Ändra i befintligt program eller kurs

Som ett led i kvalitetssäkringen av våra utbildningar behövs ibland utbildnings- och kursplaner uppdateras. Rutiner för detta beskrivs på denna sida.

Att ändra i en utbildnings- eller kursplan kallas att revidera den. All revidering av utbildnings- och kursplaner samordnas av UFA och själva beslutet om revideringen görs av UF-nämnden.

Alla revideringsförslag skickas till ufa@kmh.se.

Revidering av befintlig utbildningsplan

Revidering av en befintlig utbildningsplan hanteras genom att en beskrivning av vad revideringen avser och skälet till den föreslagna förändringen skickas till UFA tillsammans med ett utkast till ny version av utbildningsplanen.

Tidplan

Beslut om revidering av utbildningsplan ska ske minst 12 månader före programstart. Det innebär att program som startar under höstterminen måste beslutas senast 15 september året innan, vilket innebär att UFA behöver få in ändringsförslagen för handläggning i god tid innan de 12 månaderna.

Revidering av befintlig kursplan

En kursplan kan revideras en gång per läsår och då kan all information ändras förutom nedanstående basinformation:

  • kursens benämning på svenska och på engelska,
  • kurskod,
  • poängantal,
  • utbildningsnivå,
  • planerad termin från vilken kursplanen börjar gälla,
  • förkunskapskrav,
  • huvudområde samt
  • kursens fördjupningsnivå,

Önskas en ändring av basinformationen krävs ett inrättande av ny kurs med ny kurskod, samt begäran om avveckling av befintlig kurs. Vid önskemål om revidering av kurs bör kursens senaste kursvärderingsrapport bifogas som underlag.

Ett undantag från denna riktlinje gäller vid smärre ändringar av särskild behörighet, då endast en revidering av kursplanen krävs. Detta gäller vid en sänkning av förkunskapskraven eller om en kurs som krävs som särskild behörighet har bytt kurskod eller vid tillägg av krav som inte innebär att kurs ändrar utbildningsnivå.

Revidering av en befintlig kursplan hanteras genom att en beskrivning av vad revideringen avser och skälet till den föreslagna förändringen skickas till UFA tillsammans med ett utkast till ny version av kursplanen.

Tidplan

Kursplaner ska vara fastställda två månader innan och tillgängliga för studenterna senast en månad innan kursen eller programmet öppnar för anmälan. Detta gäller även vid revidering av befintlig kursplan.

Relaterad kontakt