KMH:s riktlinjer angående Covid-19

Med anledning av pandemin kommer undervisning och verksamhet att anpassas så att den kan ske på ett säkert sätt.

Följande riktlinjer gäller fram till den 20 augusti

Undervisning och examination sker digitalt

 • Teoretisk undervisning och all undervisning som kan ske nätburet ska göra det.
 • Undervisning, examinationer och repetitioner som absolut inte kan ske nätburet tillåts på campus – med maximalt åtta närvarande. Från och med den 10 mars så räknas alla närvarande personer, såväl studenter, lärare som teknisk personal. För att en aktivitet ska anses vara nödvändig att hållas på campus behöver den starkt motiveras med en anledning som visar på att kvalitén på undervisningen blir så pass lidande att det inte kan anses vara skäligt eller att viss specialutrustning krävs.
 • Om undervisning eller aktivitet ska ske på plats med mer än åtta deltagare ska riskbedömning göras av ansvarig akademichef i samråd med lärare och skyddsombud.
 • Den ansvariga läraren är skyldig att se till att särskilda åtgärder följs vid alla lektioner eller aktiviteter som innebär att flera personer möts fysiskt.

Checklista inför lektion eller aktivitet på plats  

Säkerhet vid aktiviteter

Vid undervisning, examinationer, repetitioner eller andra aktiviteter ska deltagarna placeras med två meters avstånd. Om avstånd inte är möjligt eller om aktiviteten omfattar riskfyllda moment (exempelvis sång och blåsinstrument) ska särskilda åtgärder vidtas, exempelvis använda visir, plexiglasskärmar och munskydd. 

Konserter

Enbart konserter som är del av kurs tillåts. Det får maximalt vara åtta deltagare i lokalen, examinerande lärare och eventuell teknisk personal inräknat. Om en konsert ska genomföras med mer än åtta deltagare ska en riskbedömning göras av ansvarig akademichef i samråd med lärare och skyddsombud.

Publik tillåts inte vid konsert. Inga konserter planerade våren 2021 kommer att få möjlighet att genomföras med publik vid senare tillfälle. Om studenten vill, och det finns medgivande från samtliga medverkande, kan examenskonserten livesändas.

Riskbedömning

För alla aktiviteter som medför en ökad risk för smittspridning eller omfattar fler än 8 deltagare ska en riskbedömning göras. Den utförs av ansvarig akademichef i samråd med ansvarig lärare och skyddsombud.

Om aktiviteten bedöms ha medel, hög eller mycket hög risk för smittspridning ska en handlingsplan upprättas av akademichefen och skyddsombudet. Handlingsplanen ska innehålla en åtgärdsplan med information om hur risken/riskerna hanteras, en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda och en plan för uppföljning.

På campus

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.
 • Inomhus är Restaurang Oktav öppen enbart för studenter och personal. Det innebär att foajén och restaurangens yta kan användas för studieplatser, uppackning med mera.
 • KMH:s entréer är enbart öppna för de som har passerkort.
 • Trygghetsvärdar finns i lokalerna för att påminna om att hålla avstånd.
 • Campus är öppet för enskild övning. Vi vill ändå vädja om att inte åka till campus i onödan.
 • Vid tillfällen där man vistas inom två meters avstånd under mer än 15 minuter ska munskydd användas.
 • Externa uthyrningar får endast ske om det utförs på ett sådant sätt att det inte stör användandet av lokalerna för undervisningen.

Öppettider sommaren 2021

Båda campus kommer att hålla öppet med anpassade öppettider under sommaren 2021.

Öppettider

Allmänna riktlinjer

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering gäller fortsatt. Det innebär att vi alla hjälps åt att hålla minst två meters avstånd när det är möjligt.

Läs på 1177 om att hålla avståndlänk till annan webbplats

Stanna hemma om du är sjuk. Om du har minsta symptom ska du inte komma till KMH. Det gäller även om du bara är ”lite snorig”.

Tvätta händerna ofta och noggrant. Använd gärna handspriten som finns på olika ställen på campus.

Anställd, student eller anhörig i riskgrupp

Du som är anställd ska höra av dig till närmsta chef för att informera om du tillhör en riskgrupp så att adekvata anpassningar kan göras. Är du student hör du av dig till din studierektor så att undervisningen kan anpassas vid behov.

Smittad eller kontakt med smittad person

Om du träffat någon med bekräftad smitta

Alla personer som haft nära kontakt med en smittad person 48 timmar innan personen fick symtom ska testas för covid-19, även om man är symptomfri. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

Med nära kontakt menas att personerna varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det kan vara 15 sammanhängande minuter eller vid flera kortare stunder.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt det är möjligt arbeta hemifrån.

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatserlänk till annan webbplats

Hushållsmedlem med bekräftad smitta

De senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuklänk till annan webbplats

Om du har bekräftad smitta

Personer med bekräftad covid-19 ska följa de förhållningsorder som ges från sjukvården och smittskyddet. Om du befunnit dig på plats på KMH ska du som student även kontakta din lärare/studierektor och du som anställd ska kontakta din närmsta chef. Detta för att KMH anonymt ska kunna meddela alla personer som kan ha blivit utsatta för smitta.

Eventuell klustersmitta vid KMH

Vid konstaterad smittspridning vid KMH kommer coronagruppen att sammankallas och särskilda åtgärder kommer att vidtas. Beslut om vilka ytterligare åtgärder som tas beror på smittspridningens omfattning.

För den som blivit smittad gäller det att följa de förhållningsorder som ges från sjukvården och smittskyddet.

Mer information om covid-19 i Stockholms län finns på 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats och Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Arbeta och studera på distans – Zoom-hjälp med mera

För att veta om just din undervisning kommer att ske på plats eller digitalt, titta i ditt schema i TimeEdit. Finns det några oklarheter, ta kontakt med din lärare eller din studierektor.

Hitta bra hjälp för videomöten på Helpdesksidan:

Arbeta och studera på distans

Blåsinstrument och körsång

Sång och blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning och det kommer att finnas plexiglasskärmar att tillgå vid denna typ av undervisning. Önskemål om mobila plexiglasskärmar kan anges när du bokar lokal i TimeEdit alternativt beställas via Helpdesk.

Kondens från brassinstrument är en riskfaktor. Töm på en tidning eller trasa och ta den med dig då du lämnar rummet.

Sprita dina händer när att du är klar med instrumentet eftersom du kan ha fått kondens på händerna.

Lokaler – bokning, hissar, ventilation med mera

För att säkerställa att det går att hålla avstånd i alla lokaler har lärosalar och grupprum mätts upp och fått nya bestämmelser kring hur många personer som får vistas där samtidigt.

Rumsbokning

Se till att du har bokat ditt övningsrum innan du åker till campus så att du inte åker dit i onödan. Även rummen på Edsberg bokas numera genom TimeEdit.

Bokningsregler

Förteckning över tillåtet antal personer i respektive rum/sal

Möblering och allmänna utrymmen

Lärosalar och allmänna utrymmen är möblerade för att undvika trängsel. Det finns golvmarkeringar och affischer som påminner oss om att hålla avstånd.

Ta vägen via balkonger och trappor mellan de olika våningsplanen, och inte genom foajén.

Entréer

Huvudentrén på Valhallavägen är öppen för studenter och personal med passerkort. Den tillfälliga accessen för anställda via Melodislingan har nu upphört att gälla.

Omklädningsrum och personalgym

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. På KMH kommer omklädningsrum och personalgym fortsatt att hållas öppna. Om du använder lokalerna ber vi därför er att visa särskild hänsyn och hålla avståndet för att undvika trängsel.

Hissar

Hissarna får endast användas av två personer åt gången. Ta gärna trapporna, men se till att möta andra med respekt och var noga med att lämna utrymme för varandra.

Ventilation

Luftomsättningen i rummen på Campus Valhallavägen är behovsstyrda. Vid närvaro ökar flödet från minimum till grundflöde.

Temperaturen och luftomsättningen styrs via temperatur-, fukt- och koldioxidgivare beroende på sal och aktivitet. Grundflödet är inställt på en lufttillförsel på 10 liter per sekund och person, vilket medför ett snitt på ca tre luftomsättningar i rummen per timme.

All tilluft kommer utifrån och ingen luft återanvänds, vilket bidrar till en säker ventilationsmiljö.

På Edsberg är det viktigt att öppna fönstren för att vädra med jämna mellanrum.

Lokalvård

Vi har extra uppsikt i våra lokaler gällande städning.

 • Handtag och knappar i allmänna ytor spritas på morgonen, kl 12 och 14.
 • Tangenter till pianon torkas minst en gång per dag på morgonen.
 • Toaletter i allmänna utrymmen städas tre gånger per dag – morgon, lunch, eftermiddag.
 • Toaletter vid kontor städas en gång per dag på morgonen.
 • Vi torkar av golven extra noga där blåsmusiker har övat.
 • Handsprit ställs ut så att det finns möjlighet att sprita händer.

För lokalvårdsärenden använd helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

Information och frågor

Läget kan komma att förändras snabbt varpå nya bedömningar görs. Vi fortsätter att bevaka nyhetsrapporteringen, relevant forskning och myndigheternas riktlinjer och kommer kontinuerligt att uppdatera informationen. Ny information skickas till medarbetare och studenter via e-post samt uppdateras här på Backstage.

Om du har särskilda frågor, e-posta till corona@kmh.se

Instrumentlån och instrumentvård

Lån

Utlåningen via Internservice begränsas till det som är absolut nödvändigt för undervisningen.

Instrumentvård

Alla ansvarar för att rengöra sina egna instrument samt de instrument som är placerade i skåp och som tillhandahålls av KMH.

Dela inte instrument eller mikrofon med någon annan och se till att dina händer är rena innan du tar i något instrument.

Observera att det är viktigt att inte använda handsprit på pianotangenter och andra instrument.

IT-support, Helpdesk

Nås via Helpdesk där det också går att boka tid för hjälp på plats på Valhallavägen måndagar och onsdagar.

helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter

Akademier

För specifika frågor gällande undervisning vid just din institution eller akademi, hör av dig till respektive studierektor eller kursansvarig. För övergripande frågor kan du kontakta akademichefen.

Kontaktuppgifter akademier och institutioner

Förvaltningen

Förvaltningens medarbetare jobbar kombinerat på plats och på distans men rekommenderas att fortsätta arbeta hemifrån om arbetet tillåter det.

Det går alltid att nå alla avdelningar via telefon eller dessa e-postadresser:

Skriv tabellbeskrivning här
AvdelningAdress
Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi
ekonomi@kmh.se
IT-avdelningen
helpdesk@kmh.se
Personalavdelningenpersonalavdelningen@kmh.se
Produktionsavdelningen
internservice@kmh.se
ljudenheten@kmh.se
Samverkansavdelningensamverkan@kmh.se
Serviceavdelningenkontakt_serviceavdelningen@kmh.se
Studieadministrativa avdelningen
studiecentrum@kmh.se
Utbildnings- och forskningsavdelningen
ufa@kmh.se

Mat, Restaurang Oktav

Oktav har öppet inne på Campus Valhallavägen enbart för studenter och medarbetare, öppet 9.00-16.00, måndag-fredag. Det finns färre sittplatser än normalt.

Mikrovågsugnar

Undvik trängsel kring mikrovågsugnarna. Gå en kort sväng medan du väntar på att maten ska värmas upp och försök att sprida ut lunchtiderna.

Resor

För att resa till KMH, undvik gärna kollektivtrafiken om du har möjlighet. Försök annars att inte resa under rusningstid. KMH har nu öppet från kl.07.00 vilket innebär att det finns möjlighet att resa innan rusningstrafik. 

För närvarande avråder KMH från icke-nödvändiga tjänsteresor och studieresor. Det gäller också erasmusutbyten för personal. Respektive chef fattar beslut i dessa frågor.

Säkerhetsutrustning – munskydd, visir med mera

Munskydd

Tillfällen där man vistas inom två meter under mer än 15 minuter ska munskydd användas. Att hålla avstånd är det viktigaste, men vid tillfällen där fysisk distansering är svår att tillgodose, som undervisning i sång, blåsinstrument samt rörelsemoment, ska munskydd vara ett komplement.

Munskydd att hämta ut på campus Valhallavägen och Edsberg för både studenter och anställda. På campus Valhallavägen finns dessa i kopieringsrummen 1C401 och 4420 samt i foajén vid handspritstationen vid den runda disken. Munskydd med säkerhetsklass FFP2 finns att köpa i NotoBok.

För de lärare som önskar kommer KMH att tillhandahålla munskydd med säkerhetsklass FFP2 för undervisning i situationer som är extra känsliga. För tillgång till munskydd, kontakta Internservice. 

För att munskyddet ska vara verkningsfullt är det viktigt att använda munskyddet på rätt sätt och särskilda rutiner ska följas. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats visas hur munskydd används på ett korrekt sätt. 

Papperskorgar för munskydd

Det finns särskilda papperskorgar där använda munskydd kan kastas. Lägg ner munskyddet i en hopknuten påse och kasta i en av de särskilda papperskorgar som finns

 • vid hissen på plan 2, vid hissen
 • vid postfacken på plan 2, mittemot IT

Dessa papperskorgar har ljusblå riskavfallspåsar.

Observera att det fortfarande är viktigt att följa gällande riktlinjer om två meters avstånd och rumsbegränsningar med mera. Detta gäller både munskyddsbärare och personer med påvisade antikroppar.

Mer om munskydd

WHO:s rådlänk till annan webbplats

Inslag i Nyhetsmorgonlänk till annan webbplats

Inslag i SVTlänk till annan webbplats

Visir

För de lärare som önskar kommer KMH att tillhandahålla visir för sångundervisning. De lärare som önskar använda detta kan kontakta Internservice för att kvittera ut visir.

Puffskydd

KMH har köpt in en stor mängd puffskydd för att kunna använda till mikrofoner som lånas ut via Internservice.

Öppettider, ramtider

Det går att boka lokaler redan från 7.00, så att det går att undvika den värsta rusningstrafiken på morgonen.

 • Valhallavägen:
  Måndag till fredag 7.00-23.00, helger 9.15-22.00
 • Edsberg:
  Måndag till fredag 7.00-23.00, helger 8.00-23.00
 • Internservice, från och med 31 augusti:
  Måndag till fredag 07.00-15.00, helger 10.00-17.00.
  Lunchstängt 12-13.

Biblioteket, digitala resurser

Bibiotekets öppettider

Vi vill påminna om de digitala resurser – noter, artiklar, filmer och ljudinspelningar – som du når via bibliotekets sidor. I Naxos Music Library finns förutom skivinspelningar även en del analyser, tutorials om musikhistoria mm.

Jstor har meddelat att de gör stora mängder med ytterligare artiklar tillgängliga för sina prenumeranter utan extra kostnad. Inloggning sker med KMH-adress och lösenordet.

Vid behov av sökhjälp och andra biblioteksrelaterade frågor går det bra att kontakta bibliotekspersonalen via e-post:

Förändrade ramtider för undervisning

Under läsåret 2020/2021 får schemaläggning ske före 8.45, efter 18.00 samt lunchtid 12.15-13.30 om student/er och lärare är överens.

Myndigheten

Myndigheten KMH har öppet för allmänheten via registrator@kmh.se

Riktlinjer från och med 21 augusti

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har under Corona-pandemin arbetat med att införa restriktioner för att begränsa smittspridningen. KMH har en positiv förhoppning om att alla som vill har kunnat få sitt vaccin inför höstens start och med det som bakgrund har följande beslut tagits. Verksamheten kommer planera utifrån detta beslut men viktigt att poängtera är att KMH kontinuerligt kommer att vara uppdaterade på gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten och/eller regering. Av den anledningen kan detta beslut behöva revideras. Beslutet gäller för verksamheten från och med 2021-08-21.

Utbildning

Introduktionsveckan (vecka 34)
Fokus ska vara de nyantagna studenterna Måndag (23/8) – Torsdag (26/8) och under veckan kommer ett specialschema i mindre grupper planeras för alla som ska påbörja sin utbildning inom program på KMH.

Under fredag (27/8) kommer åk 2 ges möjlighet att komma för studiesociala aktiviteter.

Åk 2-5 som behöver öva under vecka 34 hänvisas i största möjliga mån till Hus 4.

Läsperiod 1 (vecka 35-39)
Åk 1 och 2 (inom alla program) har ordinarie undervisning på Campus. Undantag kan förekomma för lärare och studenter i riskgrupp som ej kunnat få vaccin.

Åk 3-5 har all teoretisk undervisning, föreläsningar och seminarier på distans. Klingande moment kan planeras på Campus om kvalitén kräver så.

Första intensivvecka (vecka 40)
Ska genomföras på liknande sätt som under våren 2021. Schemalagda in- och utgångar, tydliga platser för uppackning av instrument m.m.

Från och med läsperiod 2 (vecka 41)
All undervisning kan ske på plats.

Biblioteket

Biblioteket öppnar för allmänheten med eventuell begränsning av öppettider.

Administration

Lärare, studierektorer och forskare som har arbetsplats på Campus ska i samråd med närmaste chef planera om arbetet ska utföras på Campus eller om det kan utföras hemifrån.

Alla avdelningar inom förvaltningen arbetar i en kombination av att vara på plats och arbeta hemma. En samsyn bör iakttas såväl inom förvaltning som på akademi för att minska trängsel i lokalerna.

Resor

Resor i tjänsten ska kunna genomföras förutsatt att aktuella reserestriktioner följs. Utbytesstudier kan förekomma om mottagande och sändande universitet har en överenskommelse om att in- och utresa samt studier kommer fungera.

Konserter

Konserter får ske med begränsad publik utifrån de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten eller regering.

Uthyrningar

Inget generellt beslut tas utan bestäms från fall till fall beroende på tid och plats. Inför ev. uthyrning ska beslut tas av högskoledirektör i samråd med chefen för samverkansavdelningen och chefen för produktionsavdelningen.

Restaurang Oktav

Ordinarie verksamhet med anpassningar till Folkhälsomyndighetens eller regeringens eventuella restriktioner.

Om riktlinjerna

Riktlinjerna ovan har formulerats av coronagruppen som för närvarande träffas en gång i veckan, på onsdagar. Gruppen består av

 • rektor
 • prorektor
 • högskoledirektör
 • samtliga akademichefer
 • fastighetschefen
 • chefen för samverkansavdelningen
 • chefen för studieadministrativa avdelningen
 • chefen för serviceavdelningen
 • studentkårens ordförande
 • huvudskyddsombuden
 • högskoleledningens samordnare

Du når gruppen via e-post: corona@kmh.se

Relaterad kontakt