Centrala samverkansgruppen, CSG

Centrala samverkansgruppen, CSG, svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i verksamhetens övergripande frågor. Frågor av individuell karaktär behandlas inte.

Frågor som ska tas upp i CSG inför beslut av styrelsen eller rektor är:

  • mål, inriktning och strategi
  • planering, budget och uppföljning
  • organisations- och verksamhetsförändringar
  • arbetsmiljöfrågor väckta av arbetsmiljökommittén som inte kan lösas inom kommittén
  • övriga ärenden till KMH:s styrelse.

CSG ska även behandla personalfrågor i avtal och riktlinjer, där det enligt MBL
föreligger informations- och förhandlingsskyldighet som inte är delegerade till institutioner eller avdelningar.

Frågor av individuell karaktär behandlas inte av CSG.

Gruppens sammansättning

Den centrala samverkansgruppen ska bestå av rektor, högskoledirektör, personalchef och fackliga representanter. Därutöver har två studentrepresentanter rätt att närvara och yttra sig.

Skriv tabellbeskrivning här

Roll

Deltagare

Representanter för arbetsgivaren

Helena Wessman, rektor, ordförande
Gabriella Civalero, personalchef
Nina Cajhamre, tf högskoledirektör

Johanna Öhgren, personalhandläggare

Representanter för
personalen

Vladimir Spasic OFR-ST
Filip Kvissberg, OFR-Lärarförbundet
Torbjörn Gulz, SACO-S
Faustino Fernandez, SEKO

Studentrepresentanter

Vilhelm Weréen

Jerry Adbo

Minnesanteckningar CSG

Minnesanteckningar från Centrala samverkansgruppens möten hittar du i Teams, KMH All personal.

Protokoll CSG (Teams) Länk till annan webbplats.