Forskningsrådet

Forskningsrådet ska arbeta med att stärka forskningsmiljön på KMH. Rådet ska arbeta särskilt med de frågor som berör KMH:s framtida ansökan om examenstillstånd på forskarnivå.

Bakgrund

I KMH:s vision för 2020–2026 framgår det att KMH ska främja och utveckla konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig excellens inom KMH, stärka banden mellan konstnärlig praktik och forskning samt skapa förutsättningar för egen ansökan om examenstillstånd på forskarnivå.

För att kunna ansöka om eget examenstillstånd på forskarnivå krävs det att forskningsmiljön vid KMH stärks och att forskningsanknytningen inom utbildningarna tydliggörs. För att möjliggöra detta inrättades ett forskningsråd vid KMH under 2020.

Uppdrag

Rådet ska

  • arbeta beredande inför beslut som rör forskning vid KMH, till exempel nomineringar, särskilda satsningar, remissvar
  • arbeta beredande med verksamhetsutveckling och budgetunderlag avseende forskningen vid KMH
  • arbeta med KMH:s övergripande verksamhetsplan avseende forskning och den långsiktiga planen avseende forskning
  • ta fram underlag inför årsredovisningens kapitel om forskning och forskarutbildning
  • stärka och öka utbytet mellan och inom KMH:s forskningsområden
  • stärka KMH:s forskningsmiljö i samverkan med andra lärosäten
  • arbeta strategiskt för att möjliggöra KMH:s ansökan om eget examenstillstånd på forskarnivå
  • vara rådgivande i forskningsfrågor till KMH:s ledning.

Rådet ska även ha regelbundna avstämningar med rektor, akademicheferna och UFN.

Sammansättning

Skriv tabellbeskrivning här

Forskningsrådet består av:

Ordförande

Henrik Frisk, tf. prorektor

Akademirepresentanter

Kim Hedås

Erkki Huovinen
Jan-Olof Gullö

Doktorandrepresentant

Incca Rasmusson

FörvaltningsstödRelaterad kontakt