Anders Emilsson: På väg mot konstnärligt ledarskap

På väg mot konstnärligt ledarskap

Gläntan (mp3)
Anders Emilssons komposition The Glade (Gläntan) spelas av
ensemblen Norrbotten NEO under ledning av Petter Sundqvist.

Bakgrund

Det konstnärliga ledarskapet, som dirigentrollen innebär, är krävande. Jag vill med denna text söka klargöra vad som i mitt specifika fall är den inre kärna som det konstnärliga ledarskapet utgår ifrån – den stabila grund det har att vila på.

I ett ledarskap inför kanske 100-talet människor (musiker/sångare) behövs ett ledarskap förankrat i djupet av ledarens personlighet. Det behöver utgå från en "tro" – en djupt känd övertygelse – som ger konsten/musicerandet ett altruistiskt och allmänmänskligt syfte. Denna inre övertygelse kan bara erfaras genom intuition, personligt engagemang och öppenhet inåt och utåt.

Vid dirigentens tolkning av ett verk måste resultatet av förberedande studier av partitur, tonsättarbiografier, musikhistoria, avlyssnande av andras tolkningar av verket, osv. assimileras och bearbetas av dirigentens smaklökar. Han/hon kan inte tolka resultatet av sina studier alltför bokstavligt. Han får inte övertolka eller ”köpa” andras tolkningar ”rakt av” utan i stället med distans känna efter vilken intuitiv betydelse det inhämtade har för honom/henne och hans/hennes känsla för partituret. Detta avsmakande är av avgörande betydelse för resultatet.

Jag redogör för mina tankar om konstens och konstnärens uppgift och villkor samt lyfter fram några konstnärliga inspiratörer och förebilder, som genom åren haft stor betydelse för mig.

Jag tar också upp verk ur min egen produktion som tonsättare, vilka har ett utpräglat personligt ursprung och ärende.

Genom detta hoppas jag – inte minst för mig själv – kunna ge en bild av hur min drivkraft har sett ut och därmed klargöra och erkänna vem jag är konstnärligt – vad som är kärnan i mitt konstnärskap. Det handlar alltså om en sorts eget medvetandegörande, vars syfte är att göra grunden för ledarskapet solidare.

Jag vill sammanfattningsvis hävda betydelsen av att vara "karl för sin hatt", bygga ledarskapet på en ärlighet och (personlig) hederlighet som erkänner hela bredden av personligheten och låter denna helhet agera konstnärligt.

 

Författare: Emilsson, Anders (Kungl. Musikhögskolan)
Titel: På väg mot konstnärligt ledarskap
Språk: Svenska
Uppsatsnivå: Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hp
Utgivningsår: 2011

Examensarbete: På väg mot konstnärligt ledarskapMer material i DiVA (Digital Vetenskapliga arkivet)

Uppdaterad 2015-05-20