Regler och rutiner

Riksdag och regering

Högskolelagen (länk till Regeringskansliets rättsdatabaser)

Högskoleförordningen (länk till Regeringskansliets rättsdatabaser)

Regleringsbrev 2016 för KMH (länk till Ekonomistyrningsverket ESV)
2015-12-18

Regleringsbrev 2016 för universitet och högskolor - gemensamt 
(länk till Ekonomistyrningsverket ESV)
2015-12-18


KMH:s ordningsdokument

Anställningsordning
2011-20-27  Dnr 11/539

Tillägg till anställningsordningen
2011-03-24

Antagningsordning
2012-12-06 rev. 2013-12-06  Dnr 12/522

Arbetsordning
2008-04-11 rev. 2014-06-13  Dnr 11/431

Budgetordning
2011-10-27  Dnr 11/468

Valordning
2011-10-27, rev. 2014-06-13  Dnr 11/540

Besluts- och delegationsordning
2013-01-21  Dnr 13/34


KMH:s strategi

KMH:s strategi 2015-17
2014-11-07

KMH:s forskningsstrategi 2015-2017
2015-11-02  rev. 2016-03-09


Budgetunderlag

Budgetunderlag 2017-2019
Dnr 16/8

Budgetunderlag 2016-2018
Dnr 14/836


Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan för KMH:

Verksamhetsplan för KMH 2016
2015-11-06  Dnr 15/639

Verksamhetsplan för gemensamma verksamheter (förvaltning och bibliotek):

Verksamhetsplan för gemensamma verksamheter 2016
2015-11-30  Dnr 15/639

Verksamhetsplan för Utbildnings- och forskningsnämnden 2016
2016-01-28

Tidigare års verksamhetsplaner


Handlingsplaner

Handlingsplan för effektiv och hållbar förvaltning
2015-09-29  Dnr 15/713

Handlingsplan för internationalisering
2016-03-07   Dnr 16/125

Handlingsplan för studentrekrytering
2015-08-19    Dnr 15/586

Handlingsplan för studentinflytande
2015-05-04  Dnr 15/363

Jämlikhetsplan 2015-2017 
2015-04-20  Dnr 15/211

Handlingsplan vid sexuella trakasserier 
2010-02-15  Dnr 10/53


Avtal

Arbetstidsavtal för lärare och doktorander 
2012-09-27 rev. 2013-01-01  Dnr 12/511

Lokalt samverkansavtal 
2003-03-20

Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå 
2012-09-27 rev. 2013-01-01  Dnr 12/468

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel
2016-01-01

Flextidsavtal 
2006-09-13  Dnr 06/314

Avtal om timarvoden 
2016-01-01

Doktorandstege (lokalt kollektivavtal för lönesättning av doktorand)
2015-10-01  


Riktlinjer, föreskrifter och rutiner

Allmänt

Krisplan
2013-11-06 (red)  Dnr 12/626

Riktlinjer för stöd till studenter med funktionsnedsättning
2015-09-01  Dnr 15/587

Arbetsmiljöpolicy 
2010-07-15  Dnr 07/264

Föreskrifter vid manuella bördor och lyft 
2004-11-29

Brandskydd 
2005-08-05  Dnr 08/124

Riktlinjer för informationssäkerhet
2011-10-17  Dnr 11/456

Riktlinjer för mottagande av donationer
2013-01-14  Dnr 13/6

Riktlinjer vid sponsring
2014-04-14  Dnr 14/239

Riktlinjer vid namngivning
2014-05-19  Dnr 14/340


Ärendehantering

Rutin avseende allmänna handlingar, diarieföring, arkiv 
2014-11-20  Dnr 14/820

Rutin avseende skydd mot och gallring av spam 
2006-12-18  Dnr 06/391

Rutiner för beslut fattade av rektor och förvaltningschef 
2014-09-22   FC 2014:14   Dnr 14/648


Studieadministration

Regler för registrering i Ladok 
2011-12-19  Dnr 11/565

Rutiner för examensärenden 
2011-12-22  Dnr 11/558

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 
2011-05-25 rev. 13-12-16

Regulatory framework for application fees and tuition fees at KMH 
2011-05-25 rev. 13-12-16

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Dnr 13/379

Policy för examination av kurser med gruppundervisning 
2005-10-11  Dnr 06/168

Lokala regler för examen 
2012-01-01  Dnr 11/558

Rutin för tillgodoräknanden
2013-02-25  Dnr 13/79

Rutin för studieuppehåll
2013-02-25  Dnr 13/78

Riktlinjer avseende anstånd och studieuppehåll
2013-02-25  Dnr 13/109

Riktlinjer för examensbevis 
2011-12-19 Dnr 11/558

Lokala föreskrifter för utbildningsplaner 
2008-04-28

Lathund för validering av reell kompetens 
2009-08-26

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning
2012-11-01  Dnr 12/512

Riktlinjer för antagningsprov
2012-12-17 rev 2015-05-04  Dnr 12/621

Bilaga till riktlinjer för antagningsprov (Utbildningsprogram med antagning 2016)
2015-11-02  Dnr 12/621

Beslut om studiedokumentation
2012-12-12  Dnr 12/620

Lokal tillämpning av äldre yrkesexamina vid KMH
2009-05-04

Rutin för valbara kurser
2014-03-13  Dnr 14/149

Rutin för ansökan om antagning till senare del av program
2014-03-19  Dnr 14/161

Rutin för ansökan om byte av inriktning/profil
2014-03-19  Dnr 14/162

Handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner
2014-04-16

Handläggningsordning för upprättande eller revidering av individuella studieplaner för doktorander knutna till KMH
2014-04-16


Personaladministration

Rutin för introduktion av nyanställd 
inkl. bilagor: Checklista för lärare med månadslän/timavlönade lärare
2016-03-14  Dnr 16/165

Riktlinjer för bisysslor
2015-05-05  Dnr 15/373

Lönepolicy 
2008-02-11  Dnr 08/36

Instruktion för ansökan om befordran till lektor
2015-05-25

Flextidsanvisningar 
2010-11-18  Dnr 10/428

Övertidsarbete T/A-personal 
2002-05-21

Riktlinjer för längre tjänstledighet 
2012-03-12  Dnr 12/102

Riktlinjer för friskvård 
2012-05-14  Dnr 12/186

Rutin vid sjukfrånvaro / vård av barn 
2015-11-24  Dnr 15/801

Rutin för ersättning för kuratorsamtal, naprapat- och kiropraktorbehandling
2015-11-24  Dnr 15/804

Rutin för psykologstöd /psykologbehandling
2015-11-24  Dnr 15/803

Rutin för bildskärmsglasögon
2012

Rutin för hantering av missbruk 
2005-12-05  Dnr 05/255

Rehabiliteringsrutin
med bilaga: Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder 
2016-03-14   Dnr 16/165

Policy för avgång vid ålderspension 
2002-10-22 

Riktlinjer för delpension 
2003-05-16 

Rutin för avtackning vid pensionsavgång 
2007-02-13  Dnr 07/54   

Villkor och förutsättningar för högre seminarier / pedagogiskt forum läsåret 2015/16
2015-04-16  Dnr 15/374   


Ekonomi   

Riktlinjer för representation 
2012-10-08  Dnr 12/433

Riktlinjer rörande betal- samt inköpskort
2013-06-03  Dnr 13/410

Beslut rörande fakturahantering
2013-09-15  Dnr 16/375


Lokaler

Regler för bokning och nyttjande av lokaler 
2013-12-09 (rev FC 2014-08-11)  Dnr 12/429    


IT   

Föreskrifter för IT-området vid KMH 
2011-05-27  Dnr 11/274    


Övrigt   

Grafisk profil (presentationsfolder) 
2011-05-05 

Uppdaterad 2016-05-18