Nytt om lokaler och omflytt

27 januari 2012

Studiecentrum – f.n. endast besök av personal efter tidbokning

Nya lokalbokningssystemet efter två veckor

"Att belysa det musikaliska": diskussionslunch med Sven Åberg

Studera utomlands nästa läsår?

Ny databas för självständiga arbeten och publikationer

Nytt om lokaler och omflytt

Prov av F-husets brandlarm 3 feb

Konserter 30 jan-5 feb

 

Nytt om lokaler och omflytt

Se även fullständiga minnesanteckningar under Lokaler > Omflytt.

Flytten under juluppehållet
Efterarbete pågår.
De nya verksamheterna ger i flera fall upphov till eller klagar på störningar från omgivande rum.
Även rumsakustiken är föremål för klagomål.
Akustiska byggåtgärder bör utföras innan t ex speglar sätts upp på väggarna.
Tills vidare kan rummen utrustas med speglar på hjul, vilket också gör användning och rumsakustik mer flexibel. Fler speglar skulle behöva anskaffas.

Aktuella byggåtgärder
Arbete med ljudisolering av A335, A336 och A301 (f d pappersförrådet i trapphuset) pågår.
På tur för byggåtgärder står A226 (nya rummet innanför Nya salen) och ljudisolering av A234 och A235.
Efter rena byggåtgärder planeras för dels förbättring av rumsakustik, dels kompletteringar av säkerhetsåtgärder.

Planering nästa flytt
Nästa flytt bör ske under vecka 8.
Denna flytt inkluderar återstående rum i B-huset exklusive B34, 35 och 36 samt orgelrummen.
Totalt rör det sig om ca 7 rum i B-huset samt ett par slagverksrum i D-huset, som ska flytta till dels
A335, 336 och 301, dels A 441, 442 och 443 i ljusgården, dels A522.
Planeringen påbörjas snarast med gemensam syn och kontakt med berörda lärare.

Lås och säkerhet, tillgänglighet
Ett förslag till nya säkerhetszoner och flera kortläsare förbereds.
Under förutsättningen att kostnaderna kan accepteras innebär förslaget att – utöver nuvarande tillgänglighet – en del av plan 2, plan 4 exklusive ljusgården samt hela plan 5 kan användas av studenterna fram till midnatt.

Övningsmöjligheter i A-huset
Rektor har lovat studenterna att överflyttning till B-huset inte sker förrän motsvarande övningsmöjligheter finns i A-huset. Problemen just nu gäller tillgången på flyglar för övning, med tanke på att A-huset är öppet så mycket mindre än B-huset under helgerna.

Övriga synpunkter från studenter och lärare
Ett önskemål från KDM-studenterna har kommit om plats för skåp och pausutrymme dygnet runt i anslutning till studiolokalerna. A330 bör kunna fungera, med tillgång till rytmikkorridoren via A337. Konsekvenserna för larmzoner utreds.

Instrumentnytt
En ny donationsflygel sätts in i A427. Flygeln ersätter ett piano, som ställs i A425.

Skåpen
P.g.a. brandkrav måste alla korridorer rensas från träskåp.
Den stora flytten från de låsta skåprummen i B-huset bör därför samordnas med en allmän översyn av samtliga skåp. Detta är ett stort arbete, men görs det inte nu så måste det ske senast inför flytten till nya huset. En bättre ordning i skåphanteringen skulle väsentligt underlätta vardagen för studenter och SC.
Idealiskt vore om hela skåpanvändningen kunde få en omstart vid terminslutet.
Planering av skåpflytten måste i vilket fall snarast påbörjas.
Det är ingen nackdel för studenterna att flytten av skåpen från B-huset sker sent - så länge B-huset kan användas för övning.

Studenternas uppehållsrum
För att få utskänkningstillstånd har KMS haft besök av Räddningstjänsten. I ett skriftligtmeddelande har påtalats behov av kontakt med brandkonsult. KMS räknar med att KMH ombesörjer nödvändiga kompletteringar av säkerhet och föreskrifter.

Orgelfrågan
För närvarande planerar KMH för 4 digitalorglar i stället för övningsorglarna i B-huset. Önskvärt är att även hitta plats för rörverksorgeln och Kalifforgeln  från B33.
Lokalerna i norra flygeln, plan 4 och 5, som GIH lämnar senast i september i år, skulle möjligen kunna vara till någon hjälp. Kontakt med Akademiska Hus har ej tagits och än mindre finns beslut om förhyrning.

Övriga frågor
Servicecentrum vädjar till studenterna att inte ta upp soffor med flera möbler till A-huset från B-huset.
Brandskyddskraven gör det omöjligt att möblera korridorerna.

Kerstin Lönngren
Bitr. projektledare
kerstin.lonngren@kmh.se
tel. 0705-72 12 72

 
Uppdaterad 2012-01-30