Utvärdering av utbildningsprogram

KMH ansvarar för att de utbildningar som ges genomgår systematisk och regelbunden utvärdering. Utvärderingarna ska bidra till att utveckla programmen.

Varför utvärderas programmen?

Syftet med att utvärdera programmen är dels att bidra till utveckling av programmens kvalitet, dels att säkerställa att programmen uppfyller de krav som ställs i nationella och interna styrdokument så som lagar, förordningar och riktlinjer. Tillsammans med kursvärderingar och programuppföljningar utgör de en central del av KMH:s kvalitetssystem.

Hur går det till?

Utvärderingen bygger på en modell med självvärdering och kollegial granskning. Självvärderingen skrivs av programansvarig med stöd av programråd och innehåller följande områden:

  • Förutsättningar.
  • Uppfyllelse av examensmål.
  • Lärandeprocesser och progression.
  • Forskningsanknytning.
  • Samverkan och arbetsliv.
  • Studentinflytande.
  • Jämlikhet och jämställdhet.
  • Internationalisering.

Självvärderingen och övrigt underlag, som exempelvis programuppföljningsrapporter, ligger till grund för en dialog mellan ansvariga för programmet och interna och externa bedömare. Dialogen leds av UF-nämndens presidium och mynnar ut i en bedömning av programmet, som ligger till grund för en åtgärdsplan vilken tas fram av programansvarig och fastställs av akademichef. Programansvarig ansvarar för att leda arbetet med att genomföra det som har angetts i åtgärdsplanen och för att programmets lärare och studenter löpande informeras om det utvecklingsarbete som pågår.

Alla program, med några undantag, ska utvärderas inom en sexårscykel. Tidplan för utvärdering av KMH:s utbildningsprogram. Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Pilotomgång läsåret 22/23

Läsåret 22/23 kommer masterprogrammet i dirigering att göra en pilotomgång av utvärderingen. Syftet är att testa systemet och göra eventuella justeringar innan det införs i full skala.

Relaterad kontakt