Utvecklingssamtal, målsamtal och lönesättande samtal

Utvecklings- och målsamtal är viktiga verktyg för att säkerställa att medarbetare mår bra och har goda förutsättningar för att göra ett bra arbete. Lönesättningen är tätt kopplad till processen kring utvecklingssamtal. Chefen har ansvar för att initiera att åtgärder och planering blir utförda och följs upp.

Årscykel för lönerevision

  1. Varje anställd har ett utvecklings- och målsamtal med sin chef en gång om året. Det ska äga rum mellan 1 februari och 30 april, och utgöra en planering för det kommande året. Vi använder det digitalt verktyget KUTlänk till annan webbplats som stöd för genomförande av samtalet och för dokumentation.
  2. I nästa steg, lönesättande samtal 1, följer chef och medarbetade gemensamt upp utvecklings- och målsamtalet. Under samtalet ska chef och medarbetare beskriva sin uppfattning om medarbetarens prestation. Även här är KUTlänk till annan webbplats ett stöd och ett verktyg för dokumentation.
  3. Därpå följer lönesättande samtal 2. Det är nu chef och medarbetare kommer överens om en ny lön.

Verktyget KUT.länk till annan webbplats

Be​grepp

Lönesättning

Alla de händelser under en anställning som kan ge en förändrad lön för den anställde. Det kan vara lön vid anställning, lön vid revision, lön vid ändrade arbetsuppgifter, etc. Som regel ändras lönen inte vid provanställningens slut eller då en tidsbegränsad anställning förlängs.

Lönebildning

Övergripande avtal mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna. I lönbildningen ingår också att de lokala parterna planerar hur lönebildningen ska bedrivas under avtalsperioden. Arbetet ska vara övergripande och långsiktigt samt syfta till att skapa en förtroendefull dialog mellan parterna, präglad av öppenhet och respekt.

Lönerevision

Det tillfälle då översyn av lönen görs, oftast en gång per år. Lönerevisionen är kopplad till den prestation som den anställde utför, men hänsyn tas också till det löneläge som den anställde har. Utgångspunkten är arbetsresultat under det år som revisionen gäller.

Bakgrund till lönesättning på KMH

Som statlig myndighet följer vi ramavtal om löner för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet, det som kallas RALS-avtalet. RALS fastställer det centrala kollektivavtalet mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, SACO och Seko. RALS utgör stödet för den lokal lönebildningen, och specificerar att lönen ska vara individuell och differentierad.

KMH:s verksamhet bedrivs främst med statliga medel, även om vi också får intäkter från till exempel externa forskningsmedel och uthyrningsverksamhet. Som anställd på KMH ska du därför förhålla dig till den både den statliga värdegrundenlänk till annan webbplats och till högskolans egen värdegrund. Värdegrunderna utgör ett ramverk, och ditt förhållningssätt påverkar lönesättningen.