Arbetsmiljöpolicy

Fastställd av rektor 2007-10-15

KMH ska aktivt arbeta för att skapa ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Organisationen ska präglas av öppenhet och tydlighet samt ömsesidig respekt. KMH ska sträva efter att stärka känslan av samhörighet och delaktighet.

KMH ska sträva efter att anpassa arbetsmiljön till personalens och studenternas olika
förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Delaktighet

Personal och studenter ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Ansvar

Rektor har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön vid KMH. Alla inom KMH har dock ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Detta innebär att alla inom KMH har en skyldighet att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksamma på och genast rapportera eventuella tillbud och risker för försämring av arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En god arbetsmiljö skapas genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att ohälsa, risker och olycksfall i arbetet och studiesituationen förebyggs. För att få ett väl fungerande arbetsmiljöarbete krävs att det ska finnas en organisation för arbetsmiljöarbetet. Varje år ska skyddsronder genomföras och en handlingsplan upprättas i dialog med arbetsmiljökommittén.

Innebörden av denna policy utvecklas i en PM – som fastställs av KMH:s arbetsmiljökommitté – rörande innehåll och rutiner för arbetsmiljöarbetet.

Uppdaterad 2017-01-05