Välkommen till Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Prefekt:

Per-Henrik Holgersson
per-henrik.holgersson@kmh.se
073-461 86 02

 

Lärarutbildningar i musik

Som Sveriges enda självständiga musikhögskola är KMH även den enda med egen examensrätt för lärarutbildning i musik. 

Vi erbjuder fyra profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion. 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan: pedagogik, psykologi, forskningsmetodik m.m., genomsyras vid KMH av musik. Ämnesdidaktiken studeras i praktiskt musicerande och verksamhetsförlagd utbildning ger en professionell grund för morgondagens lärare och pedagoger.

 

Fortbildning för yrkesverksamma

Institutionen erbjuder ett antal fristående kurser i t.ex. rytmik, osm ger ett arbetssätt för inlärning och konstnärlig gestaltning av musik genom rörelse och av rörelse genom musik.

En mycket efterfrågad kurs är Musik och hälsa. Den vänder sig till verksamma inom hälsofrågor, personalvård eller annat arbete som kan relatera till musik ur ett hälsoperspektiv och en hållbar levnadssituation för människan och samhället. 

 

Musikterapi på psykodynamisk grund

I musikterapi används musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel i terapeutiskt syfte. KMH:s musikterapiutbildning utgår från en psykodynamisk grund, och den enda i landet som leder till magisterexamen.

 

Forskarutbildning i musikpedagogik

Forskarutbildning genomförs i samarbete med Lunds och Stockholms universitet. Våra doktorander och forskare arbetar i flera forskningsprojekt om musikundervisning i skolan och musikalisk kunskapsbildning.

 

Musik och samhälle

Institutionen ansvarar för KMH:s kurser i ämnet musik och samhälle, där musiken behandlas utifrån musikantropologiska, musikhistoriska eller musiksociologiska perspektiv.

 

Övningsundervisning

Studenterna vid de pedagogiska utbildningarna har under utbildningstiden övningselever som undervisas både enskilt och i ensemble i olika åldrar och på olika stadier. Se under Utbildning > Övningsundervisning!

 

Ensembler och konserter

Studenterna framträder i många av KMH:s fasta ensembler, t.ex. symfoniorkestern och kammarkören, men även projektvis i olika temaensembler, inom övningsundervisning m.m. 

 

Internationell samverkan

Institutionen ingår i ett flertal internationella nätverk kring musikpedagogik, musikterapi och rytmik. Vi har ett Sida-finansierat utbytesprogram tillsammans med North West University i Sydafrika. 

Studenter och lärare deltar regelbundet i utbytesverksamhet med pedagogutbildningar i bl.a. Finland, Tyskland, Belgien, Österrike och Schweiz.

Uppdaterad 2015-11-16