Manuella bördor och lyft

(pdf)

Manuella bördor och laster skall hanteras på ett sätt som förhindrar att anställda och studenter får skador eller blir sjuka. Om ett lyft- och bärarbete är skadligt eller inte bestäms av många samtidigt verkande faktorer; vad som bärs, hur lyftet görs, i vilken miljö det sker samt vem som lyfter eller bär. Det är därför mycket svårt att sätta ett absolut gränsvärde för endast en av dessa faktorer, t.ex. för hur mycket en börda högst får väga. Det finns dock tillräckligt med vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet för att ge vissa praktiska rekommendationer för hur sådant arbete kan bedömas. Därför följer dessa riktlinjer de rekommendationer som Arbetsmiljöverket publicerat.

Policy
Manuella bördor och laster skall undvikas i möjligaste mån. Därför skall tyngre gods rullas på vagn istället för att bäras. Detta gods skall förvaras på en plats som kan nås med vagn och hiss. I den mån något skall bäras skall det ske på ett riskfritt sätt. Detta innebär att skrymmande eller tungt gods alltid skall hanteras av minst två personer och om så krävs med hjälpmedel som t.ex. bärremmar.

I alla lägen skall den säkraste vägen användas även om denna är längre än andra vägar.

Den personal som lyfter och bär mycket i sitt arbete skall regelbundet få utbildning eller handledning av en ergonom vad gäller att lyfta och bära. I huvudsak avser detta personalen i Servicecentrum och caféköket.

Transporter
Allt gods som väger mer än omkring 7 kg skall köras på vagn hela vägen vid transport mellan två rum med några undantag:
– Om det inte går att använda hiss under transporten. (Avser Lilla salen, Körcentrum, "Trumbunkern" och mellan våningsplanen i B-, C- och D-huset samt Edsberg).
– Om dörröppningen är för smal för en vagn.
När det gäller undantagen skall vagn användas på de sträckor som inte avser förflyttning mellan våningsplan eller genom en för smal dörr.

Vid transport som inte kan göras på vagn enligt ovan skall allt gods tyngre än 7 kg bäras av två personer eller en person med hjälpmedel. Samma gäller skrymmande gods där tyngdpunkten hamnar mer än 45 cm framför ländryggen.

I transport mellan våningsplan utan hiss skall alltid en trappa med ledstång användas.

Lyft
Lyft av gods som väger över 15 kg skall göras av två personer eller med hjälpmedel. Vad gäller skrymmande gods gäller detta gods där tyngdpunkten hamnar mer än 45 cm framför ländryggen.

Lyftteknik

Dagens kunskap betonar följande tre aspekter som de mest betydelsefulla för att förebygga ryggskador:
- undvik tunga lyft om det går och använd tekniska hjälpmedel,
- se till att bördan hålls nära kroppen,
- undvik att lyfta och vrida samtidigt.
Därutöver, tänk på att ta det lugnt. Stressar du när du lyfter eller bär, blir det lätt fel med omedelbara belastningsskador som följd.

Uppdaterad 2017-01-05