Kvalitetsarbetet vid KMH får godkänt med förbehåll

Campus Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Kvalitetsarbetet vid KMH får godkänt med förbehåll. Det beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 17 februari efter att ha granskat lärosätets kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ har under 2020 genomfört en granskning av KMH:s kvalitetssäkringsarbete. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017–2022. Av de lärosäten som hittills fått sina kvalitetssäkringssystem granskade av UKÄ är det endast Sveriges lantbruksuniversitet och Konstfack som fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

KMH får omdömet tillfredsställande på fyra av sex bedömningsområden:

 • förutsättningar
 • utformning, genomförande och resultat
 • student- och doktorandinflytande
 • arbetsliv och samverkan.

Styrkor i KMH:s kvalitetssäkringsarbete

KMH får beröm för kvalitetsarbetets tydliga koppling till den strategiska styrningen av lärosätet. Bedömargruppen lyfter särskilt arbetet med kursvärderingar eftersom det bland annat uppmuntrar studenterna till delaktighet, samt de tydliga och väl etablerade rutinerna för studentinflytande.

Särskilt lyfts arbetet med samverkan och kopplingen till studenternas kommande arbetsliv. KMH anses ha

 • väl meriterade och kvalificerade lärare med starka nationella och internationella kopplingar till musik- och skolliv
 • väletablerade samarbeten som gynnar studenternas möjligheter till samverkan inom och efter utbildningen
 • starkt och aktivt arbete med att inkludera samverkans- och entreprenörskapsperspektiv i utbildningar och forskning
 • hög etableringsgrad hos alumner
 • en bra fysisk miljö anpassad för den undervisning som bedrivs.

Utvecklingsområden

Två områden, styrning och organisation samt jämställdhet, får omdömet inte tillfredsställande. UKÄ menar att KMH behöver

 • utveckla och införa en modell för regelbunden granskning av utbildningsprogrammen i sin helhet med tydlig ansvarsfördelning inom akademierna
 • stärka den konstnärliga forskningen för att främja konstnärlig kunskapsbildning i anslutning till de konstnärliga utbildningarna och som kompetenshöjande aktivitet för den konstnärligt meriterade personalen
 • utveckla utbildningarnas innehåll så att fler program innehåller lärandemål kopplade till jämställdhet
 • utveckla processer som säkerställer jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande
 • bättre uppföljning av jämställdhetsarbetet bland personal och studenter.

Andra utvecklingsområden är att

 • säkerställa att samtliga lärare har deltagit i högskolepedagogiska kurser
 • säkerställa att samtliga lärare har kunskap om lärosätesövergripande rutiner
 • tydliggöra i styrdokument vilken roll som alumnundersökningarna har för utbildningarnas utveckling.

Vi har haft en bra process kring UKÄ:s granskning och identifierade under arbetets gång flera av de brister bedömargruppen påvisat. Det betyder att kvalitetssystemet i stort fungerar som det ska. Utbildnings- och forskningsnämnden, UFA och akademierna har redan påbörjat arbetet med åtgärda det som brister, säger rektor Helena Wessman.

Detta händer nu

Under 2021 kommer en åtgärdsplan att skapas för de två områden som fick godkänt med förbehåll. Åtgärdsplanen ska inkluderas i KMH:s verksamhetsplan och vidtagna åtgärder kommer senare att redovisas för UKÄ under 2022. Bland annat innebär det att stärka forskningsmiljön och förtydliga ansvarsfördelningen inom kvalitetsarbetet och utveckla ett system för programvärderingar.

De övriga utvecklingsområden som pekas ut av UKÄ kommer att analyseras noga och hanteras i samband med KMH:s vanliga årsplanering.

– Parallellt med UKÄ:s granskning arbetade vi med KMH:s strategi 2021-2026. I de båda processerna har ett stort antal kollegor bidragit med sin kompetens och sitt engagemang och vi har med stor öppenhet kunnat diskutera hur vi bäst stärker KMH inför framtiden. Stort tack för det! Jag är mycket stolt över ert arbete, säger rektor Helena Wessman.

Läs mer om UKÄ:s granskning

Mer information om UKÄ:s granskning finns på Planering, uppföljning och kvalitetssäkring. Där finns bland annat självvärderingen och UKÄ:s beslut i sin helhet.