Forskare vid KMH belyser musikundervisningens utmaningar i ny bok om praktiknära forskning

Redaktörerna Mikael Persson och Anna Backman Bister bläddrar i sin bok "A prima vista". Anna tittar in i kameran.

Redaktörerna Mikael Persson och Anna Backman Bister

Genom boken A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik kan musiklärare, lärarstudenter och rektorer få tips och stöd för hur de kan utveckla sin undervisning samt bedriva praktiknära forskning i sin verksamhet. Boken är sprungen ur regeringsuppdraget ULF som initierades för att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen i skolan.

Forskare från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har tillsammans med musiklärare från Eskilstuna kommun genomfört ett forskningsprojekt med flera mindre fallstudier. Utifrån dessa har de skrivit antologin ”A prima vista – möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik”. Boken behandlar teman som ledarskap, musikdidaktik, digitalisering samt normkritik och ger läsaren konkreta tips på hur praktiknära forskning kan bedrivas, vad det medför till verksamheten och vilka utmaningar sowm kan uppstå. Boken fungerar också som ett redskap för att utveckla sin egen undervisning.

– Boken är ett bra verktyg för andra musiklärare som funderar på att delta i praktiknära forskning, men även för rektorer för att visa hur det kan stödja och utveckla undervisningen och den egna verksamheten, säger Anna Backman Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande på KMH.

Ett nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma lärare är både utvecklande för den egna verksamheten och medför mycket till forskningen.

– I samband med praktiknära forskning pratar vi ofta om att mötas i ögonhöjd, men i det här projektet handlar det också om ögon från olika håll. Som forskare ger det stort mervärde att träffa personer och höra hur de beskriver sin verksamhet inifrån. Det gör att vi som forskare både får djupare insikter om den praktik som studeras och insikter om hur deltagande i forskningsprojekt kan bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet säger Mikael Persson, lektor i musikpedagogik vid Stockholms Universitet.

Musikundervisningens utmaningar

A Prima Vista utgår från fyra olika forskningsprojekt med olika frågeställningar. Under arbetet med dessa har olika möjligheter och utmaningar uppdagats. Med antologin hoppas forskarna tillsammans med musiklärarna kunna belysa de utmaningar som finns inom musikundervisningen.

– Musikämnet är inte alltid det ämne som står i fokus i olika skolutvecklingsinsatser och musiklärare är ofta ensamma i ämnet på sin skola. Genom ULF får musikämnet ytterligare en form för kunskapsfördjupning och forskning, säger Per-Henrik Holgersson, akademichef och lektor i musikpedagogik på KMH.

– När yrkesverksamma lärare själva är med och formulerar sina problem och utmaningar tillsammans med forskare och sedan aktivt deltar i forskningen skapas ett gemensamt lärande som är både relevant och nyskapande, fortsätter Per-Henrik Holgersson.

Bland utmaningarna inom musikundervisningen ryms bland annat väldigt tajta schema som gör det extra utmanande för musiklärare att hitta tid att analysera sin egen undervisning mellan lektionerna.

– I projektet har vi fått direkt återkoppling på våra lektioner, vår självmedvetenhet har ökat och vi har kunnat identifiera alla de små saker som sker under en lektion men som har stor betydelse för eleverna, säger Maria Steen.

I en undervisningsform som är så pass dynamisk och praktisk som musikundervisningen kan det vara svårt att fånga upp och utvärdera sin undervisning. Filmkameran har därför varit ett användbart redskap under forskningen.

– Genom att filma sin egen undervisning kan du få en helt ny bild av hur samspelet i klassrummet ser ut, säger Carna Fredriksson, musiklärare.

Samtidigt som tiden är knapp för musiklärare så växer administrationsbördan för dem. Ofta har de väldigt många elever vilket både skapar utmaningar att utveckla en personlig relation till samtliga elever och det tar extra lång tid att fylla i dokumentation om elevers prestationer inför utvecklingssamtal och vid andra eventuella avstämningar.

– Musiklärare är ofta ensamma på skolan inom sitt ämnesområde och det kan vara svårt att få det kunskapsutbyte som behövs, säger Mirjam Borers, musiklärare.

Fortsatt forskning inom ämnet

Samarbetet med Eskilstuna kommun fortsätter i form av forskningscirklar och möjlighet till aktionsforskning för fler musiklärare i kommunen. Under 2021 deltar musiklärarna i ULF-projektet i olika kurser på musiklärarutbildningen vid KMH och delar kunskaper från projektet.

Kungl. Musikhögskolan undersöker under 2021 möjligheter till liknande samarbeten i Stockholmsregionen. Det finns också ett intresse för att undersöka hur den här typen av praktiknära forskning skulle kunna genomföras på ett sätt så att deltagande lärare också skulle kunna använda projektet i samverkan med en utbildning för att till exempel öka sin kompetens även akademiskt, och bli magister eller master.

Omslagsbild till A Prima Vista. Barn och lärare i ett klassrum.

Relaterad kontakt