Klassisk musik – läs mer

Kyrkomusikerutbildning

Institutionen ansvarar för KMH:s kyrkomusikerutbildning.
I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Läs mer om kyrkomusikutbildningen

Edsbergs Slott

Sedan 1958 bedrivs här undervisning i violin, viola, violoncell, piano samt kammarmusik i form av tematiska studier på hög internationell nivå. Från 1999 är verksamheten en del av KMH, med egen kammarorkester och en omfattande gästlärarverksamhet.

Läs mer om utbildning lokaliserad vid Edsbergs slott

Tidig musik

Här behandlas den klassiska repertoaren från medeltid till och med tidig romantik med utgångspunkt i relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Kurserna ges både i form av sammanhållna specialiserade utbildningsprogram och orienteringskurser för övriga klassiska musikerutbildningar.

Orkestrar och kammarmusik

Studenterna framträder i KMH:s regelbundet verksamma ensembler och orkestrar  samt i många tillfälliga kammarmusikkonstellationer. Flera kammarensembler som bildats inom utbildningarna har senare kunnat etablera sig som professionella ensembler.

Konserter och evenemang

Institutionen medverkar vid många av de hundratals konserter som KMH ger varje år och har dessutom en omfattande konsert- och turnéverksamhet både i Sverige och i utlandet. Vi medverkar också i externa evenemang, som t.ex. konserter och seminarier kring den årliga utdelningen av Polar Music Prize.

Internationellt

Internationellt erkända solister och pedagoger deltar som gästlärare, vilket bidrar till nya impulser och förnyelse. Utländska studenter antas både på ordinarie studieplatser och som gäst- och utbytesstudenter. Institutionen deltar i ett antal internationella projekt, däribland i ett flerårigt samverkansprojekt på Balkan, finansierat av Sida.

KK är värdinstitution för det europeiska samarbetsprogrammet "Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice" - läs mer!

Church Music programme

This department is responsible for the KMH Church Music programme. The programme centres round instruction in organ and vocal subjects, supplemented by organ maintenance, organ methodology, liturgy and liturgical singing and conducting. In addition to instruments of its own, the Department has access to many of the fine organs in Stockholm’s churches.

Edsberg Manor

Violin, viola, cello, piano and chamber music have been taught at Edsberg Manor since 1958 in the form of thematic studies on an internationally high level. In 1999 these activities merged with KMH, but with a separate chamber orchestra and numerous visits by guest teachers.

Early Music

These studies focus on the classical repertoire from medieval times down to and including the early Romantic period, addressing relation to historical performing practice and the interpretation of music on authentic instruments and with historical playing/singing techniques. The courses take the form both of integrated, specialised study programmes and general courses for other classical music programmes.

Orchestras and Chamber Music

The students perform in regularly active KMH ensembles, such as the KMH Symphony Orchestra, the KMH String Orchestra, Stora Brasset, the KMH Symphonic Wind Orchestra, the KMH Serenade Ensemble and the Futurum Ensemble, as well as numerous ad hoc chamber music constellations. Several chamber ensembles founded within the study programmes have subsequently established themselves on a professional basis.

Concerts and events

The Department takes part in many of the hundreds of concerts which KMH gives every year, added to which, it organises numerous concerts and extensive concert tours of its own, both in Sweden and abroad. We also take part in outside events, such as the concerts and seminars accompanying the annual presentation of the Polar Music Prize.

International perspectives

Soloists and music educators of international standing are co-opted as visiting teachers, providing new impulses and renewal. Foreign students are admitted both on a regular basis and as visiting and exchange students. The Department also takes part in a number of international co-operation projects, including a long-term joint initiative in the Balkans funded by Sida (the Swedish International Development Cooperation Agency).

Uppdaterad 2013-07-17