Skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Varje skyddsombud har ett särskilt skyddsområde. Namn på skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommittén ska finnas anslaget på KMH.

Skyddsombuden ska av arbetsgivaren ges möjlighet att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Ombuden ska ges möjlighet att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, skyddsronder, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation.

Vid KMH ska det finnas ett huvudskyddsombud som ska samordna skyddsombudens verksamhet.

En uppdaterad förteckning över aktuella skyddsombud och deras respektive områden publiceras här inom kort. 

Uppdaterad 2017-01-05