Riktlinjer på KMH till och med den 20 augusti / Guidelines in place until 20 August

Igår fattades beslut om riktlinjer för KMH:s verksamhet fram till och med 20 augusti.

En förändring jämfört med det som gällt tidigare är att all verksamhet som innebär att mer än åtta personer (inte enbart studenter) samlas kommer att omfattas av kravet att göra en riskbedömning. Beslutet gäller från och med nu.

Guidelines in place until 20 August

Yesterday Vice Chancellor Helena Wessman made a decision on guidelines for KMH, which shall be in place until 20 August.

A change compared to what applied previously is that all activities that involve more than eight people (not just students) will be covered by the requirement to make a risk assessment. This applies from now on.

Reed all KMH:s guidelines regarding Covid-19