Verksamhetsplan för UFN

Med en verksamhetsplan för 2020 konkretiserar UF-nämnden hur den ska bidra till att KMH:s VP-prioriteringar för 2020 genomförs. Prioriteringarna är formulerade i KMH:s övergripande VP och har sitt ursprung i strategin för 2018-2020 och dess tillhörande långsiktiga planer.

En övergripande prioritering för hela verksamheten är att påbörja arbetet med en ny strategi som ska förankras i ett tidigt skede i hela KMH.

Utbildning

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera:

 • fullfölja arbetet med de nya kandidatprogrammen inklusive framtagande och utveckling av ett valbart kursutbud,
 • fortsätta arbetet med revidering av ämneslärarprogrammet i musik,
 • skapa förutsättningar att påbörja antagning till engelskspråkiga program på grundnivå,
 • påbörja en översyn av existerande masterprogram,
 • undersöka förutsättningar för att utveckla pedagogutbildning med inriktning mot kulturskolan,
 • djupare förankra KMH:s kvalitetssäkringsarbete,
 • fortsätta att utveckla KMH:s högre seminarium,
 • vidareutveckla samarbetet inom Stockholm School of Entrepreneurship.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 framförallt arbeta med att:

 • se över existerande masterprogram och fortsätta se över forskningsanknytningen,
 • fortsätta driva det högre seminariet som ett öppet seminarium för hela KMH,
 • slutföra kvalitetsgranskningen av samtliga kursplaner för de nya kandidatprogrammen.

Forskning

För att uppnå de strategiska målen ska KMH under 2020 prioritera:

 • stärka och öka utbytet mellan och inom KMH:s utvecklingsområden för forskning samt stärka KMH:s forskningsmiljö i samverkan med andra lärosäten,
 • se till att KMH:s forskningsanknutna verksamhet dokumenteras och synliggörs i högre grad,
 • vidmakthålla och utveckla befintlig samverkan inom utbildning på forskarnivå med andra lärosäten,
 • utreda behovet och förutsättningarna för ett eventuellt bildande av en interdisciplinär centrumbildning inom musik.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 arbeta med att:

 • diskutera och utveckla KMH:s strategiska mål för forskning och bidra till arbetet med ansökan om examensrätt för forskarutbildning,
 • se över hur det övergripande målet med en interdisciplinär centrumbildning kan bidra till målet med egen examensrätt för forskarutbildning,
 • ta fram en högskoleövergripande plan för hur dialog kring forskning vid KMH kan bidra till forskningsanknytning i utbildningen,
 • fortsätta det påbörjade arbetet för publicering av konstnärliga arbeten i DiVA samt bidra till att även vetenskapliga arbeten läggs till i DiVA i större utsträckning.

För att uppnå de strategiska målen för kvalitetsfrämjande verksamhetsområden ska KMH under 2020 prioritera nedanstående delar.

Studentinflytande:

 • vidmakthålla och utveckla studentrepresentationen i beslutande organ,
 • vidareutveckla kursvärderingarna och öka studenternas deltagande samt tydligare kommunicera åtgärder utifrån utvärderingars resultat.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 arbeta med att:

 • fortsätta arbeta med studentrepresentanternas inflytande över diskussionen och kontakten mellan nämnd, studentkår och studentrepresentanter,
 • inleda en översiktlig översyn över kursvärderingarna och se över hur dessa kan utvecklas och hur rutiner för återkoppling kan etableras,
 • utreda möjligheten för programutvärderingar.

Kvalitetssäkringsarbete:

 • i enlighet med KMH:s fastställda dokument tydliggöra sambandet mellan forskning och utbildning i verksamheten.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 arbeta med att:

 • se över hur de existerande initiativ som finns (t.ex. masterseminariet, ESAIM och doktoranders undervisning) kan vidareutvecklas,
 • arbeta för en formalisering av KMH:s roll i det nordiska samarbete som påbörjats av CEMPE på musikhögskolan i Oslo,
 • den kursansvariga ska så långt det är möjligt vara den som föredrar kursplaner för nämnden.

Internationalisering:

 • se över KMH:s betygsskala i förhållande till internationell praxis inom högre musikutbildning.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 arbeta med att:

 • ta fram en rutin för översättning mellan olika betygsskalor.

Arbetsmiljö:

 • främja det positiva bemötandet och fortsätta förankringen av vår värdegrund inklusive lika rättigheter och möjligheter.

Inom ovanstående prioriteringar ska UF-nämnden under 2020 arbeta med att:

 • det ska vara en självklar princip på nämndens möten och planeringsdagar att allas lika rättigheter och möjligheter främjas,
 • värdegrunden ska vara en styrande princip i nämndens arbete med kvalitetssäkrande dokument som kurs- och utbildningsplaner.

Relaterad kontakt