Campus öppning för enskild övning

KMH:s Campus Valhallavägen: entrén och den stora eken, som är återsamlingsplats vid utrymning.

Inför öppning av KMH:s campus på Valhallavägen för enskild övning, behöver ansvarsförbindelse fyllas i och riktlinjer följas. Läs noggrant igenom informationen från rektor och högskoledirektör.

-- Information in English below --

Till studenter vid KMH,

(Till personal för kännedom)

Som vi meddelade i förra veckan har vår avsikt varit att öppna KMH:s campus på Valhallavägen för enskild övning från och med nästa vecka för de studenter som inte har möjlighet att öva på annan plats. Förberedelserna inför detta är i full gång och alla involverade arbetar för att alla detaljer ska fungera så att vi kan erbjuda en säker och funktionell miljö för er studenter och för vår personal.

Efter interna diskussioner har vi fått göra en del justeringar, men vi kan nu meddela att bokningen kommer att öppnas på måndag 4 maj och tisdag 5 maj blir den första bokningsbara dagen. Det kommer att vara öppet för bokningar mellan 8-18 måndag till fredag. Denna bestämmelse gäller från den 5 maj och som längst till och med terminsavslutningen den 5 juni 2020.

Det kommer att vara möjligt att boka ”vanliga” övningsrum, och för de studenter som har specifika behov kopplat till sina respektive huvudinstrument finns även möjlighet att boka lokaler anpassade för slagverk, orgel, tidig musik, produktionsstudio, EAM, samt flygel.

 

För att du ska få tillträde till övningslokal på KMH behöver du uppfylla kriterierna:

- att du inte har någon annanstans att öva.

- att du endast bokar en typ av lokal som är anpassad till ditt enskilda behov.

 

Du behöver fylla i en ansvarsförbindelse där du åtar dig att följa våra riktlinjer kring bokning och övning och när du gjort det får du en länk till bokningssystemet som kan användas från och med måndag 4 maj. Klicka härlänk till annan webbplats för att komma till ansvarsförbindelsen.

För att undvika smittspridning när du är på KMH behöver du följa nedanstående regler. De bygger på stor tillit till dig som student och är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig denna möjlighet att öva på plats i KMH:s lokaler. Om du bryter mot angivna regler kommer tillträdet till lokalerna att tas bort för dig med omedelbar verkan.

Lokalbokningsregler

 • Du bokar övningslokal via TimeEdit enligt de instruktioner du får efter att du fyllt i ansvarsförbindelsen. (Observera att bokningen kommer att fungera från måndag 4/5 kl 8.00)
 • Du kan boka fyratimmarspass på förmiddagen 08.00-12.00 eller på eftermiddagen 14.00-18.00. Du har möjlighet att lägga in bokningar för åtta timmar samtidigt.
 • Du måste boka lokal minst en dag i förväg och du har möjlighet att göra bokningar fem dagar framåt i tiden.
 • Du har endast access till KMH under den tiden du bokat ett rum och då har du tillträde enbart till det rum du bokat.
 • När byte sker av student i övningslokal kommer städning/desinficering att ske mellan kl. 06.00-08.00 och kl. 12.00-14.00.

Regler för tillträde och närvaro i KMH:s lokaler

 • För ingång till hus 1 används entré 103 vid Oktavs restaurang och till hus 4 används entré 97A eller 97B. Övriga entréer är stängda liksom huvudentrén.
 • Du får inte släppa in någon annan person i lokalerna när du går in.
 • Det är inte tillåtet att vistas mer än en person i samma övningslokal. Gemensam övning i samma rum är inte tillåtet.
 • Intagande av lunch bör ske utomhus när vädret tillåter, annars i studentpentryt eller Erling Persson-atriet.
 • Håll avstånd på minst 2 meter till andra personer som vistas i lokalerna.
 • Du som har bokat förmiddagspass måste lämna din övningslokal kl. 12.00 då städning påbörjas.
 • Du som har bokat eftermiddagspass måste vara ute ur huset kl. 18.00

Vi har gjort en riskanalys kopplat till detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation och vi vill därför understryka följande:

 • Var extra noga med handhygien, använd tvål och vatten.
 • Stanna hemma om du har symtom, det gäller även om du bara är ”lite förkyld”.
 • Vår starka rekommendation är att inte åka med SL för att ta sig till campus, i enlighet med deras egna riktlinjer: ”Res bara om du absolut måste och inte kan ta dig fram på andra sätt”. Om du ändå måste resa med SL, försöka att göra det under tider då inte så många andra reser.
 • Lokalvården kommer att utöka städningen på de toaletter som är i bruk, och handtag, hissknappar m.m. spritas dagligen.

Ordinarie lokala servicefunktioner är stängda såsom internservice och IT-support. Har du frågor eller behöver hjälp skickar du ditt ärende till helpdesk@kmh.se.

KMH:s krisgrupp fortsätter att följa utvecklingen av smittspridningen och beslutet om att öppna för enskild övning kan komma att ändras vid behov.

Med detta sagt önskar vi er en glad Valborgshelg, även om den blir något annorlunda just i år.

Vänliga hälsningar

Helena Wessman, rektor och Peter Liljenstolpe, högskoledirektör

 

English version

To students at KMH,

As we announced last week, our intention has been to open KMH's campus on Valhallavägen for individual practice starting next week for those students who are not able to practice elsewhere. Preparations for this are ongoing and everyone involved is working to make sure that we can provide a safe and functional environment for our students and for our staff.

We have had to make some adjustments to our original plans, but we can now announce that the booking will be opened on Monday 4 May and Tuesday 5 May will be the first bookable day. The facilities will be open for bookings between 8-18 Monday through Friday. This decision applies from 5 May and lasts at most until the end of the term on 5 June 2020.

It will be possible to book "regular" practice rooms, and for those students who have specific needs linked to their respective main instruments, it is also possible to book rooms for percussion, organ, early music, production studios, EAM, and grand piano.

In order to gain access to the rooms at KMH, you need to meet the criteria:

- that you have nowhere else to practice.

- that you book only a type of room that corresponds to your individual needs.

You need to fill in a liability agreement where you undertake to follow our guidelines and when you do, you will receive a link to the booking system which can be used from Monday, May 4th. Click herelänk till annan webbplats to fill out the agreement (You can change the language to English in the top right corner).

To avoid the spread of infection when you are at KMH, you need to follow the rules below. They are based on our trust in you as a student and are a prerequisite for us to be able to offer you this opportunity to practice on site in KMH's premises. Please think about your fellow students who do not have the possibility to practice elsewhere. Therefore; only book rooms at KMH if you really need to. If you violate the stated rules, access to the premises will be removed for you with immediate effect.

Booking Policy

 • You book a practice room via TimeEdit according to the instructions you receive after filling in the agreement. (Please note that the booking will work from Monday 4 May at 8 am)
 • You can book a four-hour session in the morning between 08.00-12.00 or in the afternoon between 14.00-18.00. You have the possibility to book time slots for eight hours at a time.
 • You must book a room at least one day in advance and you can make bookings five days ahead.
 • You only have access to KMH during the time you booked a room and you only have access to the room you booked.
 • Cleaning / disinfection will take place between 10.00 and 16.00. 06.00-08.00 and at. 12:00 to 14:00 when there is a new student coming into the room.

Rules for access and presence in KMH's premises

 • For entrance to house 1, entrance 103 by Restaurant Oktav is to be used and to house 4 entrance 97A or 97B is used. Other entrances are closed as is the main entrance.
 • Do not allow any other person to enter the premises when entering.
 • It is not allowed to stay more than one person in the same practice room. Joint practice in the same room is not allowed.
 • Lunch should be eaten outdoors when the weather permits, otherwise in the student kitchen or in the Erling Persson atrium.
 • A distance of at least 2 meters should be kept to other persons within the premises.
 • Those who have booked a morning session must leave the room at 12.00 when cleaning starts.
 • Those who have booked an afternoon session must be out of the building at 18:00 at the latest.

We have done a risk analysis linked to this in accordance with the recommendation of the Public Health Authority and we would therefore like to emphasize the following:

 • Take special care with hand hygiene, use soap and water.
 • Stay at home if you have symptoms, even if you just have "a little cold".
 • Our strong recommendation is not to go with SL to get to campus, in accordance with their own guidelines: "Only travel if you absolutely have to and cannot go in other ways". If you still have to travel with SL, try to do it during times when not many others travel.
 • The cleaning service will increase the cleaning of the toilets that are in use, handles, elevator buttons etc. are disinfected daily.

Regular service functions are closed such as Support Services and IT support. If you have questions or need help, please send an enquiry to helpdesk@kmh.se.

KMH's crisis group continues to monitor the development of the spread of the Coronavirus and the decision to open for individual practice may change if necessary.

With that being said, we wish you a happy Walpurgis weekend, even though it will be slightly different this year.

Sincerely,

Helena Wessman, Vice-Chancellor and Peter Liljenstolpe, Managing Director

Relaterad kontakt