Verksamhetsplan för UF-nämnden

Övergången från ettåriga till treåriga verksamhetsplaner kommer börja gälla fr.o.m. år 2022 vilket innebär att detta är en förenklad ettårig verksamhetsplan för 2021. Prioriteringar för 2021 kommer att vara uppföljning av tidigare strategiperiod och påbörjad implementering av den nya strategin och framtagandet av treåriga verksamhetsplaner.

Nämndens presidium har under 2020 ingått i KMH:s strategigrupp som arbetat med att analysera tidigare strategi samt lett arbetet med att ta fram en ny vision med tillhörande strategier som nu ska konkretiseras i olika planer, vilket fortsatt kommer vara ett centralt och tidskrävande arbete under 2021.

Prioriteringar under 2021

Utbildning

 • fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av återstående kursplaner inom ämneslärarprogrammen i musik,
 • fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av återstående kursplaner inom kandidatprogrammet i musikterapi,
 • påbörja diskussion om bedömningskriterier för antagningsprov.

Forskning

 • bidra till utarbetande av KMH:s plan för forskning för 2021-2026,
 • fortsätta arbetet med att stärka forskningsanknytningen i KMH:s utbildningar med fokus på modeller för synliggörande av forskningsanknytning i kursplaner och utbildningsplaner,
 • påbörja arbetet med vilka kriterier nämnden ska kvalitetssäkra KMH:s forskning utifrån i samverkan med prorektor och KMH:s forskningsråd.

Kvalitetssäkring

 • fortsätta följa upp utvecklingsområden från UKÄ:s yttrande i och med deras granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete, vilket för UF-nämnden framförallt är fokuserat till att driva på arbetet med implementering av uppdaterat kursutvärderingssystem samt nytt programutvärderingssystem,
 • skriva självvärdering i och med UKÄ:s granskning av KMH:s arbete med breddad rekrytering samt bidra till kommande handlingsplan för breddad rekrytering,
 • initiera arbetet med att diskutera kvalitetsbegreppet i utbildning och forskning på KMH (i relation till punkter under utbildning och forskning),
 • fortsätta utveckla kvalitetsmodellen för kursansvar samt program och programansvar samt att KVF:erna är nämndens samtalspart gentemot akademierna rörande kvalitetsfrågor i utbildning och forskning,
 • fortsätta arbeta med studentrepresentanternas inflytande över diskussionen och kontakten mellan nämnd, studentkår och studentrepresentanter,
 • det ska fortsatt vara en självklar princip på nämndens möten och planeringsdagar att allas lika rättigheter och möjligheter främjas.

Relaterad kontakt