Välkommen till Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Prefekt:

Per-Henrik Holgersson
per-henrik.holgersson@kmh.se
073-461 86 02

 

Lärarutbildningar i musik

Som Sveriges enda självständiga musikhögskola är KMH även den enda med egen examensrätt för lärarutbildning i musik. 

Vi erbjuder fyra profiler mot gymnasieskolans estetiska program: instrument/sång och ensemble, kör, musikteori samt musik- och medieproduktion. 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan: pedagogik, psykologi, forskningsmetodik m.m., genomsyras vid KMH av musik. Ämnesdidaktiken studeras i praktiskt musicerande och verksamhetsförlagd utbildning ger en professionell grund för morgondagens lärare och pedagoger.

 

Fortbildning för yrkesverksamma

Institutionen erbjuder ett antal fristående kurser i t.ex. rytmik, osm ger ett arbetssätt för inlärning och konstnärlig gestaltning av musik genom rörelse och av rörelse genom musik.

En mycket efterfrågad kurs är Musik och hälsa. Den vänder sig till verksamma inom hälsofrågor, personalvård eller annat arbete som kan relatera till musik ur ett hälsoperspektiv och en hållbar levnadssituation för människan och samhället. 

 

Musikterapi på psykodynamisk grund

I musikterapi används musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel i terapeutiskt syfte. KMH:s musikterapiutbildning utgår från en psykodynamisk grund, och den enda i landet som leder till magisterexamen.

 

Forskarutbildning i musikpedagogik

Forskarutbildning genomförs i samarbete med Lunds och Stockholms universitet. Våra doktorander och forskare arbetar i flera forskningsprojekt om musikundervisning i skolan och musikalisk kunskapsbildning.

 

Musik och samhälle

Institutionen ansvarar för KMH:s kurser i ämnet musik och samhälle, där musiken behandlas utifrån musikantropologiska, musikhistoriska eller musiksociologiska perspektiv.

 

Övningsundervisning

Studenterna vid de pedagogiska utbildningarna har under utbildningstiden övningselever som undervisas både enskilt och i ensemble i olika åldrar och på olika stadier. Se under Utbildning > Övningsundervisning!

 

Ensembler och konserter

Studenterna framträder i många av KMH:s fasta ensembler, t.ex. symfoniorkestern och kammarkören, men även projektvis i olika temaensembler, inom övningsundervisning m.m. 

 

Internationell samverkan

Institutionen ingår i ett flertal internationella nätverk kring musikpedagogik, musikterapi och rytmik. Vi har ett Sida-finansierat utbytesprogram tillsammans med North West University i Sydafrika. 

Studenter och lärare deltar regelbundet i utbytesverksamhet med pedagogutbildningar i bl.a. Finland, Tyskland, Belgien, Österrike och Schweiz.

The Music Education Department is responsible for study programmes and courses within the field of music education, such as teacher education programmes, Master’s programmes and postgraduate studies in Music education.

The Department also provides courses in Vocal and instrumental methodology, Education, psychology, Music and society, and Ergonomics for students in most of the KMH study programmes.

The General Studies area (AUO) of teacher education at KMH is shot through with music; pedagogics, psychology and group dynamics can also be applied in the form of practical music-making.

Eurhythmics is a working method for the learning and artistic expression of music through movement and of movement through music. Eurhythmics teaching at KMH is based on the Dalcroze method and today has a firmly established international reputation.

Music Therapy employs musical experience, musical creativity and interaction for therapeutic purposes. KMH’s music therapy training is the only programme of its kind in Sweden to be psychodynamically based. It is also the only programme of its kind in Sweden leading to a Master’s degree.

The department offers postgraduate music education studies in association with Stockholm University, and it is also engaged in several research projects within the field of Music Education.

The department is affiliated to several international networks for Music Education, Eurhythmics and Music Therapy. Regular exchanges take place with schools and music institutions in the Balkans and South Africa.

Uppdaterad 2014-10-02