1. Sidor och artiklar

Sidor och artiklar ska alltid innehålla rubrik, ingress och brödtext. Utöver det kan sidor och artiklar innehålla bilder, länkar, video, ljud, tabeller, formulär, kontaktuppgifter och andra typer av innehåll.

De tio viktigaste riktlinjerna för vanliga sidor och artiklar

 1. Länkar i brödtext ska användas med viss försiktighet. De påverkar alltid läsbarheten.
 2. Lägg aldrig länkar i en punktlista eller i en ingress.
 3. Länkar till webbplatser ska öppna i samma fönster.
 4. Länkar till dokument ska öppna i nytt fönster.
 5. Använd aldrig länktexter som “Läs mer”, “Klicka här”, “Ladda ner” och liknande, eller som är utformade som URL:er.
 6. Du får inte använda en underrubrik (h3) om det inte finns en mellanrubrik (h2) ovanför.
 7. Alla sidor ska ha kontaktuppgifter till den eller de som kan svara på frågor om innehållet.
 8. Använd aldrig fetstil i rubrik och ingress.
 9. Dela alltid upp långa texter i flera olika stycken på sidan, cirka 5 rader per stycke.
 10. Lägg in en mellanrubrik om sidan innehåller fler än 4 textstycken.

Rubriker

Riktlinjer för att skriva korrekta sidrubriker, mellanrubriker och rubriker i menyerna. För konsert- och evenemangskalender gäller fler riktlinjer.

Allmänt om rubriker

 • Rubriker ska ha det viktigaste ordet först.
 • Rubriker ska sammanfatta det som är viktigast på sidan.
 • Du får inte använda fet eller kursiv stil i rubriker.

Sidrubrik

 • Sidrubrik genereras automatiskt av sidans namn, menyrubriken, och är därför nästan alltid identisk med menyrubriken.
 • Sidrubriken behöver inte vara identisk med menyrubriken, men de ska vara så lika som möjligt.
 • Om sidrubriken är längre än 70 tecken ska den anpassas separat från menyrubriken.
 • Sidrubrikens format ska vara Rubrik 1 (h1). Rubrik 1 får inte användas till något annat än just sidrubriken.
 • Undvik frågetecken, utropstecken och kolon i rubriker.
 • Formuleringen av sidrubriken ska vara unik så långt det är möjligt.

Mellanrubriker i brödtext

 • Mellanrubriken ska helst rymmas på en rad, vilket motsvarar cirka 50 tecken inklusive blanksteg. I vissa enstaka fall kan mellanrubriken vara två rader. Det motsvarar cirka 100 tecken inklusive blanksteg.
 • Mellanrubrikens format ska vara Rubrik 2 (h2). Rubrik 2 får inte användas till något annat än mellanrubriker.
 • Du kan ha en mellanrubrik direkt under ingressen om det krävs för att undvika intetsägande text som utfyllnad före första mellanrubriken.

Underrubrik

 • Underrubriken används för att ytterligare dela upp en längre text i mindre delar.
 • Underrubrikens format ska vara Rubrik 3 (h3). Rubrik 3 får bara användas om det först finns en Rubrik 2 högre upp på sidan. Det är inte tillåtet att exempelvis använda en Rubrik 3 direkt efter sidrubriken.
 • För frågor i frågor-och-svar eller i intervjuer, ska fetmarkerad brödtext användas i stället för underrubrik.

Menyrubrik (sidnamn)

I menyerna är det sidans namn som visas. Om sidan ska synas i menyn gäller detta för sidnamnet:

 • Helst en rad text (35 tecken), max två (70 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Använd inte egennamn eller uttryck som är för specialiserade.
 • Undvik “småord” och ersätt dem istället med kommatecken. Exempelvis blir “Användarkonton och inloggningar” istället “Användarkonton, inloggningar”.

Sidnamn för artiklar

För artiklar är sidnamnet alltid samma som sidrubriken, föregånget av datumet för artikelns skapande. Artiklars sidnamn visas aldrig i menyer.

Ingress

Riktlinjer för att skriva korrekta ingresser. För konsert- och evenemangskalender gäller andra riktlinjer.

 • Helst inte mer än fyra rader (250 tecken), max fem (300 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Ingressens format ska vara “Ingress”. Formatet “Ingress” får aldrig användas till annat än ingresser.
 • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.
 • Ingressen ska sammanfatta vad sidan handlar om.

Brödtext

Riktlinjer för att skriva korrekta brödtexter.

Brödtext på vanliga sidor och artiklar

 • Brödtextens format ska alltid vara “Brödtext”.
 • Var mycket sparsam med fet och kursiv stil.
 • En sida ska handla om en sak. Om en text handlar om flera olika saker ska du överväga att dela upp innehållet på flera sidor.
 • Ibland kan det krävas mycket text för att beskriva eller förklara något. Då är det viktigt att strukturera texten med mellanrubriker, punktlistor och andra stilelement för att underlätta läsningen.

Namn på verk, upphovspersoner och förteckning över medverkande

 • Namn på verk och upphovspersoner skrivs på svenska och med svensk stavning, när texten är på svenska.
 • Namn på verk skrivs som vanlig brödtext och utan citattecken. I undantagsfall kan kursiv användas, om det finns särskilt behov av att avskilja verkets namn från omkringliggande löptext.
 • Uppräkning av medverkande och instrument kan göras som en punktlista, eller som radbruten lista men inte som styckebruten text. Namn och instrument skiljs åt med ett kort tankstreck (alt+bindestreck), till exempel:

Janine Jensen – viola
Cecilia Österholm – nyckelharpa
Per Sjöberg – tuba

Vid få medverkande, fem eller färre, går löpande text också bra:

Janine Jensen – viola, Cecilia Österholm – nyckelharpa och Per Sjöberg – tuba.

Stycken

 • Du ska ha 3-5 rader text per stycke. Det motsvarar 270-450 tecken, inklusive blanksteg.
 • Om texten innehåller fler än fyra stycken ska du dela upp den med mellanrubriker/underrubriker.

Länkar, länktexter

Riktlinjer för att skriva korrekta länkar. För konsert- och evenemangskalender gäller ytterligare riktlinjer.

Placering av länkar

 • Länkar ska placeras så tidigt som möjligt på sidan. Det gäller särskilt om länken uppmanar till en handling, till exempel att anmäla sig till ett seminarium.
 • Länkar som ligger i eget textstycke ska placeras direkt efter det textstycke som handlar om det som länken leder till.
 • Har du flera länkar som handlar om samma sak, så ska du placera dem tillsammans. De ska läggas direkt efter det textstycke som handlar om det som länkarna leder till.
 • Länkar som handlar om olika saker ska inte placeras tillsammans. Försök istället att dela upp dem, till exempel med korta inledande texter eller underrubriker.
 • Länkar får inte göras i form av punktlistor.
 • Var återhållsam med länkar i tabeller.

Länktexter

 • Skriv det viktigaste så tidigt som möjligt i länktexten.
 • Länkar ska kunna läsas som separata enheter. Man ska inte behöva läsa omgivande text för att förstå vad länken handlar om eller vad som händer när man klickar på den.
 • Länkar som är mer än en rad är svåra att läsa. Det är dock viktigare att länktexten är begriplig och överensstämmer i stora drag med rubriken på sidan eller filen du länkar till, än att den hålls kort.
 • Använd aldrig länktexter av typen “Läs mer”, “Klicka här”, “Hela nyheten”, “Ladda ner” och så vidare. Det måste alltid framgå av länktexten vad länken handlar om.
 • Inled inte en länktext med “Gå till …”, “Länk till …”, “Ladda ner rapporten …” eller liknande om du inte absolut måste för att det ska bli begripligt.
 • Ange inte i länktexten att det är en webbplats som du länkar till, besökaren är ju redan på webben. Länka till exempel inte “UHR:s webbplats” utan bara “UHR”.
 • Om du har flera länkar på samma sida som leder till olika sidor/dokument får du inte använda samma länktext för de olika länkarna. Finns det inte några alternativ till att använda samma länktext till olika länkar, ska du ange alternativa texter till länkarna.

Alternativa texter till länkar

 • Länktexten ska vara så pass beskrivande att du inte behöver använda alternativ text, eftersom besökare med skärmläsare annars riskerar att få texten uppläst två gånger.
 • Du måste använda alternativ text till länkar om det visat sig nödvändigt att använda samma länktext för flera olika länkar på en sida.
 • En alternativ text bör vara kort, inte längre än 50-60 tecken. Den ska inte innehålla texter av typen “Läs mer” och ska endast användas då länktexten inte går att göra självförklarande på något annat sätt.

Webbadresser och e-postadresser

 • Skriv inte ut adresser (URL:er) till webbsidor i länktexten. En besökare kan kopiera adressen genom att högerklicka på själva länken.

  Undantag görs om du har en lista med adresser till flera webbplatser. Då är det troligen lättare för besökaren att kopiera adresserna om du skriver ut dem i länktexten.

  Undantag görs även när adressen är ett egennamn på en tjänst, som till exempel antagning.se.
 • I de flesta fall kan webbadresser förkortas så att du kan utelämna “www”, men inte alltid. Du måste alltid prova en adress innan du använder den som länkmål eller länktext.
 • Du ska alltid skriva ut hela e-postadressen i länktexten, så att adressen enkelt kan kopieras av besökaren.

Länkar till webbsidor

 • Länkar till webbsidor ska alltid öppnas i samma fönster.
 • Vissa webbsidor kan öppnas i nytt fönster:
  • Webbsidor som inte ger besökaren möjligheten att använda webbläsarens bakåtknapp på ett normalt sätt.
  • Webbsidor som inte har någon egen navigering.
 • Om länken öppnar ett nytt fönster ska du alltid ange detta i länktexten.
 • Om du har en lista med länkar som alla öppnar nya fönster räcker det om det står som förklaring till själva listan.

Länkar till dokument

 • Dokument ska alltid öppnas i nytt fönster.
 • Använd PDF som format, och bara i undantagsfall Word och Excel. Det är inte säkert att ett Word- eller Excel-dokument som du själv kan öppna och läsa är läsbart för besökaren.

Länkar till video och annan multimedia

 • Om videon eller multimedia-filen visas på en egen webbsida ska du öppna länken till den i ett nytt fönster. Ange detta i länktexten.
 • Ange alltid vad som krävs för att se videon eller multimedia-filen, antingen i länktexten eller i omedelbar anslutning till den.

Länkar till material på annat språk

 • Skapa två länkar: en på samma språk som materialet du länkar till och en på svenska.

Länkade bilder

 • Textlänkar får inte ersättas med länkade bilder.
 • Bilder ska inte vara länkade. Undantag är bilder som visas i nyhetsmenyer.

Ankarlänkar

Ankarlänkar är länkar som används för att navigera inom en sida.

 • Ankarlänkar används bara i undantagsfall.
 • Istället för att använda ankarlänkar kan du dela upp innehållet på en sida med hjälp av expanderande rutor (layouter och dekorationen dragspel). Kontakta huvudredaktör för mer information.

Sök och bläddra i Webbhandbok

Relaterad kontakt