Kursvärdering

Du som lärare och kursansvarig ska alltid erbjuda studenterna möjlighet att ge synpunkter på innehållet och upplägget i din kurs. Det är ett viktigt verktyg för att kontinuerligt utveckla kursen.

Varför kursvärderingar?

Kursvärderingar är en källa till utveckling och förnyelse av utbildningar. De ger studenterna möjlighet att på ett systematiskt sätt reflektera över och påverka sin utbildning. Tillsammans med programuppföljningar och utvärdering av utbildningsprogram utgör de en central del av KMH:s kvalitetssystem.

Alla högskolor är skyldiga enligt lag att erbjuda de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering. Resultaten av kursvärderingarna ska sammanställas och hållas tillgängliga för studenterna. Högskolorna ska återkoppla de eventuella förändringar som görs till följd av kursvärderingarna till studenterna.

Centralt organiserade kursvärderingar

För att skapa likvärdighet för studenterna, och för att kunna jämföra kursvärderingarna med varandra och över tid, gör KMH sedan några år tillbaka centralt organiserade kursvärderingar, administrerade av avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Hur går det till?

Kursvärderingar genomförs i slutet av varje termin för varje kurstillfälle med slutdatum den aktuella terminen. Alla studierektorer får ett mejl i slutet av terminen med instruktioner om hur de går till väga.

Kursvärderingsrapport

Efter att studenterna har svarat ska studierektor eller kursansvarig sammanställa studenternas synpunkter, lärares reflektioner och eventuellt annat underlag till en kursvärderingsrapport. I rapporten ska eventuella åtgärder för utveckling av kursen anges. Åtgärderna ska återkopplas till de studenter som läst kursen, och i början av nästa kurstillfälle till de nya studenterna.

En mall för kursvärderingsrapport finns i det enkätverktyg KMH använder. Rapporten publiceras sedan av avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd i ett gemensamt rum på lärplattformen, som både studenter och lärare når.

Kursvärderingssystem under utveckling

Hösten 2021 fattade UF-nämnden beslut om förändringar i kursvärderingssystemet, bland annat nya frågeställningar. För att kunna genomföra förändringarna fullt ut behöver KMH använda ett enkätverktyg som är bättre anpassat för kursvärderingar. Arbetet med att byta enkätverktyg pågår och från höstterminen 2023 beräknas kursvärderingarna kunna göras med de ändringar som beslutats.

Relaterad kontakt