Fusk, mobbning och disciplinära ärenden

Fusk innebär att en student vilseleder vid bedömningen av en studieprestation. Det kan handla om plagiering, kopiering, otillåtna hjälpmedel vid prov och att hjälpa någon annan att fuska. Andra disciplinära förseelser kan vara mobbning och kränkning, att störa eller hindra undervisning och annan verksamhet på KMH.

Fusk

När prov genomförs som salsskrivningar är det inte tillåtet att använda minneslappar, mobiltelefon eller andra otillåtna hjälpmedel.

När det gäller examensarbeten, hemtentamen och andra prov då studieprestationen inte övervakas, är det viktigt att känna till hur källhänvisningar, citat och referenser används. Här är plagiat och kopiering de vanligaste typerna av fusk.

Alla misstankar om fusk ska anmälas till rektor, direkt eller via Enheten för ledningsstöd. Rektor ansvarar sedan för att ärendet utreds och att den student det gäller får tillfälle att yttra sig över anmälan.

Konsekvenser av fusk

Fusk kan leda till att studenten varnas eller stängs av. När utredningen är genomförd kan rektor

  • meddela varning
  • komma fram till att ärendet ska lämnas utan åtgärd
  • låta disciplinnämnden pröva ärendet.

Om disciplinnämnden finner att fusk förekommit kan student stängas av från sina studier i sammanlagt högst sex månader. Studenten får under denna tid

  • inte delta i undervisning
  • inte delta i examination
  • inte får vistas i KMH:s lokaler.

Ett beslut om avstängning meddelas CSN, som kan fatta beslut om att dra in studiemedel under tiden för avstängningen.

Trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning

Kungl. Musikhögskolan accepterar under inga omständigheter att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering förekommer.

Om du blir utsatt

  • Om du har möjlighet i den enskilda situationen – säg ifrån!
  • Berätta vad som hänt för någon du har förtroende för.
  • Anteckna tid och plats, vad som sades, vad som hände och hur du kände. Dessa anteckningar är värdefulla vid en eventuell utredning.

Berätta och be om hjälp

Informera så snart som möjligt en anställd vid din akademi: lärare, studierektor eller akademichef, eller vänd dig till studenthälsan, studentkåren eller studievägledaren.

Studentkåren

Studievägledaren

Studenthälsan

Den här informationen kommer från foldern Vägledning för hantering av kränkande särbehandlingPDF.

Se även Riktlinjer för åtgärder vid kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserierPDF.

Andra disciplinförseelser

Disciplinåtgärder kan även riktas mot studenter som stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet på KMH. Åtgärder kan även riktas mot student som utsätter en annan student eller en arbetstagare vid KMH för trakasserier eller sexuella trakasserier. Dessa förseelser handläggs på samma sätt som fusk.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden består av rektor, en jurist samt en lärare. Studenterna har rätt att vara representerade med två representanter. Studentrepresentanterna utses av KMS.

Reglerna om disciplinförseelser och påföljder samt hur ärendet bereds och disciplinnämndens sammanställning finns i kapitel 10 i högskoleförordningen (1993:100).

Mer om plagiat och akademiskt skrivande

Plagiat kan vara allt från att i eget namn lämna in ett helt arbete som någon annan gjort, till att kopiera delar av en text eller musikstycke. På KMH skickas skriftliga inlämningsuppgifter och självständiga arbeten till textanalyssystemet URKUND för plagiatkontroll.

Göteborgs Universitet har utarbetat den kortfattade onlinekursen Akademisk integritet. Med korta videoinspelningar om akademiskt skrivande tar den upp frågor om citat, referat och vad plagiering är. Kursen är en bra inledning och kräver ingen registrering eller anmälning. I kursen ingår bland annat också avsnitt om studieteknik.

Akademisk integritetlänk till annan webbplats