Planering, uppföljning och kvalitetssäkring

Här beskriver vi KMH:s process kring verksamhetsplanering och uppföljning, samt hur processen är kopplad till utbildning, forskning och samverkan.

Verksamhetsplanering är den styrmodell vi använder på KMH. Den har sin grund i den statliga förvaltningsmodellen, den statliga budgetprocessen och den statliga värdegrunden. Syftet med styrmodellen är att skapa ett tydligt fokus i organisationen, samt att öka förståelsen för det uppdrag vi har fått av regeringen och för organisationens vision. 

Flerårigt perspektiv för planering

Visionen har ett långsiktigt perspektiv. För att den ska bli mer konkret utformar vi en treårig strategi med strategiska mål för totalt 12 verksamhetsområden. För varje verksamhetsområde utarbetar vi treårsplaner, långsiktiga planer, som komplement till strategin.

Vision, strategi och långsiktiga planer

Ettårigt perspektiv för planering

I verksamhetsplanen för det kommande året bryts de strategiska målen och de långsiktiga planerna ned till uppföljningsbara delmål. Till delmålen kopplas uppdrag till akademier och förvaltning, och en fördelning av medel som ska spegla uppdraget.

Vid årets slut ska verksamhetsplanen följas upp och en årsredovisning ska upprättas. Årsredovisningen ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet.

Årshjul planering KMH Länk till annan webbplats.

Årshjul planering Akademier Länk till annan webbplats.

Årscykel för VP-arbete och ekonomi

  • Januari-februari: Årsredovisning och resultatredovisning av ekonomi
  • Mars-april: Verksamhetsuppföljning
  • Maj-september: Planeringsdialoger
  • Oktober: Uppdragsformulering
  • November: Verksamhetsplan kommande år och uppdragsbeskrivning beslutas
  • November-december: Budgetarbete
Illustration av VP-arbetets årscykel. Bild: Jesper Tullback

Uppföljning av utbildning, forskning och samverkan

I slutet av varje kalenderår utvärderar avdelnings- och akademicheferna de gällande verksamhetsplanerna. Utvärderingarna sammanställs i en uppföljningsrapport som går till högskolestyrelsen. Rapporten ligger till grund för det kommande årets verksamhetsplaner.

På samma sätt utvärderas dokumentet Vision och strategi som helhet vart tredje år. Utvärderingen ligger till grund för nästa strategiperiod. Vid utvärderingen av dokumentet tar högskolestyrelsen även ställning till om visionen ska ligga fast eller om även den behöver justeras.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvalitetsgranskar alla Sveriges universitet och högskolor löpande, så att varje lärosäte granskas vart sjätte år. UKÄ:s kvalitetsgranskningar sammanfaller med KMH:s interna cykler så att verksamheten genomgår utvärderingar av olika art vart tredje och vart sjätte år.

Utvärderingscykel. Bild: Jesper Tullback

Kvalitetsarbete

Såväl planering som utvärdering och uppföljning är delar av KMH:s arbete med kvalitetssäkring.

Mer om kvalitetsarbetet på KMH

Verksamhetsplaner