Bibliotek, förvaltning

Här finns korta beskrivningar av de organisatoriska enheterna inom KMH:s förvaltning och bibliotek, med länkar till mer information och till översikt över medarbetare.

Högskoleförvaltning och högskolebibliotek utgör KMH:s gemensamma stödfunktioner. Förvaltningen är idag indelad i sju avdelningar.

Högskolebibliotek

På högskolans bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Biblioteket har också högskolans mest kompletta bestånd av uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH, men även många från övriga musikhögskolor i landet.

Service, tjänster och öppettider

Bibliotekets personal

Högskoleförvaltning

Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi

Avdelningen består av enheterna Ledningsstöd, Personal och Ekonomi. Enheten för ledningsstöd ansvarar för administrativt stöd till ledningen, arkiv, registratur samt planering, uppföljning och budget. Personalenheten ansvarar för anställningsfrågor, arbetsmiljö, kompetensutveckling och facklig samverkan. Ekonomienheten ansvarar för redovisningsfrågor, fakturor, betalningar och resultatsammanställningar.

Blanketter och mallar

Information för anställda

Personal:

LPE centralt

Enheten för ledningsstöd

Personalenheten

Ekonomienheten

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för drift och förvaltning av KMH:s IT-infrastruktur, interna IT-system samt telefoni. Avdelningen ansvarar även för KMH:s skalskydd, med larm, bevakning och passersystem.

Om IT på KMH

Passerkort och nycklar

Kopiering och utskrifter

IT-avdelningens personal

Produktionsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift, underhåll, internservice samt utlåning av instrument och utrustning till KMH:s personal och studenter. Avdelningen ansvarar även för ljud, ljus och inspelning vid konserter och evenemang samt inspelning i studio. Supportdisk och reprofunktion ingår också i Produktionsavdelningen.

Service för studenter och anställda

Instrument och utrustning

Rum, salar och studior

Konsert- och evenemangsproduktion

Produktionsavdelningens personal

Samverkansavdelningen

Avdelningen har det övergripande ansvaret för projektledning och marknadsföring av alla evenemang: konserter, festivaler, seminarieserier, med mera. Frågor kring kommunikation, marknadsföring, fundraising och alumnverksamhet ligger också här, liksom samverkan med företag, högskolor och lärosäten, nationellt och internationellt.

Konsert- och evenemangsproduktion

Samverkansavdelningens personal

Serviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för vård, drift och underhåll av KMH:s lokaler och inventarier. Avdelningen ansvarar även för instrumentteknik med vård, renovering och stämning av instrument.

Instrument och utrustning

Serviceavdelningens personal

Studieadministrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för processerna kring antagning och examen, frågor om studieorganisation och om studenträtt. Studiesociala frågor och studenthälsa ligger också här, liksom stöd till studerande med funktionsnedsättning. Avdelningen hanterar även studie- och karriärvägledning, internationellt student- och personalutbyte, läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning.

Information för studenter

Blanketter och mallar

Lokalbokning

Studieadministrativa avdelningens personal

Utbildnings- och forskningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för UF-nämnden och eventuella arbetsgrupper, för utbildningsstrategiskt stöd och stöd för högskolans pedagogiska utvecklingsarbete. Avdelningen handlägger även forskningsrelaterade frågor och ansvarar för KMH:s systematiska kvalitetsarbete.

Utbildningsplanering

Kursplaner, kursguider med mera

Utbildnings- och forskningsavdelningens personal