Krisgruppen

Krisgruppens uppgift är att hantera kriser på ett professionellt sätt. Gruppen ska samlas omedelbart om en krissituation uppstår, och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Den ordinarie verksamheten ska så långt som möjligt fortsätta och liksom de ordinarie ledningsfunktioner som inte berörs av krisen.

Krisgruppens sammansättning

Rektor

Ersättare: prorektor, dock ej som ordförande. Rektor leder krisgruppens arbete.

Högskoledirektör

Ersättare: ställföreträdande högskoledirektör. Ansvarar för samordning av insatserna och ersätter vid behov rektor som ordförande.

Personalchef

Ersättare: personalhandläggare. Föredragande i krisgruppen. Svarar för utvärdering av gjorda insatser och för personalrelaterade frågor, anhörigkontakter etc.

Chef för Samverkansavdelningen

Ersättare samverkansledare. Ansvarar för den externa informationen till massmedia och andra intressenter samt för internkommunikation till anställda och studenter i samråd med personalchef och rektor.

Chef för Produktionsavdelningen samt brandskydds- och fastighetsansvarig

Ersättare: chef för Serviceavdelningen. Ansvarar för kontakten med externa resurspersoner t.ex. sjukhus, räddningstjänst, vaktföretag etc. samt samordnar logistiska frågor.

Chef för Studieadministrativa avdelningen

Ersättare: utbildningshandläggare. Ansvarar för studentrelaterade frågor.

Säkerhetsansvarig

Ersättare: chef för IT-avdelningen. Utför hotbildsanalyser, hanterar säkerhetsfrågor och för kontakten med polis.

Högskoleledningens samordnare

Ersättare: handläggare vid Enheten för ledningsstöd. Ansvarar för att föra loggbok, whiteboard eller anteckningar samt övrigt praktiskt stöd.

Studentkårens ordförande

Ersättare: studentkårens vice ordförande.

Verksamhetsansvariga

Berörd akademichef/avdelningschef tillkallas beroende på krissituation.

Kontakta krisgruppen

För att nå krisgruppen, kontakta i första hand högskoleledningens samordnare: 070‑191 26 64. I andra hand, kontakta högskoledirektören: 073‑707 88 52.

Om något händer

Information om vad du ska göra vid en allvarlig händelse eller kris, finns under ingången Service/På campus. Där finns även förteckning över första förbandstavlor med mera.

Om något händer

Relaterad kontakt