Verksamhetsplan för UF-nämnden

Under 2021 har en diskussion förts om huruvida UF-nämnden ska övergå till att använda treåriga verksamhetsplaner för sitt arbete. UF-nämnden har dock beslutat att även fortsättningsvis utgå från ettåriga verksamhetsplaner. 

UF-nämndens verksamhetsplan för 2022 har sin utgångspunkt i de av högskolestyrelsen fastställda dokumenten Vision och strategi 2021-2026 och Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2022-2024, samt de av rektor fastställda långsiktiga planer för olika verksamhetsområden. 

Prioriteringar under 2022

Utbildning

 • Fullfölja arbetet med kvalitetssäkring av återstående kursplaner inom ämneslärarprogrammen i musik.
 • Fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av återstående kursplaner inom kandidatprogrammet i musikterapi. 
 • Initiera en diskussion om masterprogrammens utformning.
 • Påbörja dialog med akademierna om vilka bedömningskriterier som används vid antagning. 
 • Fortsätta arbetet med att stärka forskningsanknytningen i KMH:s utbildningar, vid arbete med kursplaner och utbildningsplaner. 

Forskning

 • Påbörja arbetet med att definiera vilka kriterier nämnden ska kvalitetssäkra KMH:s forskning utifrån i samverkan med prorektor och KMH:s forskningsråd.
 • Bidra till att utveckla KMH:s resursfördelningsmodell för forskning. 

Kvalitetssäkring

Fortsätta följa upp utvecklingsområden från UKÄ:s yttrande i och med deras granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete, vilket för UF-nämnden framför allt betyder att bidra till:
 • genomförandet av en pilotomgång av utvärdering av utbildningsprogram
 • framtagande av riktlinjer för alumnundersökningar
 • att stärka kommunikationen mellan UF-nämnden och akademierna
 • revidering av KMH:s riktlinjer för kvalitetssäkring. 
 •  

Relaterad kontakt