Verksamhetsplan för UF-nämnden

Utöver löpande kvalitetssäkring och hantering av inkomna ärenden fokuserar UF-nämnden under 2023 på nedanstående prioriteringar.

UF-nämndens verksamhetsplan för 2022 har sin utgångspunkt i de av högskolestyrelsen fastställda dokumenten Vision och strategi 2021-2026 och Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2022-2024, samt de av rektor fastställda långsiktiga planer för olika verksamhetsområden. 

Prioriteringar under 2023

Utbildning

 • slutföra arbetet med kvalitetssäkring av återstående kursplaner inom kandidatprogrammet i musikterapi,
 • fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av utbildningsplan och kursplaner för det konstnärliga masterprogrammet kallat AIM,
 • fortsätta dialog med akademierna kring de konstnärliga masterprogrammen utifrån beslutat ramverk och handlingsplan,
 • fortsätta översynen av antagningsproven genom utsedd arbetsgrupp,
 • fortsätta arbetet med utformning av kurs- och utbildningsplaner samt verktyg för kvalitetssäkring av desamma.

Forskning

 • bidra till att utveckla en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning för forskning
 • bidra till att utveckla ett kvalitetssystem för forskning vid KMH,
 • fortsätta och stärka dialogen med forskningsrådet om utvecklingen av KMH:s forskningsmiljö.

Kvalitetssäkring

 • genomföra och följa upp KMH:s första kvalitetsdag samt planera nästa års kvalitetsdag,
 • genomföra och följa upp pilotomgången av utvärdering av utbildningsprogram,
 • genomföra och följa upp första omgången av utvärdering av två utbildningsprogram,
 • följa upp första omgången av årliga programuppföljningar,
 • genomföra och följa upp KMH:s första kvalitetsdialog mellan UF-nämnden,KMH:s ledning och institutionsföreträdare,
 • utforma och följa upp KMH:s första kvalitetsrapport,
 • bidra till utformningen av KMH:s alumnundersökning, med fokus på högskolegemensamma frågeställningar,
 • bidra till arbetet med återrapportering av åtgärder till följd av UKÄ:s granskning av KMH:s arbete med breddad rekrytering.

Relaterad kontakt