Regelverk

Dokument Beslut/ikraftträdande Dnr
     
Riksdag och regering    
Högskolelagen (länkat till http://www.hsv.se)    
Högskoleförordningen (länkat till http://www.hsv.se)    
Regleringsbrev 2014 för KMH 2013-12-12  
Regleringsbrev 2014 för universitet och högskolor - gemensamt  2013-12-12  
 
     
KMH:s ordningsdokument    
Anställningsordning 2011-20-27 11/539
Tillägg till anställningsordningen 2011-03-24
Antagningsordning 2012-12-06
rev. 2013-12-06
12/522
Arbetsordning 2011-08-26
/2012-01-01
11/431
Budgetordning 2011-10-27 11/468
Valordning 2011-10-27 11/540
Besluts- och delegationsordning 2013-01-21 13/34
     
KMH:s strategi    
KMHs strategi 2011-14 2011-02-18 11/75
Forskningsstrategier 2012-2014 2011-12-14 11/53
     
Verksamhetsplaner    
Verksamhetsplan för KMH 2014 2013-11-01 13/664
Verksamhetsplan för KMH 2013 2012-12-06 12/466
Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan KMH 2013 2014-04-25 12/466
Verksamhetsplan för KMH 2012 2011-12-14 11/545
Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan KMH 2012 2013-04-26 11/545
Verksamhetsplan för gemensamma verksamheter 2014 2013-11-26 13/664
Verksamhetsplan för gemensamma verksamheter 2013 2012-12-03 12/596
Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan gemensamma verksamheter 2013 2014-04-24 12/596
Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för gemensamma verksamheter 2012 2013-05-23 11/560
     
Avtal    
Arbetstidsavtal för lärare och doktorander 2012-09-27
/2013-01-01
12/511
Lokalt samverkansavtal 2003-03-20
Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå 2012-09-27
/2013-01-01
12/468
Flextidsavtal 2006-09-13 06/314
Avtal om timarvoden 2012-08-30 12/377
     
     
Riktlinjer, föreskrifter och rutiner Beslut Dnr
     
Allmänt    
Krisplan 2013-11-06 (red) 12/626
Jämlikhetsplan 2013-2014 2013-10-09 13/711
Handlingsplan vid sexuella trakasserier 2010-02-15 10/53
Policy för stöd till studenter med funktionshinder 2010-10-18 10/384
Arbetsmiljöpolicy 2010-07-15 07/264
Föreskrifter vid manuella bördor och lyft 2004-11-29
Brandskydd 2005-08-05 08/124
Riktlinjer för informationssäkerhet 2011-10-17 11/456
Riktlinjer för mottagande av donationer 2013-01-14 13/6
Riktlinjer vid sponsring 2014-04-14 14/239
Riktlinjer vid namngivning 2014-05-19 14/340
   
Ärendehantering    
Rutin avseende allmänna handlingar, diarieföring, arkiv 2009-04-30 09/143
Rutin avseende skydd mot och gallring av spam 2006-12-18 06/391
Handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner 2014-04-16
   
Studieadministration    
Regler för registrering i Ladok 2011-12-19 11/565
Rutiner för examensärenden 2011-12-22 11/558
Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 2011-05-25
rev. 13-12-16 
 
Regulatory framework for application fees and tuition fees at KMH 2011-05-25
rev. 13-12-16 
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020   13/379
Policy för examination av kurser med gruppundervisning 2005-10-11 06/168
Lokala regler för examen 2012-01-01 11/558
Rutin för tillgodoräknanden 2013-02-25 13/79
Rutin för studieuppehåll 2013-02-25 13/78
Riktlinjer avseende anstånd och studieuppehåll 2013-02-25 13/109
Riktlinjer för examensbevis 2011-12-19 11/558
Lokala föreskrifter för utbildningsplaner 2008-04-28
Lathund för validering av reell kompetens 2009-08-26
Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning 2012-11-01 12/512
Riktlinjer för antagningsprov 2012-12-17
Träder i kraft 2013-01-01
12/621
Bilaga till riktlinjer för antagningsprov (Utbildningsprogram med antagning 2014) 2013-12-09 12/621
Beslut om studiedokumentation 2012-12-12 12/620
Lokal tillämpning av äldre yrkesexamina vid KMH 2009-05-04  
Rutin för valbara kurser 2014-03-13 14/149
Rutin för ansökan om antagning till senare del av program 2014-03-19 14/161
Rutin för ansökan om byte av inriktning/profil 2014-03-19 14/162
     
Personaladministration    
Rutin för introduktion av nyanställd 2005-12-05 05/265
Lönepolicy 2008-02-11 08/36
Flextidsanvisningar 2010-11-18 10/428
Övertidsarbete T/A-personal 1997-08-01
Riktlinjer för längre tjänstledighet 2012-03-12 12/102
Friskvårdspolicy 2007-04-20 07/156
Rutin vid sjukledighet eller ledighet för sjukt barn 2007-01-22 07/85
Policy för ersättning vid naprapat-/kiropraktorbehandling 2005-10-24 05/252
Policy för ersättning för psykologbehandling 2001-09-24 05-253
Rutin för bildskärmsglasögon
Rutin för hantering av missbruk 2005-12-05 05/255
Rehabiliteringspolicy 2002-05-12
Policy för avgång vid ålderspension 2002-10-22
Riktlinjer för delpension 2003-05-16
Rutin för avgångsintervjuer 2005-05-12 05/372
Rutin för avtackning vid pensionsavgång 2007-02-13 07/54
   
Ekonomi    
Riktlinjer för representation 2012-10-08 12/433
Riktlinjer rörande betal- samt inköpskort 2013-06-03 13/410

 

Lokaler

   
Regler för bokning och nyttjande av lokaler 2013-12-09 (rev FC) 12/429
     
IT    
Föreskrifter för IT-området vid KMH 2011-05-27 11/274
     
Övrigt    
Grafisk profil (presentationsfolder) 2011-05-05  
 
Uppdaterad 2014-06-12