Examinationsformer vid KMH

Här beskrivs vanligt förekommande examinationsformer vid KMH. Fokus är kurserna inom de konstnärliga kandidat- och masterprogrammen men formerma förekommer även inom andra utbildningar på KMH.

Som ett led i att utveckla likvärdiga och kvalitetssäkrade utbildningar inom KMH har UF-nämnden i samarbete med akademierna och stödverksamheten utarbetat följande katalog över vanligt förekommande examinationsformer inom de konstnärliga kandidatprogrammen på KMH. De består av tre huvudkategorier praktisk redovisning, skriftlig redovisning samt muntlig redovisning, vilka är de som huvudsakligen anges under kursplanens modulrubrik.

Syftet med att förtydliga och kategorisera examinationsformerna på KMH är bland annat att se till att respektive lärandemål enligt de nationella kunskapsformerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt examineras på ett lämpligt sätt. Med tydliga definitioner av examinationsformerna garanteras också studenternas rättssäkerhet utan att kursansvariges flexibilitet begränsas från kurstillfälle till kurstillfälle.

Praktisk redovisning

Praktisk redovisning är ett samlingsbegrepp för olika praktiskt inriktade examinationsformer. Här följer några exempel.

Konstnärligt gestaltande prov – En bedömning av studentens tekniska färdigheter och konstnärligt gestaltande förmåga utifrån det praktiska utförandet, i vissa fall även reflekterande, analyserande redovisningar. Innefattar också vad som kan kallas klingande redovisningar.

Klingande redovisning - En bedömning av studentens tekniska färdigheter och konstnärligt gestaltande förmåga utifrån det praktiska utförandet av vad som kan vara en etyd, eller en del av ett verk.

Klingande prov – Samma som ovan men kan även vara likt ett konstnärligt gestaltande prov fast utan reflektionsmomentet.

Praktiskt prov – Som en klingande redovisning fast utan att den konstnärliga gestaltningen är nödvändig. Detta kan t.ex. vara ett färdighetsprov.

Skriftlig redovisning

Skriftlig redovisning är ett samlingsbegrepp för olika skriftliga/textbaserade examinationsformer. Här följer några exempel.

Skriftlig inlämningsuppgift – En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter eller värderingsförmåga utifrån studentens skriftligt presenterade arbete. Kortare skriftlig rapportering där studenten besvarar en eller flera frågor eller reflekterar över ett praktiskt utförande i text. Mindre omfattande än en skriftlig hemtentamen och kan till exempel användas som kontrollstationer under kursens gång.

Skriftlig hemtentamen – En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter eller värderingsförmåga utifrån studentens skriftligt presenterade arbete. Mer omfattande än en skriftlig inlämningsuppgift. Tanken är att studenten ska arbeta med uppgiften under en längre tid, sätta in kunskaper och reflektioner i ett större sammanhang och redovisa en djupare kunskap.

Salstentamen – En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter eller värderingsförmåga utifrån frågor studenten har besvarat skriftligen under samma tid, i samma lokal och med samma tillåtna hjälpmedel som de andra studenterna på kursen, under övervakande av tentamensvakter.

Muntlig redovisning

Muntlig redovisning är ett samlingsbegrepp för examinationsformer med fokus på studentens muntliga presentationer. Här följer några exempel.

Muntlig tentamen – Innebär ett samtal mellan examinator och student kring kursinnehållet. Samtalet kan bygga på material utöver kurslitteraturen, om så anges i anvisningarna. Om examinator så föreskriver kan studenten ges möjlighet att använda anteckningar, litteratur och andra hjälpmedel.

Muntlig presentation – En bedömning av studentens kunskaper, färdigheter eller värderingsförmåga utifrån studentens muntliga redovisning. Används för att bedöma studentens förmåga att muntligen reflektera kring en eller flera frågor eller kring ett konstnärligt gestaltande.

Deltagande i undervisningen som examinationsform – Muntlig examination i form av aktivt deltagande i undervisningen kan användas till exempel för att bedöma studentens förmåga att reflektera kring frågor under seminariediskussioner.

Närvaro som underlag för examination

I kursplanen ska det anges vilka delar av kursen som är examinerande vilket innebär att om du använder dig av deltagande i undervisningen som examinationsform måste man ange vilka delar av undervisningen som studenten måste vara närvarande och deltagande i för att får godkänt på kursen. Du måste också ange hur du hanterar studenternas eventuella frånvaro samt om närvaron är ett krav för att få delta i en avslutande examination, till exempel:

Kursen examineras genom […] samt aktivt deltagande i seminarierna/ den individuella undervisningen/ gruppundervisningen/ all undervisning i kursen..., där det krävs minst 80% närvaro. Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan examinatorn besluta att ge studenten en kompletteringsuppgift istället.

Om deltagandet i den obligatoriska undervisningen är en förutsättning för att delta i en avslutande examination även:

För att få delta i den avslutande examinationen krävs att studenten fullgjort kravet på obligatorisk närvaro.

Kurskrav

Om ingen bedömning av studentens prestation sker men det krävs att studenterna är närvarande under undervisningstillfällena, bör det istället anges som ett kurskrav under en egen rubrik i kursplanen, för att särskilja närvarokravet från examinationsformerna. Även här krävs att du anger i kursplanen vilka delar av kursen som omfattas av närvarokravet, hur du hanterar studenters frånvaro samt om närvaron är ett krav för att få delta i en avslutande examination, till exempel:

Examination

Kursen examineras genom X, Y, Z.

Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av examinationsformerna.

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för studenter med funktionsnedsättning.

Kurskrav

Obligatorisk närvaro. För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs ett godkänt betyg på̊ samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om minst 80% av seminarierna/ den individuella undervisningen/ gruppundervisningen/ all undervisning i kursen... Vid frånvaro från den obligatoriska undervisningen kan examinatorn besluta att ge studenten en kompletteringsuppgift istället.

Om deltagandet i den obligatoriska undervisningen är en förutsättning för att delta i den avslutande examinationen även:

För att få delta i den avslutande examinationen krävs att studenten fullgjort kravet på obligatorisk närvaro.

Relaterad kontakt