Post och postfack

I korridoren mellan lamell A och C på entréplan finns postfack för interna meddelanden och inkommande post. Post som inkommer till myndigheten ska diarieföras, även när den är personligt adresserad. Utgående post hanteras av internservice.

Postfacken

Alla registrerade studenter som studerar 50 procent eller mer, och de flesta anställda, har ett personligt postfack. Avdelningar, enheter och funktioner har även gemensamma postfack.

Postfacken är placerade på entréplan, plan 2, i korridoren som går mellan lamell A och C innanför foajén. Anställda har sina postfack närmast internservice, studenter närmast Oktav. Du når korridoren via internservice eller via Erling-Perssonatriet vid Oktav.

Inkommande och utgående post (personal)

Diarieföring

All post till KMH räknas som officiell skrivelse och ska därför alltid gå via rektors kansli för diarieföring. Därefter skickas den vidare till berörd personal via postfacken.

Detta gäller även om brevet är adresserat direkt till dig.

Fakturor ska alltid diarieföras.

Utgående post

Lämna utgående post i brevkorgen i kopieringsrummet på plan 5, 1A530, eller direkt till Internservice.

Om du lämnar direkt till Internservice, så ska breven märkas med information om

  • vilken avdelning posten skickas från
  • om den ska gå med A- eller B-post.

Tänk på att ett stort kuvert (C4) med ett A4-papper väger över 20 gram. Välj hellre C5-kuvert och vik papperet – ger lägre portokostnad!

Relaterad kontakt