Öppettider på KMH i sommar

Till studenter och personal vid KMH,

Här kommer information om vad som är vår avsikt gällande sommarens öppettider. Läs igenom informationen noggrant då den innehåller många detaljer.

(In English below)

Alla studenter som inte har någon annanstans att öva kan ansöka om övningsmöjligheter under sommaren. Du som slutar på KMH har möjlighet att få tillträde till övningsrum på KMH till och med den 23 augusti.

Nuvarande bokningsförfarande med ansvarsförbindelse och förmiddags-/eftermiddagspass kommer att fortsätta gälla mellan 8-18 juni.

Från och med 22 juni gäller särskild sommarbokning, detta innebär att du som vill öva under sommaren behöver fylla i ansvarsförbindelsenlänk till annan webbplats senast den 15 juni. Om du redan har fyllt i den tidigare behöver du inte fylla i den igen. Vi vill dock informera om att förutsättningarna från den 22 juni kommer att vara lite annorlunda:

Tiderna som är möjliga för bokning är 10-18 måndag till fredag. Det kommer vara möjligt att boka två åttatimmarspass med fem dagars framförhållning. Observera att du måste boka ditt nästa pass senast kl 18 dagen innan, så se till att passa denna tid om du vill kunna boka kontinuerligt varje dag under veckan.

Riktlinjer om social distansering gäller fortfarande, men vi vet att det finns studenter som behöver öva tillsammans inför konserter och det kommer därför att vara tillåtet att vara flera personer i ett rum, men det gäller att alla tar sitt ansvar för att hålla två meters avstånd även i den situationen. När du är på KMH måste du vara ute ur byggnaden senast kl 18.00.

Denna särskilda sommarbokning gäller för studenter fram till och med 31 juli.

Från och med den 3 augusti gäller ordinarie bokningsregler och ingång i TimeEdit, samtliga rum blir då åter bokningsbara mellan kl 8-23 mån-fredag och då öppnar vi även campus Edsberg. Från och med detta datum är planen att återgå till normal lokalvård vilket innebär att rummen inte längre kommer att punktstädas efter varje student som varit inne. Detta innebär att alla behöver ta eget ansvar för att minska smittspridningen.

Från och med v. 33, det vill säga den 15-16 augusti, så börjar vi ha öppet på helger igen. Öppettiderna på helger kommer att vara 9:15-22:00.

Från och med den 24 augusti (introveckan) kommer vi att öppna huvudentrén. Innan dess är det entré 103 vid restaurang Oktav som gäller för entré till hus 1. För hus 4 går det att använda entré 97A eller 97B.

KMH:s campus kommer att fortsätta hålla stängt tills den 3 augusti förutom för övning. Myndighetskritiska funktioner kommer att vara på plats tisdagar och onsdagar hela sommaren. Du som är personal och har behov av att komma in i lokalerna, kontakta Internservice.

Varma hälsningar

Helena Wessman, rektor och Peter Liljenstolpe, högskoledirektör


----- In English -----

To students and staff at KMH,­­­

Here is information about our intention regarding KMH´s opening hours this summer. Please read the information thoroughly as it contains many details.

All students who have nowhere else to practice can apply to book practice rooms during the summer. Students who graduate from KMH will be able to gain access to the practice rooms at KMH through August 23.

The current booking procedure with the liability agreement and morning and afternoon sessions will continue between June 8-18.

As of June 22nd, special summer booking applies, which means that those of you who want to practice during the summer need to fill in the liability agreementlänk till annan webbplats by June 15th. If you have already filled it in, you do not need to fill it again. However, we would like to inform you that the conditions from June 22 will be a little different:

The times available for bookings are 10am-6pm Monday to Friday. It will be possible to book two eight-hour sessions five days in advance. Please note that you must book your next slot no later than 6pm the day before, so be sure to be on time if you want to book continuously every day of the week.

Guidelines on social distance still apply, but we know that there are students who need to practice together for upcoming concerts and it will therefore be allowed to have several people in one room, but it is important that everyone takes their responsibility to keep a two meter distance in that situation as well. When at KMH you must be out of the building no later than 6pm.

This special summer booking is in place for students until 31 July.

As of August 3, regular booking rules and normal access to TimeEdit will be in use again. This means all rooms will be bookable between 8-23 Monday through Friday and we will also open campus Edsberg. From this date, the plan is to return to normal cleaning, which means that the rooms will no longer be cleaned after every student who has been inside. This means that everyone has to take extra precautions and be responsible so that we can reduce the spread of infection.

From August 15-16, we will open on weekends again. Opening hours on weekends will be 9:15 am-10 pm.

From August 24 (the introduction week for new students) we will open the main entrance. Before that, entrance 103 at restaurant Oktav is to be used for entrance to house 1. For house 4 it is possible to use entrance 97A or 97B.

KMH's campus will continue to be closed until August 3, except for practice for students. Crucial administrative functions will be on campus Tuesdays and Wednesdays throughout the summer. If you are a staff member and need to enter the premises, contact Support Services (Internservice).

With warm regards,

Helena Wessman, Vice-Chancellor and Peter Liljenstolpe, Managing Director

Relaterad kontakt