Information inför höstterminen

Information inför höstterminen till studenter och personal

- In English below -

Under hösten kommer undervisningen på KMH att bestå av en blandning av distansundervisning och undervisning på plats. Akademicheferna håller på att planera höstens undervisning tillsammans med sin personal och återkommer med besked när denna planering är klar. Den undervisning som kan fortsätta bedrivas på distans kommer i stor utsträckning att fortsätta med det. En del lektioner kan också komma att äga rum i alternativa lokaler för att frigöra lokaler på campus för annan undervisning.

Allmänna riktlinjer

Folkhälsomyndighetens riktlinjer om social distansering gäller fortsatt. Det innebär att vi alla hjälps åt att hålla minst två meters avståndi alla lägen.

Stanna hemma om du är sjuk. Om du har minsta symptom ska du inte komma till KMH. Det gäller även om du bara är ”lite snorig”.

Kom ihåg att tvätta händerna ofta och noggrant. Använd gärna handspriten som är utplacerad på olika ställen på campus.

Resor

För att resa till KMH, undvik gärna kollektivtrafiken om du har möjlighet. Försök annars att inte resa under rusningstid.

För närvarande avråder KMH från icke-nödvändiga tjänsteresor/studieresor och det gäller också erasmusutbyten för personal. Respektive chef fattar beslut i dessa frågor.

Lokaler

För att säkerställa att det går att hålla avstånd i alla lokaler har lärosalar och grupprum mätts upp och fått nya bestämmelser kring hur många personer som får vistas där samtidigt.

Se till att du har bokat ditt övningsrum innan du åker till campus så att du inte åker dit i onödan. Även rummen på Edsberg bokas numera genom TimeEdit.

Vi möblerar om både i lärosalar och allmänna utrymmen för att undvika trängsel. Det kommer också att finnas golvmarkeringar och affischer som påminner oss om att hålla avstånd.

Tänk gärna på att inte alltid ta vägen genom foajén utan utnyttja balkonger och trappor mellan de olika våningsplanen.

Hissar

Hissarna får endast användas av två personer åt gången. Ta gärna trapporna, men se till att möta andra med respekt och var noga med att lämna utrymme för varandra.

Campus öppettider

Observera att det från och med denna vecka går att boka lokaler redan från 07.00 för att det ska gå att undvika den värsta rusningstrafiken på morgonen.

Valhallavägen

Måndag till fredag 07.00 – 23.00

Helger 9.15-22.00

Edsberg

Måndag till fredag 07.00 – 23.00

Helger 08.00-23.00

Internservice öppettider från och med 31 augusti

mån-fre 08.00-15.00
lunchstängt 12-13
helger 10.00-17.00
lunchstängt 12-13

IT-support

Nås via helpdesk där det också går att boka tid för hjälp på plats på Valhallavägen måndagar och onsdagar.

helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats

Ventilation

Valhallavägen:

Luftomsättningen i rummen på Campus Valhallavägen är behovsstyrda. Vid närvaro ökar flödet från minimum till grundflöde. Temperaturen och luftomsättningen styrs via temperatur-, fukt- och koldioxidgivare beroende på sal och aktivitet. Grundflödet är inställt på en lufttillförsel på 10 liter per sekund och person, vilket medför ett snitt på ca tre luftomsättningar i rummen per timme. All tilluft kommer utifrån och ingen luft återanvänds, vilket bidrar till en säker ventilationsmiljö.

Edsberg:

På Edsberg är det viktigt att öppna fönstren för att vädra med jämna mellanrum.

Blåsinstrument och körsång

Sång och blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning och det kommer att finnas plexiglasskärmar att tillgå vid denna typ av undervisning. Önskemål om mobila plexiglasskärmar kan anges när du bokar lokal i TimeEdit alternativt beställas via helpdesk.

Konserter

Förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare gäller fortsatt, vilket innebär att konserter kommer att hållas med en begränsad publik och poänggivande konserter ges företräde. Vi jobbar också på att skapa en streaminglösning som ska kunna tas i bruk inom kort.

Lokalvård

Vi har extra uppsikt i våra lokaler gällande städning.

 • Handtag och knappar i allmänna ytor spritas på morgonen samt vid kl 12 och 14.
 • Tangenter till pianon torkas minst en gång per dag på morgonen.
 • Toaletter i allmänna utrymmen städas tre gånger per dag – morgon, lunch, eftermiddag.
 • Toaletter vid kontor städas en gång per dag på morgonen.
 • Vi torkar av golven extra noga där blåsmusiker har övat.
 • Handsprit ställs ut så att det finns möjlighet att sprita händer.

För lokalvårdsärenden använd helpdesk.kmh.selänk till annan webbplats.

Instrumentvård

Alla ansvarar för att rengöra sina egna instrument samt de instrument som är placerade i skåp och som tillhandahålls av KMH.

Dela inte instrument eller mikrofon med någon annan och se till att dina händer är rena innan du tar i något instrument.

Observera att det är viktigt att inte använda handsprit på pianotangenter och andra instrument.

Restaurang Oktav

Oktav kommer att öppna inne på Valhallavägen den 31 augusti med begränsade öppettider 09.00-15.00, måndag-fredag. Det kommer inte att finnas lika många sittplatser som normalt och allmänhet kommer att hänvisas till entrén vid restaurangen.

Mikrovågsugnar

Tänk på att undvika trängsel kring mikrovågsugnarna. Gå en kort sväng medan du väntar på att maten ska värmas upp och försök att sprida ut lunchtiderna.

Biblioteket

Från och med 31 augusti är biblioteket öppet med passerkort mån-tors kl 8.00 – 18.00 och fre 8.00-15.00. Informationsdisken är bemannad med bibliotekspersonal dagligen mellan 13.00-15.00 och måndag-torsdag mellan 16.00-18.00 finns studentbemanning, övriga tider gäller självbetjäning.

Biblioteket är tillsvidare stängt för externa besökare.

Bibliotekets e-post: bibliotek@kmh.se

Högskoleförvaltningen

Förvaltningens medarbetare jobbar kombinerat på plats och på distans men rekommenderas att fortsätta arbeta hemifrån om arbetet tillåter det.

Kontaktuppgifter förvaltningsavdelningar

Det går alltid att nå alla avdelningar via telefon eller dessa e-postadresser:

Avdelningen för ledningsstöd och ekonomi: ekonomi@kmh.se

IT-avdelningen: helpdesk@kmh.se

Personalavdelningen: personalavdelningen@kmh.se

Produktionsavdelningen: internservice@kmh.se

ljudenheten@kmh.se

Samverkansavdelningen: samverkan@kmh.se

Serviceavdelningen: elsy-marie.tysk@kmh.se

Studieadministrativa avdelningen: studiecentrum@kmh.se

Utbildnings- och forskningsavdelningen: ufa@kmh.se

Kontaktuppgifter akademier

För specifika frågor gällande undervisning vid just er institution/akademi, hör av er till respektive studierektor/kursansvarig. För övergripande frågor kan ni kontakta er akademichef.

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

annamaria.koziomtzis@kmh.se

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

per-henrik.holgersson@kmh.se

Akademin för folkmusik, jazz, musik- och medieproduktion

bo.westman@kmh.se


Vi fortsätter att bevaka nyhetsrapporteringen, relevant forskning och myndigheternas riktlinjer och kommer kontinuerligt att uppdatera er både via nyhetsbrev och via denna e-postadress som det också går bra att skicka in frågor till.

Samlad information om KMH:s riktlinjer för personal och studenter finns på intranätet och sidan kommer inom kort att uppdateras med informationen i detta e-postmeddelande.

Vi ser mycket fram emot detta nya läsår, även om vi vet att det fortfarande kommer att vara lite annorlunda. Varmt tack för att ni alla hjälper till med att minska smittspridningen!

Vänliga hälsningar

Helena Wessman, rektor och Peter Liljenstolpe, högskoledirektör

----------------------------------

Information to students and staff regarding the autumn term

During the autumn, the education at KMH will be a combination of distance education and on-campus classes. The Heads of Academies are currently planning the autumn together with their staff and will return with information when this planning is completed. The education that can continue to be conducted remotely will to a large extent continue as distance education. Some lessons may also take place in alternative rooms to make room for other classes which have to take place on campus.

General guidelines

The Public Health Agency's guidelines on social distancing still apply. This means that we are all responsible for keeping a distance of at least two meters in all situations.

Stay home if you are sick. If you have the slightest symptoms, do not come to KMH. This applies even if you just have “a minor cold”.

Remember to wash your hands often and thoroughly. Please use the hand sanitizer that is placed in different places on campus.

Travel

To travel to KMH, try to avoid public transport if you can. Otherwise, try not to travel during rush hour.

At present, KMH advises against unnecessary business trips / study trips and this also applies to erasmus exchanges for staff. Each manager makes decisions in these cases.

Our premises

To ensure that it is possible to keep a two-meter distance in all premises, classrooms and group rooms have been measured and new regulations have been set regarding how many people that may be present in each room at the same time.

Make sure you have booked your practice room before you go to campus. The rooms at campus Edsberg are now also booked through TimeEdit.

We are moving furniture both in classrooms and public areas to avoid congestion and crowds. There will also be floor markings and posters that remind us to keep our distance.

Remember not to always go through the foyer and use balconies and stairs between the different floors instead.

Elevators

The elevators may only be used by two people at a time. Please use the stairs, but make sure to meet others with respect and be sure to leave space for each other.

Campus opening hours

Please note that from this week it is possible to book rooms as early as 07.00 so that it is possible to avoid the worst rush hour traffic in the morning.

Valhallavägen

Monday to Friday 07.00 - 23.00

Weekends 9.15-22.00

Edsberg

Monday to Friday 07.00 - 23.00

Weekends 08.00-23.00

Support Services (Internservice) opening hours from 31 August

Mon-Fri 08.00-15.00
closed for lunch 12-13
weekends 10.00-17.00
closed for lunch 12-13

IT support

Reached via helpdesk where it is also possible to book an appointment for help on site on Valhallavägen on Mondays and Wednesdays. https://helpdesk.kmh.se/länk till annan webbplats

Ventilation

Valhallavägen: The air circulation in the rooms on Campus Valhallavägen is demand-controlled. When people are present, the flow increases from minimum to basic flow. The temperature and air turnover are controlled via temperature, humidity and carbon dioxide sensors depending on the room and activity. The basic flow is set to an air supply of 10 liters per second and person, which means an average of about three air changes in the rooms per hour. All supply air comes from outside and no air is reused, providing a safe environment.

Edsberg: At Edsberg, it is important to open the windows to ventilate at regular intervals.

Wind instruments and choir singing

Singing and wind instruments require extra precautions and there will be plexiglass screens available for this type of teaching. Requests for mobile plexiglass screens can be specified when you book a room in TimeEdit or can be ordered through helpdesk.

Concerts

The ban on public gatherings and public events with more than 50 participants continues to apply, which means that concerts will be held with a limited audience and scoring concerts will be given priority. We are also working on creating a streaming solution that can be used soon.

Cleaning

We have extra measures in our premises regarding cleaning.

 • Handles and buttons in public areas are disinfected in the morning and at 12 and 14 o'clock.
 • Piano keys are wiped at least once a day in the morning.
 • Toilets in public areas are cleaned three times a day - morning, lunch, afternoon.
 • Toilets by offices are cleaned once a day in the morning.
 • We wipe the floors extra carefully where wind musicians have practiced.
 • Hand sanitizer is available in different places on campus.

For cleaning matters, use helpdesk.kmh.se.länk till annan webbplats

Instrument Care

Everyone is responsible for cleaning their own instruments as well as the instruments that are placed in cabinets and provided by KMH.

Do not share an instrument or microphone with anyone else and make sure your hands are clean before touching any instrument.

Note that it is important not to use hand sanitizer on piano keys and other instruments.

Restaurant Oktav

Oktav will open inside Valhallavägen on 31 August with limited opening hours 09.00-15.00, Monday-Friday. There will not be as many seats as usual and the public will be directed to the entrance at the restaurant. The food truck will remain in front of the main entrance for a while for those who prefer to buy their lunch outdoors.

Microwave ovens

Remember to avoid crowds around the microwave ovens. Take a short walk while you wait for the food to heat up and try to spread out the lunchtimes.

Library

From 31 August, the library is open with access cards Mon-Thurs 8.00 - 18.00 and Fri 8.00-15.00. The information desk is staffed with library staff daily between 13.00-15.00 and Monday-Thursday between 16.00-18.00 there is student staffing, at other times self-service applies.

The library is closed to external visitors for the time being.

The library's e-mail: bibliotek@kmh.se


The College Administration

The administration's employees work combined on site and remotely, but it is recommended to continue working from home if it is possible.

Contact Information Administration

You can always reach all administration offices by phone or these e-mail addresses:

Management Support and Finance Office: ekonomi@kmh.se

IT Office: helpdesk@kmh.se

Human Resources Office: personalavdelningen@kmh.se

Production Office: internservice@kmh.se

ljudenheten@kmh.se

External Relations Office: samverkan@kmh.se

Service Office: serviceavdelningen@kmh.se

Student Affairs Office: studiecentrum@kmh.se

Education and Research Office: ufa@kmh.se


Contact Information Academies

For specific questions regarding teaching at your particular department / academy, contact the respective director of studies / course coordinator. For general questions, you can contact the Head of the Academy.

Academy of Classical Music, Composition, Conducting and Music Theory

annamaria.koziomtzis@kmh.se

Academy of Music Education

per-henrik.holgersson@kmh.se

Academy of Folk Music, Jazz and Music and Media Production

bo.westman@kmh.seWe continue to monitor news reports, relevant research and the authorities' guidelines and will continuously update you both via newsletters and via this e-mail address to which it is also possible to send questions.

All information about KMH's guidelines for staff and students is available on the intranet and it will be updated with the information in this email shortly.

We are very much looking forward to this new school year, even though we know it will still be a little different. Thank you very much for your help regarding reducing the spread of infection!

Best regards,

Helena Wessman, Vice-Chancellor and Peter Liljenstolpe, Managing Director

Relaterad kontakt