KMH:s riktlinjer angående coronaviruset - alla publika evenemang ställs in på KMH

Se även www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats

Scroll down for English version

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar KMH kontinuerligt läget och följer information från UD och Folkhälsomyndigheten. Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras löpande, studenter och medarbetare uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor.

Uppdaterat 12 mars, 2020

Alla publika evenemang ställs in på KMH

Med anledning av regeringens beslut kring allmänna sammankomster, ställer vi in alla publika evenemang och konserter på KMH med omedelbar verkan. Det känns mycket tråkigt att behöva ställa in, men under rådande omständigheter gör vi bedömningen att det är rätt beslut.

KMH och Restaurang Oktav är endast öppna för allmänheten måndag till fredag 08.00 – 15.00.

Läget kan komma att förändras snabbt och nya bedömningar görs då. Följ utvecklingen här på www.kmh.se/coronalänk till annan webbplats

Examenskonserter kommer att genomföras, men enbart med intern publik. För examenskonserter kan upp till 10 anhöriggäster/konserttillfälle få tillträde.

Student och medarbetare: Om du sätter dig i karantän med influensaliknande symtom, kom ihåg att meddela din akademichef/chef.

Maila frågor till corona@kmh.se


Nedan info gäller sedan tidigare:

Följande områden är identifierade som högriskområden:

 • Kina
 • Iran
 • Sydkorea
 • Italien
 • Tyrolen, inklusive Innsbruck, i Österrike

Med hänsyn till KMH:s arbetsmiljöansvar och rehabiliteringsansvar för arbetstagare utomlands, har högskolan beslutat att:

 • Eftersom Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för Sverige till mycket hög risk för samhällsspridning, omber vi alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som kan sprida smitta.
 • Avråda från samtliga tjänsteresor/studieresor. Nödvändiga tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Tjänsteresor/studieresor till högriskområden kommer inte att beviljas under rådande omständigheter.
 • Avråda studenter och medarbetare även från privata resor till dessa områden.
 • Medarbetare och studenter som nyligen vistats i högriskområden, ska arbeta/studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige
 • Alla besök från samarbetspartners/gäster, som under de senaste två veckorna vistats i dessa områden ska ställas in tills vidare. Detta gäller även personer som befunnit sig i närhet av potentiella smittbärare.
 • Uppmuntra till digitala möten via ex Skype


Vad kan jag göra själv?

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använd handsprit om tillgängligt (influensavirus dör av handsprit).
 • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
 • Undvik närkontakt med personer du inte vet är friska. Hälsa inte genom att ta varandra i hand o.dyl.


Medarbetare och studenter som befinner sig utomlands uppmanas att registrera sig på svensklistan hos UD för uppdaterad information från ambassaden: Svensklistan - Sweden abroad.länk till annan webbplats


Berörda studenter och medarbetare uppmanas även att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:KMH Guidelines regarding coronavirus - all public events are cancelled

KMH is continuously monitoring the situation regarding the coronavirus outbreak and following information mainly from the Ministry of Foreign Affairslänk till annan webbplats (UD) and the Swedish Public Health Agencylänk till annan webbplats. Advice and recommendations from these public authorities are being continuously updated online. Students and employees are therefore urged to keep themselves informed via these websites.

Updated March 12, 2020

All public events at KMH cancelled
Due to the decision from the Swedish Government, all public events and concerts at KMH will be cancelled as of today. It is very unfortunate to be forced to cancel, but in the light of the present situation we find it a correct decision.

KMH and Restaurant Oktav is only open to the public
Monday to Friday 8.00 a.m. – 3 p.m.

The situation may change rapidly, with new decisions made. So please stay informed at here at www.kmh.selänk till annan webbplats


Graduation concerts will be performed, but only with an internal audience. Up to 10 invited guests/relatives can be approved, per concert.

Students and co-workers: If you have symptoms of influenza and stay home in quaranteen, remember to notify your Head of Academy/manager.

E-mail your questions to corona@kmh.se


Below info, previously published, is still valid:

The following high-risk areas have been identified:

 • China
 • Iran
 • South Korea
 • Italy
 • Tyrol, incl Innsbruck, in Austria

As KMH has a responsibility for both the work environment and rehabilitation for employees abroad, the KMH has decided:

 • As the Swedish Public Health Agency has elevated the risk of virus spread as a risk to society, we advise everyone with symptoms of respiratory infections, even mild ones, to avoid social contacts that can spread virus
 • to advise all students and co-workers to refrain from all business travels/study trips. Necessary business travels must be approved by closest manager. Business travels/study trips to high-risk areas will not be approved during present circumstances.
 • to advise all co-workers to refrain from private travels to these areas
 • Co-workers and students who recently have visited high-risk areas, shall work/study from home for a two-week period after arriving back in Sweden
 • All planned visits from collaboration partners/guests, who during the past two weeks have visited the areas above are to be cancelled, until further notice. This also applies to persons who have been in close proximity to potential carriers of the virus.
 • Encourage digital meetings via e.g. Skype


Protect yourself and others

 • Wash your hands frequently with soap and water and use hand sanitizer if possible (influenza virus dies from hand sanitizer)
 • Avoid touching eyes, nose and mouth
 • As much as possible, maintain social distancing between yourself and anyone who you are not certain is not ill. Do not greet eachother by shaking hands etc.


KMH recommends employees and students who are abroad to register on the Swedish list- Sweden abroadlänk till annan webbplats at UD for updated information from the embassy.


Affected students and staff are also encouraged to stay updated via the websites below:

Relaterad kontakt