Ämneslärarprogrammet

Undervisa i världens största språk – musik! På KMH har du de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik med 900 studenter under samma tak att spela och öva tillsammans med. Dessutom får du undervisning av de främsta pedagogerna och musikerna.

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som musiklärare omed behörighet för arbete i grundskolan och gymnasieskolan. Det ger dig goda ämneskunskaper inom två olika ämnen om du väljer musik med annat ämne, annars kan du välja att helt fördjupa dig i musikämnet. Du får såklart även den pedagogiska och didaktiska kompetens du behöver för att arbeta som lärare.

Du får en bra grund att stå på, du kommer att ha koll på att både spela och lära ut de ensembleinstrument som är så viktiga i läroplanen i musik. Vanja Rehn, tidigare student

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av tre gemensamma delar. Dessutom väljer du mellan två alternativ.

Tre gemensamma delar

Ämneslärarprogrammet bygger på tre gemensamma delar för alla studenter oavsett ämnesval, och två ämnesalternativ.

De tre gemensamma delarna är:

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK där du lär dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier om bl.a. lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap och muntlig framställning.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Består av tre olika perioder av praktik på en skola där du via KMH placeras hos musiklärare med handledarutbildning för att få hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Självständigt arbete. I utbildningen ingår två självständiga arbeten. Det första ges på grundnivå inom fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program eller inom ämne två vid SU. Det andra självständiga arbetet genomförs termin 9 inom musik med didaktisk inriktning på avancerad nivå.

Musik med andra ämnesstudier på Stockholms universitet, alternativ 1

Oavsett vilket annat ämne du väljer att läsa består musikämnet av undervisning i sång, piano, gitarr, klassrumsdidaktik, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik och musikteori.

Musik som ämne ett omfattar 120 hp.

Programmet ges av KMH i samarbete med Stockholms universitet om du väljer att läsa ett andra ämne som inte är musik. Ditt andra ämne på Stockholms universitet väljer du under utbildningens första år i samråd med studierektor på KMH.

Mer om alternativ 1

Musik med fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program, alternativ 2

Om du väljer alternativ två innebär det musik med ytterligare fördjupning i musik. I detta alternativ som omfattar 90 hp ingår, utöver din valda profil, även biämne, ensemble och didaktik. Om du väljer fördjupningsstudier i musik vid KMH, läser du hela din utbildning vid KMH.

Mer om alternativ 2

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär områdesbehörighet 6c eller A 6c samt godkänt antagningsprov för denna utbildning.

Se utbildningsplanen och provbeskrivningarna för detaljerad information om antagningsprovet. Provbeskrivningar för de fyra olika profilerna inom musik som fördjupning hittar du under alternativ 2, musik med musik .

Vår lärarkår – aktiva musiker och välutbildade musikpedagoger

I ämneslärarprogrammet kommer du att få träffa både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till högskolans toppmoderna övningsrum nästan dygnet runt – en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildning ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Detta program ger dig behörighet att undervisa i grund- och gymnasieskolan, men ger dig även mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolan.

Många musik- och kulturskolor ser gärna att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation. Ämneslärarprogrammet på KMH ger dig en gymnasielärarexamen som är ett krav när du ansöker om att få din lärarlegitimation.