Utvecklingssamtal

Varje medarbetare ska erbjudas utvecklingssamtal minst en gång per år med sin närmaste chef. De åtgärder som chef och arbetstagare kommer överens om ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda parter. Chefen har ansvar för att initiera att de överenskomna åtgärderna blir utförda.

Mall för utvecklingssamtalWord

Används i anslutning till utvecklingssamtal och inför lönesamtal.

Alla chefer inom KMH ska ha utbildning i hur man för utvecklingssamtal. Kontroll av att samtal genomförs ska ske genom att varje chef lämnar en rapport om utfallet av samtalen och med vilka anställda samtal genomförts.

Akademichefer och förvaltningschefen rapporterar till rektor.

Avdelningscheferna inom förvaltningen rapporterar till förvaltningschefen. Rapporteringen görs i samband med budgetplaneringen inför nästkommande verksamhetsår och då ska beräknad kostnad för eventuell utbildning eller andra åtgärder tas upp.

Utvecklingssamtalen ska även ta upp arbetsbelastning, arbetstyngd och den anställdes psykosociala arbetsmiljö i allmänhet. På detta sätt kommer alla anställdas situation att belysas minst en gång per år.

Detta gör utvecklingssamtalet till en av de viktigaste metoderna för att systematiskt undersöka riskerna för skador och ohälsa.

Relaterad kontakt