Förändringar

Arbetsgivaren ska inför förändringar bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas AFS 2001:1 8§, andra stycket.

Exempel på ändringar är personalneddragningar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om - och nybyggnation. Det ska alltså handla om ändringar som inte är en del av det dagliga, löpande arbetet.

När risk- och konsekvensanalys behöver göras ska berörd chef kontakta personalavdelningen.

 

En analys ska innehålla nedanstående punkter:

A.    Precisera den planerade ändringen

Vad består ändringarna av?

Var ska ändringarna genomföras?

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

B.    Gör riskbedömning

Vilka risker innebär ändringarna?

Är riskerna allvarliga eller inte?

Risk:

Åtgärder:

Bedömning: låg mellan hög

C. Åtgärda

Vilka åtgärder ska genomföras?

När ska åtgärderna vara genomförda?

Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Det som inte görs genast ska skrivas upp i en handlingsplan.

D. Uppföljning

När ska uppföljning ske?

Vem är ansvarig?

Uppdaterad 2015-08-21