Nya utbildningar för musiklärare

20 november 2011

Välkommen till KMH:s interna nyhetsbrev!

Omflyttningar hösten 2011

Utbildningsplaner nu på webben

Nya utbildningar för musiklärare

Ny nämndorganisation 2012

...och även förvaltningen organiserar om

Från matrikel till studentkatalog

Konserter 21-27 nov

 

Nya utbildningar för musiklärare

efter riksdagsbeslut om förändring av skolan

Förutsättningarna för KMH att utbilda musiklärare har förändrats grundligt under 2011. Det beror på att riksdagen fattat flera beslut om stora förändringar av det svenska skolväsendet. Förutom en ny lärarutbildning finns t.ex. även en ny skollag och nya läroplaner för både grundskola och gymnasieskola från och med höstterminen 2011.

Dessa nya förutsättningarna innebär att KMH:s utbildningsutbud successivt kommer förändras. På några års sikt kommer vi förstärka och vidareutveckla ändamålsenliga lärarutbildningar som leder till examen som motsvarar de nya kompetenskraven.

Under hösten 2011 har KMH startat ämneslärarutbildning som leder fram till den ämneslärarexamen som riksdagen fattade beslut om i april 2010. För att få examinera lärare enligt de nya reglerna krävs att lärosätet har examenstillstånd.

Högskoleverket beslutade i januari 2011 att ge KMH rätt att utfärda ämneslärarexamen i musik. Mer information om KMH:s nya ämneslärarutbildning finns på
http://www.kmh.se/lärarutbildningar-grundavancerad-nivå/

Riksdag och Regering har nyligen fattat flera andra beslut som påverkar KMH:s utbildningar och våra alumner. T.ex gäller sedan sommaren 2011 nya bestämmelser om krav på legitimation för alla lärare inom skolan. Bara den som har lärarlegitimation får anställas utan tidsbegränsning. En lärare eller förskollärare som saknar legitimation får anställas för högst ett år i sänder. En lärare som inte är legitimerad får inte sätta betyg. Den kan bara sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare.

För att få lärarlegitimation ställs tre krav:
1) man ska ha en utbildning som lett till en lärarexamen,
2) man ska ha genomfört en introduktionsperiod om minst ett läsår,
3) man ska bedömas som lämplig att bedriva undervisning.

Det är Skolverket som prövar ansökningar och fattar beslut om legitimationer. En lärare ska själv ansöka om legitimation hos Skolverket. Mer information om lärarlegitimation finns på http://www.skolverket.se/fortbildning_och_bidrag/lararlegitimation/

Om man är verksam lärare men obehörig kan man vända sig till VAL-projektet, som är en nationell satsning för att ge obehöriga lärare chans att komplettera sina studier för att uppnå en lärarexamen. Regeringen har gett uppdrag till ett mindre antal universitet, bl.a. Stockholms universitet, att anordna dessa utbildningar. Universiteten har även fått särskilda anslag som ska finansiera utbildningarna. Mer information om det nationella VAL-projektet finns på http://www.use.umu.se/utbildning/valprojektet/

Under sommaren 2011 fattade Regeringen även beslut om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till ämneslärarexamen. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att personer med tillräckliga ämneskunskaper i minst ett ämne kan få ämneslärarexamen efter en KPU. Utbildningen är avsedd för personer med tidigare studier eller yrkeserfarenhet som vill bli lärare. För att få examinera lärare enligt de nya reglerna för KPU krävs att lärosätet har särskilt tillstånd. Högskoleverket beslutade den 17 oktober 2011 att ge KMH även detta tillstånd.

KMH arbetar nu med att, enligt de nya reglerna, ordna möjlighet att även starta KPU. En sådan utbildning skulle vända sig till personer med tidigare musikhögskoleutbildning som vill arbeta som lärare men saknar lärarexamen. Det skulle innebära att de får ämneslärarexamen i musik och därmed blir behöriga för att få legitimation som lärare i skolan.

Eftersom KMH precis börjat bygga upp det nya långa ämneslärarprogrammet (som omfattar fem års studier på heltid) har KMH ännu inte kapacitet att ge de kurser eller delar av kurser från den senare delen av programmets utbildningsvetenskapliga kärna som krävs för KPU.

En möjlighet kan därför vara att KMH ordnar KPU i samarbete med Stockholms universitet. För närvarande arbetar Utbildningsavdelningen med att utreda möjligheterna. Mål för arbetet är att KPU ska kunna erbjudas till KMH:s alumner och andra personer med tidigare musikhögskoleutbildning så snart som möjligt.

För Utbildningsavdelningen
Peder Hofmann, chef
Christopher Sönnerbrandt, bitr. chef

 
Uppdaterad 2011-11-20