Ledighet och frånvaro

Här beskrivs vad som gäller sjukdom, vab, semester och tjänstledighet av olika slag.

Semester

Antalet semesterdagar är beroende av ålder enligt följande:

 • Till och med det år du fyller 29 år:
  28 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 30 år:
  31 semesterdagar
 • Från och med det år du fyller 40 år:
  35 semesterdagar

Lärare och vissa tekniker

Om du är lärare förläggs hela din årssemester under juni-augusti, utan du ansöker om den. Det gäller också vissa tekniker.

Övrig personal

Administrativ och teknisk personal samt prefekter ska ansöka om sin semester. Längre sammanhängande semesterperiod bör förläggas från veckan före midsommar och 7 veckor framåt. Längre semester under annan period stämmer du av med respektive chef.

Innan semestern påbörjas ska ska din ledighetsansökan fyllas i och beviljas av närmaste chef .

OBS! Välj att spara blanketten på datorn innan du fyller i den, om du vill kunna spara den ifyllda versionen. Om du fyller i direkt i webbläsaren försvinner alla uppgifter när du stänger fönstret/fliken.

Sjukdom och vård av barn

 • Anmälan om frånvaro ska göras före kl. 9:00 den dag det gäller. Endast vid akut sjukdom får anmälan göras senare.
 • Lärare med enstaka lektioner ska fortsätta anmäla vid varje lektionstillfälle under sjukperioden.

När du blir sjuk/börjar vabba

 • Anmäl din frånvaro senast kl. 9.00 den dag det gäller, till närmaste chef eller prefekt. Endast vid akut sjukdom, eller sjukdom del av dag, får anmälan göras senare.
 • Meddela ekonomienhetens löneadministrativa personal via e-post: sjukanmalan@kmh.se
 • Informera berörd student eller grupp (gäller lärare).
 • Be växeln om hjälp att stänga din anknytning 08-16 18 00 eller ank. 2000.
 • Lärare med enstaka lektioner ska fortsätta anmäla vid varje lektionstillfälle under sjukperioden.
 • Vid vab ska du även göra anmälan till Försäkringskassan.

Längre tids frånvaro

Från och med den 8:e dagen i din eller barnets sjukperiod ska läkarintyg lämnas till ekonomienheten. Vid längre sjukskrivning än 14 dagar skickar ekonomienheten läkarintyget vidare till Försäkringskassan.

//GÄLLER DETTA STYCKE ÄVEN VAB?// KMH betalar sjuklön under de första 14 dagarna. Fortsätter sjukledigheten efter 14 dagar anmäler ekonomienheten sjukdomsfallet till Försäkringskassan, som betalar sjukpenning. Den anställde ska själv inte kontakta Försäkringskassan.

Vid längre tids frånvaro ska du ordna ett autosvar till ditt e-postonto.

När du kommer tillbaka

Direkt efter frånvaron ska du fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall, se ovan. Den gäller både vid sjukdom och vab. Lämna den ekonomienhetens löneadministrativa personalen.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan försäkran inkommit. Detta innebär att fullt löneavdrag kommer att göras för hela perioden tills dess att den lämnats.

Föräldraledig

Om du är eller blir förälder har du rätt att vara tjänsledig för vård av barn – det som i dagligt tal kallas föräldraledighet. Du kan vara dels helt tjänstledighet, dels förkorta din arbetstid och vara deltids tjänsledig till och med det läsår då ditt barn fyller 12 år.

Föräldrapenning

Försäkringskassan har den bästa informationen om föräldrapenning och olika slags ersättning.

Försäkringskassans information för föräldrarlänk till annan webbplats

Extra ersätting

Eftersom du är statligt anställd har du rätt till extra ersättning under din föräldraledighet. Kontakta personlaenheten för mer information.

personal@kmh.se

Ansök i god tid!

Senast två månader i förväg vill vi ha din ansökan om tjänsledighet för vård av barn. Då kan vi se till att du får den ersättning du ska ha, när du ska ha den.

Byte av sjukfrånvaro mot annan ledighet

Administrativ och teknisk personal

Vid KMH finns möjlighet att i efterhand byta ut 1-3 dagar sjukfrånvaro mot sparad semester, alltså semesterdagar från tidigare semesterår, eller flextid respektive komptid. Max 3 dagar per sjukperiod kan bytas ut. Fortsätter sjukfrånvaron räknas dag 4 som den första sjukdagen, och blir karensdagen. Undantag från begränsningen kan göras om synnerliga skäl föreligger. Diskutera detta med din chef.

Om du byter mot sparad semester ska båda blanketterna Ledighetsansökan och Försäkran i samband med sjukdomsfall, se ovan, fyllas i och lämnas till ekonomienheten.

Om du byter mot positiv flextid eller kompensationstid registrerar du detta på din flextidsrapport. Blanketten Försäkran i samband med sjukdomsfall ska fyllas i och lämnas till ekonomienheten.

Lärare

Eftersom en lärares semester i sin helhet automatiskt läggs ut under sommaruppehållet, kan semesterdagar inte sparas utom i de fall då man har sjukfrånvaro under semesterperioden.

Lärare kan istället ta igen timmar vid sjukdom – inget sjukavdrag görs om du arbetar in undervisnings-, förberedelse- och examinsationstimmarna senare under terminen.

Du ska som vanligt sjukanmäla dig, och fylla i blanketten Försäkran i samband med sjukdom. Bifoga en anteckning om att du kommer ta igen timmarna, och lämna den till ekonomienheten.

Relaterad kontakt