Nytt om lokaler och omflytt

20 februari 2012

Sök stipendium för Minor Field Studies

Interaktion video-nutida musik i veckans diskussionslunch

Redovisning av intensivveckan Tidig musik

Planerat elavbrott på Forum på onsdag

Nytt om lokaler och omflytt

Öppna seminarier 20-26 feb

Konserter 20-26 feb

 

Nytt om lokaler och omflytt

Aktuella byggåtgärder
Nya övningsrum etapp 2 (7 rum i trapphuset vid Stora salen) är i stort sett klara och bör kunna tas i bruk vecka 9.
Nya rummet A226 vid Nya salen nästan klart men avvaktar eventuellt beslut om förbättrad ventilation.
Förbättrad ljudisolering av väggen mellan A235 och intilliggande studentpentry A238 pågår.
Väggen mellan A345 och 347 är ljudisolerad. Ventilationen måste ses över.
Dörr är bytt till A431a.
Ventilationen i A519 (Hjoren) måste ses över och är felanmäld till AHS.
Listan över rum, som kräver förbättrad rumsakustik, är utökad med A341.
Akustikåtgärder genomförs f.n. i A415. Samordning med lokalbokningen eventuellt missad.

Planering nästa flytt
Servicecentrum har fått en del önskemål om bl.a. skåp för noter.
Många kan ha missat att flytten även gäller hela D-huset och både undervisning och övning!

Lås och säkerhet
Studenterna vill ha så generösa öppettider som möjligt. Om huset skulle kunna vara öppet dygnet runt kan studenters närvaro innebära ökad säkerhet mot inbrott. I så fall kan dock larm inte användas. Viktigt att planera säkerheten så att flexibilitet för olika former av öppettider bibehålls.
Ljudande larm, d.v.s. sirén, kommer att monteras denna vecka vid dörrar från plan 4 resp 5 mot trapphuset vid ljusgården. Därmed är ett krav för ökad tillgänglighet till plan 4 och 5 uppfyllt.
Nya dörrpartier har en leveranstid på ca 6 veckor.
Det är viktigt att vi uppfyller åtagandet mot studenterna så snabbt som möjligt. Om den fullständiga lösningen dröjer bör vi undersöka etappvisa utökningar av tillgängligheten.
Även A357 (flera rum) och kanske 358 bör kunna användas för övning utökad tid.

Övningsmöjligheter i A-huset
Nu har även sångstudenterna framställt önskemål om fler möjligheter till övning i större rum i Ahuset.
De kan dock som alla andra boka t ex rummen på plan 4 fram till kl 21.30. KMS informerar.

Övriga synpunkter från studenter och lärare
B-, C- och D-husen stängs under mars, vilket kan innebära 31 mars. Information kommer så snart vi vet.
KMS anser att B-D-husen måste hållas öppna för övning till dess A-huset kan hållas öppet till kl 24.
Notställ måste finnas i rum som är öppna till kl 24. Kan bli ett problem under överflyttningarna.
Lärarna har återkommit till problemen med ventilationen i A234 och 235. Mats undersöker och tar förnyade diskussioner med Akademiska Hus

Skåpen
I B-husets rum finns ca 260 skåp, varav 219 väggfasta. En stor del av materialet i dessa skåp måste beredas plats uppe i A-huset.
Härtill kommer studenternas instrument- och klädskåp, totalt ca 300 st, varav merparten i två låsta och larmade rum i B-husets källare.
Sara påpekade att även KMH:s egna instrument måste flyttas upp med sina säkerhetsskåp.
Kenneth Jansson kontaktas för planeringen.

Studenternas uppehållsrum
KMS kan antagligen börja flytta över sina tillhörigheter under vecka 9.
Innan festandet flyttas över måste vi dock ha klarhet om hur KMH ska hantera alla myndighetsföreskrifter (utrymning, ventilation).
Ombyggnaderna i A-huset medför att allt fler brister i husets funktion uppdagas. Många av dessa brister beror på ett sedan länge eftersatt underhåll för vilka ansvaret
ligger hos fastighetsägaren. Andra problem beror på verksamhetens krav och omfattning.
En dialog med Akademiska Hus om fastighetens tekniska brister har inletts.
De problem, som faller inom KMH:s eget ansvarsområde, kommer att sammanställas och behandlas internt.

Orgelfrågan
Planeringen för ett par nya digitalorglar fortsätter.
Beställning av nedmontering av befintliga orglar står på tur.

Följ omflyttarbetet vecka för vecka under Lokaler > Omflytt.

 

Vänlig hälsningar

OMFLYTTGRUPPEN
genom Kerstin Lönngren
bitr projektledare rektors kansli
kerstin.lonngren@kmh.se
tel. 0705-72 12 72

 
Uppdaterad 2012-02-20