Internationellt

Ansökan om lärarmobilitet inom Erasmus+

Denna informationssida som pdf för nedladdning/utskrift

Du som lärare vid Kungliga Musikhögskolan har en möjlighet att ansöka om delfinansiering för undervisning vid ett annat lärosäte i Europa genom Erasmus+ programmet. Erasmus+ är det största utbytesprogrammet för student-, lärare- och personalmobilitet inom högre utbildning  i Europa och finansieras av EU-kommissionen. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som tilldelar medel till deltagande lärosäten och kontrollerar att programmet tas om hand på ett korrekt sätt.

 

Villkor för deltagande

Lärarmobilitet avser undervisningsuppdrag på minst 8 undervisningstimmar och minst 2 dagar (max 2 månader). Med undervisning syftar man till undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå i form av föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Del-tagande på kurser, konferenser, seminarier och workshops uppfyller inte villkoren för lärarmobilitet, vilket gör att Erasmus+ medel för lärarmobilitet inte kan nyttjas för denna typ av aktiviteter. 

En förutsättning för deltagande på lärarmobilitet är att det finns ett giltigt Erasmus+ avtal där KMH och mottagande lärosäte har kommit överens om lärarmobilitet, dvs. antalet lärare och längden på mobilitetetsperioden. Inför varje lärarmobilitet upprättas en separat överenskommelse ”Staff Mobility for Teaching” om uppdraget. Den ska vara godkänd för avresa.

 

Finansiering

Efter genomfört och godkänd undervisningsuppdrag inom Erasmus+ lärar-mobilitet betalas ett bidrag till institutionen, enligt Universitets- och högskolerådets bestämda schablon. Därför ska deltagande på lärarmobilitet  inklusive budget vara godkända av institutionens prefekt i god tid innan avfärd. Eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen. Erasmusbidraget som betalas till institutionen består av hotell och traktamente samt av resebidrag som bestäms av resans längd, se dokumentet Bidragsbelopp för lärar- och personalmobilitet. 

[Ser du inte ditt nedladdade dokument? Vissa webbläsare placerar dem direkt i mappen Hämtade filer på din hårddisk.]

Checklista för lärarmobilitet inom Erasmus+

Ladda ner Ansökan om lärarmobilitet (blankett i wordformat) – ny version 2015-07-29

Bidragsbelopp för lärarmobilitet

Ladda ner Budget Plan (blankett i wordformat) – ny version 2015-07-29

Tjänsteresa (under Ekonomihantering)

Kammarkollegiet – Statens tjänstereseförsäkrning

Skatteverket – utlandstraktamente

Reseräkning (under Ekonomihantering > Ekonomiblanketter)

Kontakt
För frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal,
kontakta Maarit Hämäläinen, internationell koordinator, Studieadministrativa avdelningen
international@kmh.se, tel. 070-183 71 39

Uppdaterad 2015-07-30