Styrdokument

Myndighetens interna styrdokument beskriver och reglerar hur utbildningen och arbetet ska gå till. Här beskriver vi kort vad dokumenten handlar om.

Här kan du fritextsöka bland styrdokumenten.

Anställningsordning

Anställningsordningen beskriver vad som gäller vid anställning av lärare. Här definieras också Lärarförslagsnämndens åtagande. I tillägget tas befordran till professor och lektor upp, tidsbegränsning av anställning, med mera.

Anställningsordning för anställning av lärarePDF

Antagningsordning

Antagningsordningen omfattar regler kring ansökan, behörighet, undantag från behörighetsvillkor och urval.

AntagningsordningPDF

Arbetsordning

I arbetsordningen fastställs hur KMH:s organisation ska se ut, vilka organ och anställda som får fatta beslut i olika frågor, och hur beslut skall beredas och dokumenteras.

ArbetsordningPDF

Besluts- och delegationsordning

I besluts- och delegationsordningen definieras på vilken nivå i organisationen olika sorters beslut får fattas. Där finns också redovisat vad som kan delegeras, och till vem.

Besluts- och delegationsordningPDF

Budgetordning och budgetunderlag

Budgetordningen anger hur det ekonomiska ansvaret finns fördelat i organisationen. Där beskrivs den ekonomiska modellen med hållpunkter i den årliga budget- och uppföljningsprocessen.

BudgetordningPDF

Budgetunderlag möjliggör regeringens uppföljning, budgetering och prövning av myndigheterna. Det fastställs årligen och löper över en treårsperiod.

Vision, strategi och långsiktiga planer

KMH:s vision omfattar strategiska, långsiktiga mål, som sätts i sitt sammanhang och utvecklas vidare i styrdokument rörande KMH:s olika verksamhetsområden. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan. Målen i strategin ska ses som de mest prioriterade frågorna inom respektive område och ska utgöra fokus för arbetet under 2018-2020.

Långsiktiga planer

För att uppnå de strategiska målen följer en handlingsplan, en långsiktig plan. Den långsiktiga planen konkretiserar vad som ska göras och vem som är ansvarig.

Valordning

Valordningen reglerar hur det går till att utse lärarrepresentanter till KMH:s styrelse och till Utbildnings- och forskningsnämnden.

ValordningPDF

Verksamhetsplaner

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten under ett verksamhetsår. KMH:s verksamhetsplan. Den fastställs av högskolestyrelsen, och följs upp med årsredovisningen.

Högskolestyrelsen beslutar också i och med VP:n om fördelning av de anslag som KMH får från staten.

Verksamhetsplan 2018PDF

Verksamhetsplan 2018 gemensamma verksamheterPDF

Om planering och uppföljning

Relaterad kontakt