Hantering av diskriminering och kränkningar

Här hittar du information om regler och riktlinjer om vad som gäller vid diskriminering och kränkning. Det finns också information om vart du ska vända dig om du eller någon i din närhet upplever diskriminering eller trakasserier.

KMH arbetar mot alla former av diskriminering eller kränkningar både gällande studenter och medarbetare. Kränkande behandling ska inte förekomma och KMH ska därför agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt.

Musikhögskolan ska vara en kreativ och stimulerande miljö där alla medarbetare och studenter har samma rättigheter och ska bemötas på ett icke-diskriminerade och icke-kränkande sätt. Det gäller både i skriftligt tilltal och muntliga samtal.

Vad är kränkningar och trakasserier?

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av handlingar. De kan på ett kränkande sätt riktas mot en eller flera personer och kan leda till ohälsa hos den som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbets-/studieplatsens gemenskap.

Exempel på kränkande behandling är:

 • Förtal eller ryktesspridning
 • undanhållande av information
 • förolämpningar, hån eller ovänligt bemötande
 • hot, förnedring eller trakasserier
 • försvårande av arbetets utförande
 • utfrysning

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inviter och anspelningar.

Du kan också läsa mer om grundläggande förbud mot diskriminering i Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats..

Vem avgör om något är kränkande eller inte?

Det är den som utsätts för handlingen som avgör om beteendet är kränkande och ovälkommet. Därför behöver det inte finnas ett uppsåt att kränka för att ett visst beteende ska upplevas kränkande. Den som känner sig utsatt har rätt att säga ifrån, men det är långt ifrån i alla situationer som den utsatte upplever att det är möjligt.

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling

 • Berätta vad som hänt för någon du har förtroende för.
 • Anteckna tid och plats, vad som sades, vad som hände och hur du kände. Dessa anteckningar är värdefulla vid en eventuell utredning.
 • Informera så snart som möjligt en anställd vid din akademi: lärare, studierektor eller akademichef, eller vänd dig till studenthälsan, studentkåren eller studievägledaren. Det är viktigt att du så snart som möjligt får hjälp.

Så här rapporterar du

Du gör din anmälan muntligen, via e-post eller brev till chefen för avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Det är bra om du antecknar tid och plats för vad som hände, vad som sades och hur du kände som ett eget stöd för minnet vid den eventuella utredningen.

Stöd under processen

Detta händer när du rapporterar

 • Du anmäler via e-post, brev eller muntligen till Studieadministrativa avdelningen.
 • Ärendet diarieförs.
 • Chefen för studieadministrativa avdelningen utser en handläggare som samtalar med alla inblandade och samlar fakta. Utredningen ska göras skyndsamt.

Studieadministrativa avdelningen pratar enskilt med samtliga inblandade. Underlaget ska både innehålla den utsattes och den anklagades perspektiv och upplevelser. I samråd med rektor görs en bedömning av ärendet samt eventuellt vilka ytterligare åtgärder som ska genomföras. Detta återkopplas till dig.

Studieadministrativa avdelningen för minnesanteckningar och sammanfattar sedan ärendet som diarieförs. Ärendet är konfidentiellt och ska behandlas varsamt. KMH kan sekretessbelägga ärendet, men det är inte KMH som slutgiltigt bestämmer om ett ärende kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om någon kräver ut handlingarna är det kammarrätten som avgör om sekretess gäller.

Förbud mot repressalier

Den som har anmält eller medverkar i en utredning gällande någon form av trakasserier får, enligt diskrimineringslagen, inte bli bestraffad eller på något sätt utsättas för negativa åtgärder (repressalier).

Kungl. Musikhögskolan är skyldig att utreda

När någon anställd får kännedom om att en student upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med studierna ska vi utreda omständigheterna. Vi är också skyldiga att i förekommande fall vidta åtgärder som förhindrar fortsatta kränkningar.

Åtgärder

Om en student utsätter en annan student eller anställd för trakasserier kan denne få en varning eller stängas av från studierna. Vilka åtgärder som vidtas beror på det enskilda fallet. Avstängningen kan begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler. Ett beslut om avstängning skall tidsbegränsas maximalt upp till sex månader. Disciplinfrågor handläggs av KMH:s disciplinnämnd.

Beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid KMH under sammanlagt högst sex månader. Beslutet om avstängning medför även att beviljade studiemedel inte utbetalas under den period som avstängningen gäller.

Sexuella trakasserier är straffbelagda när de handlar om sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande (6 kap Brottsbalken). Den trakasserade kan också göra en anmälan direkt till polisen.

Uppföljning med riskbedömning

När ärendet är avslutat ska vid behov en riskbedömning göras av högskolan för att i möjligaste mån förhindra framtida kränkningar. Det är också av största vikt för KMH att en uppföljning görs för att försäkra sig om att trakasserierna/kränkningarna har upphört.

Uppföljningen sker genom att studieadministrativa avdelningen har uppföljningssamtal med de inblandade samt att chef/akademichef/lärare (som ej är part i konflikten) är extra uppmärksam på arbets- eller studieklimatet.

Förebyggande arbete

När chef/akademichef och anställda/studenter har respekt för varandra och skapar en bra kommunikation, en god vilja till problemlösning samt vågar ompröva gamla rutiner minskar risken för att kränkande särbehandling och trakasserier uppstår. Varje möte ska präglas av ömsesidig öppenhet och samarbetsvilja vilket därmed bidrar till en förtroendekultur.

Roller

 • Rektor har det övergripande ansvaret.
 • Chef/akademichef har ansvar för arbets- /studiemiljön, inklusive den sociala arbetsmiljön. De organiserar och planerar arbetet så att trakasserier och kränkande särbehandling förebyggs så långt det är möjligt.
 • Anställda/studenterna har ett ansvar för att bidra till ett bra arbets- /studieklimat och att vara delaktiga i problemlösande insatser. De ska bidra med att bland annat upptäcka och undanröja eventuella risker i arbetet/studierna för att förebygga ohälsa.

Ytteligare förebyggande åtgärder

 • Genomföra en bra introduktion vid studenters introvecka och vid nyanställning av personal
 • Låta KMH:s värdegrund vara ett levande dokument
 • Fortsätta arbetet med jämlikhet
 • Arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra och förebygga diskriminering
 • Främja likvärdig behandling i samverkansmöten etc.