Utrymningsövning/Fire drill

Måndag den 10 oktober kl.14.30 kommer en utrymningsövning att utföras på KMH.

När utrymningslarmet ljuder ska alla som befinner sig i KMHs lokaler gå ut genom närmaste nödutgång och ta sig till återsamlingsplatsen. Utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan. Utrymningsplanerna visar utrymningsväg och återsamlingsplats.

Personer med funktionsnedsättning kan invänta hjälp för evakuering vid de säkra platserna som är uppmärkta med skylt. De säkra platserna är utrustade med tvåvägskommunikation och finns angivna på utrymningsplanerna.

Utrymningslarmet består av siren och blixtljus. Är du osäker om det är utrymningslarmet som ljuder kan du se om de röda blixtljusen är aktiverade.

Kom ihåg

Hissar kan ej användas när utrymningslarmet utlösts.

För allas säkerhet, se till att alltid hålla dörrar, korridorer och trapphus fria från föremål.


Fire drill

On Monday, October 10, 2.30 p.m. a fire drill will take place at KMH.

In the event of a fire alarm, everyone must evacuate through the nearest exit and go to the assembly point. The evacuation plans show the evacuation route and the location of the assembly point.

Evacuation plans are placed on each floor and corridor.

People with disabilities can wait for assist at the safe zones marked with a sign. The safe zones are equipped with two-way communication and are listed on the evacuation plan.

The fire alarm consists of a siren and red flashlights.

Remember

Elevators cannot be used when the alarm is triggered.

For everyone's safety, always keep doors, corridors and stairwells free of objects.