Krisgruppen

Krisgruppens uppgift är att hantera kriser på ett professionellt sätt. Gruppen ska samlas omedelbart om en krissituation uppstår, och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas. Den ordinarie verksamheten ska så långt som möjligt fortsätta och liksom de ordinarie ledningsfunktioner som inte berörs av krisen.

Krisgruppens sammansättning

Rektor

Ersättare: prorektor.
Rektor leder krisgruppens arbete.

Prorektor

Ersätter rektor som ordförande.

Högskoledirektör

Ersättare: ställföreträdande högskoledirektör.
Ansvarar för samordning av insatserna och ersätter vid behov rektor och prorektor som ordförande.

Akademichefer

Ersättare: ställföreträdande akademichef.
Ansvarar för kontakt med berörda inom sin respektive akademi. Ersätter vid behov rektor, prorektor och högskoledirektör som ordförande (i den ordningen att den som har längst tid med uppdrag som chef vid KMH).

Personalchef

Ersättare: personalhandläggare.
Föredragande i krisgruppen om krisen i första hand gäller personal. Svarar för utvärdering av gjorda insatser och för personalrelaterade frågor, anhörigkontakter etc.

Chef för Samverkansavdelningen

Ersättare: samverkansledare.
Ansvarar för den externa informationen till massmedia och andra intressenter samt för internkommunikation till anställda och studenter i samråd med personalchef och rektor.

Chef för Produktionsavdelningen samt brandskydds- och fastighetsansvarig

Ersättare: chef för Serviceavdelningen.
Ansvarar för kontakten med externa resurspersoner till exempel sjukhus, räddningstjänst, vaktföretag samt samordnar logistiska frågor.

Chef avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd

Ersättare: utbildningshandläggare.
Är föredragande i krisgruppen om krisen gäller i första hand studenter. Svarar för utvärdering av gjorda insatser och för studentrelaterade frågor, anhörigkontakter etc.

Säkerhetsansvarig

Ersättare: chef för IT-avdelningen.
Utför hotbildsanalyser, hanterar säkerhetsfrågor och för kontakten med polis.

Högskoleledningens samordnare

Ersättare: handläggare vid Enheten för ledningsstöd.
Ansvarar för att föra loggbok, anteckningar samt övrigt praktiskt stöd.

Studentkårens ordförande

Ersättare: studentkårens vice ordförande.

Kontakta krisgruppen

För att nå krisgruppen, kontakta i första hand högskoleledningens samordnare: 070‑191 26 64. I andra hand, kontakta högskoledirektören: 073-461 85 94.

Om något händer

Information om vad du ska göra vid en allvarlig händelse eller kris, finns under ingången Service/På campus. Där finns även förteckning över första förbandstavlor med mera.

Om något händer

Relaterad kontakt