Rektors kollegium

Till rektorskollegiet är alla anställda välkomna. För undervisande personal med månadslön är närvaro obligatorisk. Förhinder måste meddelas i förväg till respektive akademichef, med kopia till Linda Nilsson.

Program

Inledning

  • Återkoppling på gruppdiskussionerna under personaldagen
  • Information

Internationalisering

  • Styrelsens beslut
  • Den statliga internationaliseringsutredningen – Thomas Berggren
  • KMH:s internationaliseringsarbete, en överblick – Thomas Berggren
  • Jazzinstitutionens internationella utbyten – Ola Bengtsson
  • Gruppdiskussioner och återkoppling

Klimatramverket och Agenda 2030

  • KMH:s ansvar och möjligheter – Eva Bojner Horwitz

Relaterad kontakt