Resultat av interna uppföljningar och utvärderingar

Här kan du ta del av årliga programuppföljningar samt underlag kring programutvärderingar som sker vart sjätte år.

Resultaten av kurs- och programvärderingar ska sammanställas, åter­kopplas och göras tillgängliga. Det görs bland annat genom den kursuppföljningsrapport och årliga programuppföljningsrapport som kursan­sva­rig respektive programansvarig lärare ska skriva efter genomförd kursutvärdering och programuppföljning.

I rapporterna finns en sam­manställning av stu­denternas enkätsvar på högskolegemensamma frågor och kurs­- respektive programspecifika frågor samt kursansvarig lärares/programansvarigas analys och förslag till åtgärder.

Kursvärderingarnas enkätresultat utan fritextsvar och kursuppföljningsrapporterna publiceras i KMH:s lärplattform för närvarande.

Programuppföljningar

Programuppföljninsgrapporterna listas nedan.

Programutvärdering med extern granskning

Samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå utvärderas inom en sexårscykel av en bedömargrupp bestående av både externa och interna sakkunniga. Studenterna är representerade genom hela utvärderingsprocessen. 

Läsåret 22/23 kommer masterprogrammet i dirigering att göra en pilotomgång av utvärderingen. Syftet är att testa systemet och göra eventuella justeringar innan det införs i full skala.

Relaterad kontakt