Nya konstnärliga kandidatprogram

Höstterminen 2019 ska studenter börja på något av KMH:s nya kandidatprogram. För att kunna ta fram detta nya utbildningsutbud finns här riktlinjer och tidplan för arbetet.

Formulera lärandemål – råd och stöd

Som komplement till de workshops som hållits om översynsarbetet finns ytterligare hjälp att få i följande skrifter.

Som ett resultat av ett högskoleövergripande projekt har ett webbaserat kvalitetsstöd för högskolans pedagogiska arbete tagits fram kring lärandemål, examination och läraktiviteter.

Att skriva förväntade studieresultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examination – en exempelsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som en hjälp i program- och kursutveckling har nätverket AEC tagit fram en guide för hur du kan formulera lärandemål inom just musikområdet. Guiden hittar du på AEC:s webbplats Länk till annan webbplats..

Bakgrund

UF-nämnden har, i enlighet med högskolestyrelsens beslut om att en översyn av hela utbildningsstrukturen ska göras, arbetat fram ett ramverk för nya konstnärliga program. Högskolestyrelsens beslut bottnar såväl i ett internt behov som i resultatet av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av våra utbildningar som blev klar 2014.

Utvärderingen föll väl ut för KMH men vi behöver fortfarande stärka den reflekterande delen av utbildningarna för att våra studenter ska uppnå examensmålen. Det handlar främst om att träna studenterna i kritisk reflektion över eget och andras konstnärliga förhållningssätt och att utveckla förmågan att göra medvetna bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter. Vi behöver även skapa förutsättningar för studenterna att bli klara i tid och därmed uppfylla examenskravet att kunna genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.

Översynsarbetet är alltså ett sätt att möta omvärldens krav och samtidigt stärka vår egen legitimitet och kvalitet för att därmed kunna visa vad vi gör i våra utbildningar.

Tidplan för nya konstnärliga kandidatprogram

Maj 2018 Institutionerna lämnar in förslag till nya utbildningsplaner för program.

Maj-aug 2018 Genomlysning av inlämnade förslag till utbildningsplaner.

Sep 2018 Beslut om nya utbildningsplaner för program.

Okt 2018 Utbildningsprogram in i nationell utbildningsdatabas.

Nov 2018 Antagningsprov klara för kandidatprogram.

Mars 2019 Alla kursplaner för obligatoriska kurser inlämnade till UF-nämnden.

Maj 2019 Beslut om kursplaner för utbildningsprogram på kandidatnivå.

Aug 2019 Nya program startar.

Konkretiserad tidplan för utarbetande och beslut av kursplaner från och med september 2018. Pdf, 36.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande och enhetligt ramverk

Ramverk för nya kandidatprogram beslutades av UF-nämnden i december 2016 Pdf, 407.2 kB, öppnas i nytt fönster.. De nya kandidatprogrammen ska bestå av tre delar:

  • Fördjupningsområde 110 hp, varav 15 hp utgörs av det självständiga arbetet,
  • Övriga obligatoriska kurser 40 hp, varav 20 hp musikteori, 5 hp digitala verktyg, 5 hp musikhistoria, 5 hp entreprenörskap och 5 hp programspecifik kurs, samt
  • Valbara kurser 30 hp.

Detta upplägg har arbetats fram under lång tid efter flertalet interna utredningar, remisser och presentationer på institutions- och rektorskollegier.

Förutom detta upplägg finns UF-nämndens beslut på kursomfång där alla kurser inom konstnärliga kandidatprogram ska omfatta 5, 10 och 15 hp.

Nytt innehåll i kandidatprogrammen – vad behöver göras?

Nya kandidatprogram ska alltså starta HT-19, vilket betyder att innevarande läsår kommer att rymma ett stort utvecklingsarbete för alla med utarbetande av nya utbildningsplaner under vårterminen 2018 och nya kursplaner under läsåret 2018/2019.

  • Fördjupningsområdet

För att skapa en likvärdig och transparent struktur för kandidatprogrammen styrs fördjupningsområdet av instrument och/eller genre. Fördjupningsområdet omfattar även deltagande i olika ensembler. Kurser inom fördjupningsområdet ska arbetas fram av institutionen.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en programövergripande kursplan för det självständiga arbetet på grundnivå i musik. Arbetsgruppen består av ansvariga för det självständiga arbetet på samtliga institutioner.

Musikteori är en viktig del av alla utbildningar här på KMH och därför har UF-nämnden beslutat att alla kandidatprogram i musik måste innehålla minst 20 hp musikteori. Musikteori har en central funktion som stödämne och utgör ett betydelsefullt inslag i utbildningarna och tjänar till att stötta det musikaliska konstnärskapet, utifrån respektive genre. Innehållet i dessa kursplaner arbetas fram av berörda lärare på uppdrag av institutionen som ska ge programmet.

  • Programövergripande kurser

Kurserna i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap består av 2,5 hp programövergripande innehåll och 2,5 programspecifikt innehåll. Arbetsgrupper med representanter från varje akademi och institution är utsedda och arbetar med utformande av dessa kursplaner. Det programspecifika innehållet ska regleras i kursguiden.

  • Valbara kurser

Alla program ska innehålla valbara kurser. Utgångspunkten för denna del av programmen bör vara att studenten så långt som möjligt inom ramen för examensfordringarna, får göra egna val utifrån sina egna preferenser och förutsättningar. Det innebär att det också finns möjlighet att kunna tillgodoräkna sig kurser från andra lärosäten som skulle kunna vara stöd för det självständiga arbetet. De valbara kurserna skulle också kunna ges som fristående kurser för att fungera som fortbildning för yrkesverksamma musiker och musiklärare. 

De valbara kurserna ska arbetas fram av institutionerna/akademierna.

Relaterad kontakt