Tids- och aktivitetsplan inför KMH:s strategi 2021-2026

Här är de viktigast hållpunkterna i arbetet. Det utmynnar i högskolestyrelsens beslut 2 oktober om ny vision och strategi för de närmaste sex åren.

Resultaten från de olika analyserna kommer att publiceras under Strategi 2021-2026 allt eftersom de sammanställts.

Januari 2020

Fastställande av direktiv och kommunikationsplan för KMH:s strategi 2021-2026.
Ansvarig: Rektor.

Uppdrag till extern part gällande omvärldsbevakning.
Ansvarig: Rektor.

måndag 10 februari

Genomförande av SWOT-analys ("styrkor-svagheter-möjligheter-hot") med högskoleledningen, akademichefer och avdelningschefer.
Ansvarig: Rektor.

torsdag 13 februari

Genomförande av SWOT-analys med akademierna.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

tisdag 18 februari

Högskolestyrelsen sammanträder: Information och dialog om direktiv och tidplan för strategiarbetet. Eventuellt beslut om vision.
Ansvarig: Rektor.

torsdag 20 februari

Genomförande av SWOT-analyser med Arbetsmiljökommittén.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

Genomförande av SWOT-analyser med akademiernas konstnärliga/vetenskapliga företrädare (KVF).
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

måndag 2 mars

Genomförande av SWOT-analyser med förvaltning och högskolebibliotek.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

fredag 6 mars

Genomförande av SWOT-analyser med Professorskollegiet.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

torsdag 12 mars

Genomförande av SWOT-analyser med Centrala Samverkansgruppen (CSG).
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

måndag 30 mars

Genomförande av SWOT-analyser med Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN).
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

Ej beslutat datum

Genomförande av SWOT-analyser med studentkåren KMS. Ansvarig:
Rektor/Planeringschef.

Ej beslutat datum

Drop-in: samtliga medarbetare välkomna.
Ansvarig: Rektor.

Mars

Högskoledirektören och planeringschefen sammanställer resultat av SWOT-analyser.
Ansvarig: Rektor.

Måndag-tisdag 20-21 april

Rektors ledningsråd och UFN:s presidium bearbetar sammanställning från SWOT-analyser och omvärldsanalys och formulerar förslag på strategiska mål.
Ansvarig: Rektor/Högskoledirektör/Planeringschef.

Maj

Remiss av förslagen på strategiska mål till samtliga anställda och studentkåren KMS.
Ansvarig: Planeringschef.

torsdag 28 maj

Rektorskollegium för samtliga anställda, med presentation av och diskussion om förslagen till strategiska mål.
Ansvarig: Rektor.

fredag 12 juni

Högskolestyrelsen sammanträder, med presentation av och diskussion om förslagen till strategiska mål.
Ansvarig: Rektor.

torsdag 13 augusti

Presentation på personaldagen.
Ansvarig: Rektor.

torsdag-fredag 27-28 augusti

Högskolestyrelsen genomför strategiworkshop.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

torsdag 17 september

Rektorskollegium för samtliga anställda, med presentation av sammanställning från högskolestyrelsens workshop.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

September

Högskoledirektören och planeringschefen bereder beslutsunderlag inför utskick till högskolestyrelsens arbetsutskott.
Ansvarig: Rektor.

Fredag 2 oktober

Högskolestyrelsen fastställer vision och strategi 2021-2026.
Ansvarig: Rektor/Högskoledirektör/Planeringschef.

Fredag 11 december

Högskolestyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2021.
Ansvarig: Rektor/Planeringschef.

Relaterad kontakt