Styr- och måldokument

KMH:s verksamhet regleras av högskolelagen och högskoleförordningen. Även förvaltningslagen har inverkan. Utöver uppdragsbeskrivningarna har vi interna styrdokument, som riktlinjer och ordningsdokument, olika måldokument samt beslut.

KMH:s uppdrag är att anordna utbildning och bedriva forskning inom musik. Uppdraget definieras dels i lagar och förordningar, dels i regleringsbrev.

Uppdrag

Myndighetens interna styrdokument vägleder oss och reglerar hur utbildningen och arbetet ska gå till, och beskriver vem som har rätt att besluta i olika frågor.

Styrdokument

Måldokumenten utgörs av visions-, strategi- och planeringsdokument.

Måldokument

Besluten från rektor och förvaltningschef är de som berör flest medarbetare och studenter.

Beslut