Högre seminarium med Erkki Huovinen

Att spela nutida konstmusik med barn: Duo Gelland.

Tid: kl 15.15 torsdag 26 september

Plats: 1E207

Nutida konstmusik tycks ofta ha blivit en marginaliserad genre som förutsätter högutbildade lyssnare och som därför inte kan vara av intresse för en bredare publik. Denna studie beskriver ett sätt att skapa närhet till nyare konstmusik genom att använda nutida kompositioner som utgångspunkter för interaktion med barn. Så gör Duo Gelland, världens kanske främsta violinduo i nutida konstmusik, som sedan 1994 har även utvecklat sin egen pedagogiska modell.

Syftet med denna fallstudie är att beskriva Cecilia och Martin Gellands arbetssätt med barn. Duo Gelland observerades vid en tysk Gemeinschaftsschule under åtta workshops. I varje workshop spelade duon två korta stycken av James Dillon, tre gånger vardera, som progressioner i vilka barns associativa respons gradvis integrerades i musiken och slutligen togs som utgångspunkt för gruppinteraktion. Efter båda två workshopdagarna intervjuades musikerna om deras strategier (stimulerad erinran), och längre intervjuer gjordes före och efter projektet.

Gellands interaktiva modell beskrivs genom en analys av (1) strategier som musikerna använde sig av för att anknyta sig till barns associativa respons och (2) strategier som användes för att slutligen tolka musiken tillsammans med barnen. De mest framstående strategierna involverade kontrasterande associationer som hjälpte strukturera den musikaliska interaktionen samt dirigeringsspel i vilka barns egna semantiska tolkningar bidrog till deras sätt att gestalta musiken. De sista framförandena innefattade ofta improvisatoriska anpassningar och/eller integrerade hela barngruppen i att ”spela stycket” med trummor och andra instrument.

Studien visar hur nutida konstmusik kan öppnas för att fungera som ett verktyg för expressiv interaktion. Samtidigt förlorar musiken något av sin ”abstrakta” karaktär och träder in i en social och etisk sfär. Gellands arbete visar en tydlig koppling till relationell pedagogik: musikerna förstår sin pedagogiska modell som ”utbildning i komplexitet” där barn lär sig hantera komplexa mänskliga relationer samt förhållanden mellan affektiva eller existentiella innehåll.

Om Erkki Huovinen

Erkki Huovinen är musikforskare och sedan professor i musikpedagogik på KMH och konstnärlig/vetenskaplig företrädare på Akademin för musik, pedagogik & samhälle.

Han studerade musikvetenskap, teoretisk filosofi och klassiska språk vid Åbo universitet och disputerade 2002 med en avhandling om tonalitetsperception i melodier. Huovinen har publicerat inom musikpsykologi (till exempel musiklyssnande, notläsning, musikalisk fantasi), musikpedagogik (till exempel kreativitet, improvisation, interaktion), musikfilosofi (t.ex. musikförståelse, estetikens metodologi) och musikteori (till exempel pitch-class set theory).

Om KMH:s högre seminarium

KMH:s högre seminarium är forskningsseminarier för diskussion av aktuell forskning och aktuella forsknings- och pedagogikfrågor på KMH. Programmet läggs terminsvis och inbjudna gäster varvas med tematiska seminarier.

De högre seminarierna vänder sig i första hand till undervisande personal på KMH. Studenter, övrig personal och allmänhet som vill delta är välkomna i mån av plats, men ombeds kontakta Henrik Frisk i god tid, se nedan.

Om högre seminarium på Moodlelänk till annan webbplats

Relaterad kontakt