Musiker - Klassisk musik, Edsberg 180 hp

Om utbildningen

Profilen är en utbildning inom klassisk musik, där du genom tematiska studier når en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Gemensamma seminarieserier, temabaserade studier och integrerade ämnen, t.ex. musikteori och instrumentalundervisning, är arbetsmodeller som används. Uppläggningen ger dig en helhet i studierna och en djupare insikt i musiken, musicerandet och musikaliska samband.

Kammarmusik är en stor och lika viktig del av profilen som den individuella instrumentalundervisningen. Alla studenter deltar i gemensamma kammarorkesterproduktioner.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen och ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp. Detta arbete kan utgöras av en konsert – eller ett motsvarande konstnärligt arbete – och skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Dessutom ingår valbara kurser som antingen kan innebära fördjupning eller en breddning av din kompetens inom ramen för KMH:s kursutbud. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
-Huvudinstrument
-Ensemblespel
-Valbar fördjupning (solistiskt spel eller ensemblespel)
-Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Edsbergsforum, Musik och samhälle, Musikteori).

Denna profil finns för piano, violin, viola och violoncell samt för ensembler med dessa instrument.

Undervisningen är förlagd till Edsbergs slott vid Edsviken i Sollentuna, 20 minuters resa från city.

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Performance – Classical Music: Studies at Edsberg (KMH-50000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

This profile in classical music, is based on thematic studies, aimed at conferring a deeper understanding of the cultural contexts which the music grew out of.

Common seminar series, theme-based studies and integrated subjects, e.g. music theory and instrumental tuition, are working models employed in this programme, the structure of which gives you a holistic approach to studies and a deeper insight into music, performance and cultural context.

Chamber music bulks large in this profile, equalling individual instrumental tuition in importance. All students take part in chamber orchestra productions.

At least half of the programme consists of obligatory studies of the main subject (main instrument or equivalent) and courses relating to the main instrument, e.g. ensemble playing at your own level or genre-deepening courses.

To these are added obligatory subsidiary subjects, such as music theory, music and society and media courses. The programme includes a 15 ECTS independent assignment in the main subject (a concert or a corresponding artistic performance together with written reflections on music in an artistic perspective).

Elective courses are also included. These can take the form of in-depth studies of the main subject or a broadening of your competence within the framework of available KMH courses. Workshops and seminars led by visiting teachers, both national and international, are organised regularly.

Studies can include main instrument, chamber music, chamber orchestra productions, interpretation seminars, repertoire studies, coaching/rehearsal, string orchestra, contemporary music and extensive concert and touring activities.

This profile is available for piano, violin, viola and cello and for ensembles playing these instruments.

The tuition is located at Edsberg Manor (Edsbergs Slott) in Edsviken, Sollentuna, a 20-minute journey from the centre of Stockholm.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16