Musiker - Kyrkomusiker 180 hp

Detta utbildningsprogram leder konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp. Det innebär en normalstudietid av tre år, med 30 hp per termin. Programmet, som ges vid institutionen för klassisk musik, motsvarar till stora delar den kyrkomusikerutbildning som tidigare ledde till organistexamen.

Programmet ger dig kompetens att framföra och leda musik på hög teknisk och konstnärlig nivå, särskilt inom det kyrkomusikaliska området. Du får också goda färdigheter i att undervisa samt förmåga att leda och organisera musikverksamhet inom Svenska kyrkan och andra samfund.

Minst 50 procent av programmet utgörs av obligatoriska studier inom fördjupningsområdet (huvudinstrument eller motsvarande) samt kurser i anslutning till fördjupningsområdet, t.ex. ensemblespel på din egen nivå eller genrefördjupande kurser.

Till detta kommer obligatoriska stödämnen, se under respektive profil. Utbildningen innehåller ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet omfattande 15 hp, som kan vara en konsert eller motsvarande konstnärligt arbete samt skriftligt dokumenterade reflektioner rörande musik i ett konstnärligt perspektiv.

Kurser inom fördjupningsområdet är:
• Liturgiskt orgelspel
• Solistiskt orgelspel
• Klassiskt pianospel
• Sång
• Kördirigering vuxenkör
• Examensarbete

Därtill kommer kurser i stödämnen (Harmonilära och kontrapunkt, Gehörslära, Brukspiano, Kördirigering med metodik, Barn- och ungdomskör, Liturgisk sång och dirigering, Orkesterdirigering, Orgelkunskap, Musikhistoria med kyrkomusikalisk inriktning, Pedagogik, Orgelmetodik, Vokalmetodik, Mediateknik, Kyrkomusikaliska seminarier) och valbara kurser.

Förutom KMH:s lektions- och övningsinstrument kommer du att ha tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Läs om Kandidatprogram i musik 180 hp 

Samlat dokument för kandidatprogram, kyrkomusiker med utbildningplan, kursplan m.m. (pdf).

NB: A knowledge of Swedish is a general eligibility requirement in Sweden for studies at post-secondary level.

Performance – Church Music (KMH-70000)

Application on-line through universityadmissions.se >>

This training program is aiming at a Bachelors exam in Music, 180 ECTS credits, iplying a normal study period of three years, with 30 credits per semester. The program is offered by the Department of Classical music. 

The program will give you the skills to perform and conduct music at a high technical and artistic level, especially in the church music field. You also get good skills in teaching and ability to lead and organize music activities within the Swedish Church and other denominations. 

At least 50 percent of the program consists of compulsory studies in the main topic (the main instrument or equivalent) and courses related to the main topic, such as ensemble playing at your own level or genre-depth courses. 

In addition, there are different supportive topics. The training includes an independent project within the main subject of 15 credits, which can be a concert or similar artistic work and written reflections on music in an artistic perspective. 

Courses in the main subject is: 
• Liturgical organ 
• Solistic organ 
• Classical piano 
• Singing
• Choral conducting
• Diploma work

In addition, courses in supportive topics (harmony and counterpoint, Ear training, practical piano accompaniment, choral conducting and choir methodology, children and youth choir, liturgical singing and conducting, orchestral conducting, organ knowledge, music history with church music emphasis, pedagogy and methodology organ teaching methodology, vocal methods, media technology, church music seminars), and elective courses.

In addition to KMH's lesson and practice instruments you will have access to many of the exquisite organs in Stockholm churches. Workshops and seminars with visiting professors, both national and international, will regularly occur.

Read about Bachelor in music 180 ECTS

Uppdaterad 2013-12-16