Internationaliseringsråd

Rektor har inrättat ett internationaliseringsråd som arbetar kontinuerligt med internationella frågor och agerar rådgivande till rektor.

Uppdrag

Då den samlade internationella verksamheten vid varje högskola dels ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning, dels bidra nationellt och globalt till hållbar utveckling (1 kap 5§ högskolelagen) diskuterar internationaliseringsrådet strategiska frågor som genomsyrar och har till syfte att stärka högskolans hela verksamhet.

Rådet består av representanter från varje akademi samt studentkåren med handläggarstöd från internationella koordinatorn på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Skriv tabellbeskrivning här

Gruppens sammansättning

Ordförande

Anna Maria Koziomtzis, Akademichef

Sekreterare

Helena Legnell, Internationell koordinator på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

Ledamöter

Ola Bengtsson, Lektor elgitarr

Eva Nivbrant Wedin, Lektor rytmik

Mattias Sköld, Lektor komposition

Vakant, Utbildnings- och forskningsavdelningen

Studentrepresentant

Leo Eltes
Pauline Burke Clason, suppleant